| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 1843), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 2174).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 2174), które stanowią:

„§ 2. Określoną w tabeli nr 3 w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia maksymalną gęstość e.i.r.p. wytwarzaną przez NCU/BTS statku powietrznego/Node В statku powietrznego na zewnątrz statku powietrznego stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 6 grudnia 2016 r. (poz. 96)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
1)

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie rozszerza zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „urządzeniami”, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, zwanego dalej „pozwoleniem”, oraz określa warunki używania tych urządzeń, w szczególności zakresy wykorzystywanych przez nie częstotliwości, maksymalną moc promieniowaną lub maksymalne natężenie pola magnetycznego oraz obszar używania tych urządzeń.

§ 2. Określenia, oznaczenia, skróty i symbole użyte w rozporządzeniu i załącznikach do rozporządzenia oznaczają:

1) [-] – brak ograniczeń;

2) ACCMIN – minimalny poziom sygnału odbieranego przez terminal GSM, przy którym może on uzyskać dostęp do sieci (opisany jako RXLEV-ACCES-MIN w specyfikacji technicznej ETSI TS 144 018);

3) AFA (Adaptive Frequency Agility) – zdolność do adaptacyjnego wyboru kanału nadawania spośród zdefiniowanego dla danego urządzenia zbioru, w celu unikania zakłóceń pracy innych urządzeń;

4) aktywność nadajnika – wyrażony w procentach stosunek czasu nadawania do długości okresu obserwacji, przy czym jako okres obserwacji przyjmuje się dowolny, jednogodzinny, ciągły przedział czasu;

5) antena dedykowana (dedicated antenna) – antenę przeznaczoną do stosowania z danym urządzeniem z możliwością jej odłączenia, ale zaprojektowaną i dostarczaną jako niezbędna część urządzenia, którego badania oraz ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zostały przeprowadzone z tą anteną;

6) antena zewnętrzna (external antenna) – antenę dołączaną do urządzenia za pomocą złącza, w które wyposażone jest urządzenie, stosowaną do urządzeń, których badania oraz ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zostały przeprowadzone bez anteny;

7) antena zintegrowana (integral antenna) – antenę zaprojektowaną jako integralną część urządzenia w sposób uniemożliwiający jej odłączenie;

8) aparat słuchowy (deaf-aid) – system łączności radiowej, który zwykle obejmuje jeden lub więcej nadajników radiowych i jeden lub więcej odbiorników radiowych, pozwalający osobom cierpiącym na upośledzenie słuchu zwiększyć ich zdolność słyszenia;

9) AVI (Automatic Vehicle Identification) – automatyczną identyfikację pojazdu;

10) balisa – urządzenie montowane w pobliżu toru pojazdów szynowych, służące do transmisji danych między tym urządzeniem a pojazdem lub między pojazdem a tym urządzeniem;

11) BMA (Building Material Analysis) – analizę materiałów budowlanych;

12) BTS (Base Transceiver Station) – stację bazową nadawczo-odbiorczą;

13) DAA (Detect and Avoid) – technikę osłabiania zakłóceń polegającą na wykrywaniu sygnału i unikaniu go;

14) DFS (Dynamic Frequency Selection) – dynamiczny wybór częstotliwości;

15) DSB-AM – modulację kątową lub z emisją dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo;

16) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – rozpraszanie widma z bezpośrednią sekwencją rozpraszającą;

17) DTX (Discontinuous Transmission) – transmisję nieciągłą (opisana w specyfikacji technicznej ETSI TS 148 008);

18) EAS (Electronic Article Surveillance) – elektroniczny nadzór towarów;

19) e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) – zastępczą moc promieniowaną izotropowo;

20) e.r.p. – zastępczą moc promieniowaną nadajnika odniesioną do mocy promieniowanej przez dipol półfalowy;

21) Eurobalise – system wchodzący w skład Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;

22) Euroloop – system wchodzący w skład Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;

23) FDD (Frequency Division Duplex) – dupleks z podziałem częstotliwościowym;

24) FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) – rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości;

25) GSM (Global System for Mobile Communications) – globalny system łączności ruchomej;

26) HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminal) – terminal satelitarny o dużej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo;

27) HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network) – lokalną radiową sieć komputerową o dużej przepływności;

28) ISM (Industrial, Scientific, Medical equipment) – urządzenie generujące i wykorzystujące energię fal radiowych dla celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub podobnych, z wyłączeniem zastosowań do celów telekomunikacyjnych;

29) LBT (Listen Before Talk) – sposób pracy urządzenia nadawczo-odbiorczego polegający na wykrywaniu przed rozpoczęciem nadawania wolnego kanału radiowego;

30) LDC (Low Duty Cycle) – małą aktywność nadajnika;

31) LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminal) – terminal satelitarny o małej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo;

32) LPR (Level Probing Radar) – radar poziomu napełnienia zbiornika;

32a)2) LT1 – systemy przeznaczone do ogólnego śledzenia lokalizacji osób i przedmiotów;

33) MCA (Mobile Communication on Aircraft) – usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego korzystania podczas lotu z publicznych sieci telekomunikacyjnych bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi pracującymi na lądzie;

34) MCV (Mobile Communication on Vessels) – usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku morskiego albo statku żeglugi śródlądowej korzystania z publicznych sieci telekomunikacyjnych przy użyciu systemu GSM bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi pracującymi na lądzie;

35) NCU (Network Control Unit) – jednostkę sterowania siecią;

36) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – zwielokrotnienie z ortogonalnym podziałem częstotliwości;

37) PMP (Point to Multi Point) – systemy typu punkt – wiele punktów;

38) PMR (Professional Mobile Radio/Private Mobile Radio) – radiotelefon sieci dyspozytorskiej;

39) RLAN (Radio Local Area Network) – lokalną radiową sieć komputerową;

40) RFID (Radio Frequency Identification) – identyfikację radiową;

41) RTTT (Road Transport and Traffic Telematics) – telematykę transportu i ruchu drogowego;

42) RXLEV – poziom sygnału odbieranego (opisany jako RXLEV-FULL-SERVING-CELL w specyfikacji technicznej ETSI TS 144 018);

43) SRR (automotive Short Range Radar) – samochodowy radar bliskiego zasięgu – urządzenie spełniające w pojazdach samochodowych funkcje radaru, którego przeznaczeniem jest unikanie kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu;

44) system alarmowy pomocy socjalnej (social alarm system) – system łączności radiowej przeznaczony do wzywania pomocy przez osoby niepełnosprawne lub starsze, które znalazły się w stanie zagrożenia, uruchamiany w wyniku wykonania prostej czynności;

45) TA (Timing advance) – wyprzedzenie czasowe (opisane w specyfikacji technicznej ETSI TS 144 018);

46) TDD (Time Division Duplex) – dupleks z podziałem czasowym;

47) TLPR (Tank Level Probing Radar) – radar sondujący poziom napełniania zbiornika;

48) TPC (Transmitter Power Control) – sterowanie mocą nadajnika;

49) UWB (ultra wideband) – ultraszerokopasmowy;

50) WAS (Wireless Access System) – bezprzewodowy system dostępowy.

§ 3. 1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń:

1) pełniących funkcję urządzeń końcowych w sieciach radiokomunikacyjnych w służbie ruchomej lądowej, w których nie są świadczone publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne;

2) będących zakończeniami sieci telekomunikacyjnej w systemie typu punkt – wiele punktów (PMP);

3)3) z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych;

4) stacji bazowych małej mocy:

a) pracujących w zakresach częstotliwości 791–821 MHz (nadawanie) i 832–862 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

b) pracujących w zakresach częstotliwości 876–915 MHz (odbiór) i 921–960 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

c) pracujących w zakresach częstotliwości 1710–1785 MHz (odbiór) i 1805–1880 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

d) pracujących w zakresach częstotliwości 1920–1980 MHz (odbiór) i 2110–2170 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

e) pracujących w zakresach częstotliwości 2500–2570 MHz (odbiór) i 2620–2690 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

f) pracujących w zakresie 2570–2620 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.

– wykorzystywanych do świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych małej mocy;

5) przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96–27,41 MHz:

a) typu PR27, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 135,

b)4) z modulacją kątową lub z emisją dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej „DSB-AM”, lub emisją jednowstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej „SSB-AM”, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją kątową wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z DSB-AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni;

6) bliskiego zasięgu:

a) ogólnego stosowania, wykorzystywanych w szczególności w telemetrii, zdalnym sterowaniu, alarmach, transmisji danych i innych podobnych zastosowaniach, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) (uchylona),5)

c) szerokopasmowych systemów transmisji danych, w tym urządzeń RLAN, HIPERLAN, WAS, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

d) stosowanych w transporcie kolejowym, wykorzystywanych w szczególności dla AVI, Eurobalise i Euroloop, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

e) stosowanych w RTTT, w tym urządzeń łączności między pojazdami, między pojazdami a infrastrukturą oraz radarów samochodowych, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

f) do radiolokalizacji, w tym urządzeń do wykrywania ruchu i alarmowania, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

g) do sterowania modelami, wykorzystywanych w szczególności do sterowania ruchem tych modeli w powietrzu, na lądzie, na wodzie i pod wodą, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

h) mikrofonów bezprzewodowych i urządzeń wspomagających słuch, przypinanych lub noszonych, profesjonalnych lub przeznaczonych do powszechnego użytku, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

i) do RFID, wykorzystywanych w szczególności:

– do automatycznej identyfikacji towarów,

– do śledzenia przesyłek wartościowych,

– w systemach alarmowych,

– w zarządzaniu odpadami komunalnymi,

– do identyfikacji osobistej,

– do kontroli dostępu,

– w czujnikach zbliżeniowych,

– w systemach zabezpieczających przed kradzieżą,

– w systemach lokalizacji,

– do transmisji danych do urządzeń przenośnych,

– w bezprzewodowych systemach kontroli

– określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia,

j) bezprzewodowych do stosowania w ochronie zdrowia, stanowiących element radiowy aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948), określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

k) bezprzewodowych urządzeń do transmisji sygnałów akustycznych, w szczególności: głośników bezprzewodowych, słuchawek bezprzewodowych, słuchawek bezprzewodowych do urządzeń przenośnych, zestawów głośnomówiących, dousznych monitorów odsłuchowych wykorzystywanych do przekazywania dźwięku na koncertach i widowiskach scenicznych, określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia,

l)6) wykorzystujących technikę ultraszerokopasmową UWB, w tym urządzeń do analizy materiałów budowlanych, lokalizacji obiektów w konstrukcjach budowlanych, określonych w załączniku nr 11a do rozporządzenia;

7) samochodowych radarów bliskiego zasięgu, których rodzaje określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

8) naziemnych stacji satelitarnych, których rodzaje określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

9) przeznaczonych do używania w systemach typu punkt – punkt w służbie stałej, przeznaczonych do transmisji sygnałów cyfrowych oraz analogowych sygnałów wizyjnych, dla których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

10) stacji bazowych małej mocy umiejscowionych na pokładach statków, pracujących w zakresach częstotliwości 1730–1755 MHz (odbiór) i 1825–1850 MHz (nadawanie), wykorzystywanych do świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym, dla których warunki użytkowania określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

11) stacji bazowych umiejscowionych na pokładach statków powietrznych, pracujących w zakresach częstotliwości 1710–1785 MHz (odbiór) i 1805–1880 MHz (nadawanie), wykorzystywanych do świadczenia usług MCA, dla których warunki użytkowania określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

12) pracujących w zakresach częstotliwości 29,7 MHz–3 GHz w podziemnych wyrobiskach górniczych, z mocą nieprzekraczającą 500 mW e.r.p. na głębokości większej niż 100 m poniżej poziomu terenu i w odległości nie mniejszej niż 100 m od pionowego tunelu szybowego.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5–12, nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne urządzenia.

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, 9, 12, są używane w ziemskich służbach radiokomunikacyjnych. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są używane w satelitarnych służbach radiokomunikacyjnych.

4. Obszarem używania urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9, 12, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obszarem używania urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, jest pokład – odpowiednio – statku lub statku powietrznego, na którym oferowana jest usługa dostępu do sieci, z którą te urządzenia mogą współpracować.

§ 4. Urządzenia, pracujące z mocą e.r.p. nieprzekraczającą:

1) 150 mW – wykorzystujące częstotliwości z zakresu 26,96–27,41 MHz,

2) 20 mW – wykorzystujące inne niż wymienione w pkt 1 częstotliwości z zakresu częstotliwości do 800 MHz

– dla których zostały wydane świadectwa homologacji, mogą być używane bez pozwolenia do czasu upływu terminu ważności tych świadectw.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia7).8)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 19)

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU OGÓLNEGO STOSOWANIA

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

24,00 – 24,15 GHz

100 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

Zakres jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.

 

Załącznik nr 2

(uchylony)10)

Załącznik nr 3

SZEROKOPASMOWE SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

5150 – 5350 MHz

200 mW e.i.r.p.1)

[-]

[-]

Dopuszcza się używanie urządzeń wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Urządzenia funkcjonujące w zakresie 5250–5350 MHz muszą stosować sterowanie mocą nadajnika, które zapewnia, średnio, współczynnik mitygacji przynajmniej 3 dB przy maksymalnej dopuszczalnej mocy wyjściowej systemów. Jeżeli sterowanie mocą nadajnika nie jest stosowane, maksymalną dopuszczalną średnią e.i.r.p. i odpowiadające limity średniej gęstości e.i.r.p. dla 5250–5350 MHz zmniejsza się o 3 dB.

Urządzenia funkcjonujące w zakresie 5250–5350 MHz muszą używać technik mitygacyjnych, które zapewniają przynajmniej ochronę zgodną z wymaganiami dotyczącymi wykrywania, eksploatacji i reagowania, opisanymi w normie ETSI EN 301 893, celem zapewnienia kompatybilnego funkcjonowania z systemami radiolokacyjnymi. Takie techniki mitygacyjne muszą wyrównywać prawdopodobieństwo wybrania konkretnego kanału z wszystkich dostępnych kanałów, tak aby zapewnić, przeciętnie, prawie jednolite rozłożenie obciążenia widma.

Maksymalna średnia gęstość mocy jest ograniczona do 10 mW/MHz w każdym paśmie o szerokości 1 MHz.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 301 893.

2.11)

17,1–17,3 GHz

100 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się używanie wyłącznie urządzeń, które funkcjonowały w tym zakresie przed dniem 1 lipca 2015 r. Nie dopuszcza się używania urządzeń po 31 grudnia 2020 r.

3.

57 – 66 GHz

40 dBm e.i.r.p.

oraz gęstość mocy

13 dBm/MHz

e.i.r.p.

[-]

[-] *)

Z wyjątkiem instalacji stałych zlokalizowanych na zewnątrz budynków.

*) Należy stosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania szkodliwych zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE12).

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 301 893.

1) Średnia e.i.r.p. – zastępcza moc promieniowana izotopowo w trakcie transmisji, która odpowiada najwyższej mocy, jeżeli stosuje się sterowanie mocą.

Załącznik nr 413)

URZĄDZENIA STOSOWANE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Poz.

Zakres częstotliwości lub częstotliwość

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

27,09 – 27,10 MHz

42 dBµA/m

[-]

[-]

Dotyczy zdalnego zasilania lub transmisji w łączu „w dół” dla balis torowych, w szczególności w systemie Eurobalise.

Zakres ten może być opcjonalnie wykorzystywany przez urządzenia służące do aktywacji pętli indukcyjnych, w szczególności w systemie Euroloop.

Częstotliwość środkowa wynosi 27,095 MHz.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 300 330 i ETSI EN 302 608.

2.

76 – 77 GHz

55 dBm mocy szczytowej e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy wykrywania przez czujniki radarowe przeszkód i pojazdów na przejazdach kolejowych.

Średnia moc nie może przekraczać 50 dBm.

Dla radarów impulsowych średnia moc nie może przekraczać 23,5 dBm.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 301 091.

 

Załącznik nr 513)

URZĄDZENIA STOSOWANE W RTTT

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

5795 – 5805 MHz

2 W e.i.r.p.

[-]

[-]*)

Dotyczy urządzeń przeznaczonych do poboru opłat drogowych.

*) Należy stosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania szkodliwych zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE12).

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 300 674 i ETSI ES 200 674.

Zakres jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.

 

Załącznik nr 6

URZĄDZENIA DO RADIOLOKALIZACJI

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

30 MHz – 12,4 GHz

patrz decyzja ECC/DEC/(06)08

patrz decyzja ECC/DEC/(06)08

patrz decyzja ECC/DEC/(06)08

Dotyczy tylko radarów do sondowania gruntu i ścian.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 302 066.

2.

9200 – 9500 MHz

25 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

3.

9500 – 9975 MHz

25 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

4.

6,0 – 8,5 GHz

7 dBm/50 MHz mocy szczytowej e.i.r.p. oraz

-33 dBm/1 MHz mocy średniej e.i.r.p.

[-]

[-] *)

Dotyczy LPR.

*) Należy stosować automatyczną kontrolę mocy oraz techniki równoważne, a także wymagania antenowe i techniki dostępu do widma oraz osłabiania szkodliwych zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE12).

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 302 729.

5.

10,5 – 10,6 GHz

500 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

6.

13,4 – 14,0 GHz

25 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

7.

24,05 – 24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

8.

24,05 – 26,5 GHz

26 dBm/50 MHz mocy szczytowej e.i.r.p. oraz

-14 dBm/1 MHz mocy średniej e.i.r.p.

[-]

[-]*)

Dotyczy LPR.

*) Należy stosować automatyczną kontrolę mocy oraz techniki równoważne, a także wymagania antenowe i techniki dostępu do widma oraz osłabiania szkodliwych zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE12).

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 302 729.

9. (uchylona)14)

 

 

 

 

 

10.

75 – 85 GHz

34 dBm/50 MHz mocy szczytowej

e.i.r.p. oraz

-3 dBm/1 MHz

mocy średniej

e.i.r.p.

[-]

[-] *)

Dotyczy LPR.

*) Należy stosować automatyczną kontrolę mocy oraz techniki równoważne, a także wymagania antenowe i techniki dostępu do widma oraz osłabiania szkodliwych zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE12).

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 302 729.

 

Załącznik nr 7

URZĄDZENIA DO STEROWANIA MODELAMI

Poz.

Zakres częstotliwości lub częstotliwość

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

34,995 – 35,225 MHz

100 mW e.r.p.

10 kHz

[-]

Dotyczy sterowania modelami latającymi. Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 220.

2.

40,665 MHz;

40,675 MHz;

40,685 MHz;

40,695 MHz

100 mW e.r.p.

10 kHz

[-]

Częstotliwości są przeznaczone również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące na tych częstotliwościach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 220.

 

Załącznik nr 815)

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE I URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE SŁUCH

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

29,7 – 47,0 MHz

10 mW e.r.p.

50 kHz

[-]

Dotyczy urządzeń z dostrajaniem zakresu pracy.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

Podzakres 40,66 – 40,70 MHz przeznaczony jest również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym podzakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.

2.

169,4 – 172,0 MHz

10 mW e.r.p.

≤ 50 kHz

[-]

Dotyczy urządzeń wspomagających

słuch.

Dotyczy urządzeń spełniających

wymagania określone w normach

przenoszących normę ETSI EN

300 422.

3.

174 – 216 MHz

50 mW e.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń z dostrajaniem zakresu pracy.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

4.

470 – 786 MHz

50 mW e.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń z dostrajaniem zakresu pracy.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

5.

786 – 789 MHz

12 mW e.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń z dostrajaniem zakresu pracy.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

6.

786 – 862 MHz

20 mW e.i.r.p. lub

50 mW e.i.r.p.

200 kHz

[-]

Używanie urządzeń wewnątrz budynków, w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji treści audiowizualnych, jest możliwe do 31 grudnia 2015 r. Nie dopuszcza się użytkowania urządzeń w terenie otwartym i w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do produkcji treści audiowizualnych.

Nie dopuszcza się używania urządzeń po 31 grudnia 2015 r.

Dotyczy urządzeń z dostrajaniem zakresu pracy, wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Wartość 50 mW e.r.p. jest dopuszczalna wyłącznie dla mikrofonów przypinanych. Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

7.

823 – 826 MHz

20 mW e.i.r.p. lub

100 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Wartość 100 mW e.i.r.p. jest dopuszczalna wyłącznie dla mikrofonów przypinanych.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

8.

826 – 832 MHz

100 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

9.

1785 – 1804,8 MHz

4 dBm/200 kHz

w zakresie

1785,0 – 1785,2 MHz1);

13 dBm/kanał

w zakresie

1785,2 – 1803,6 MHz1);

10 dBm/200 kHz,

przy limicie

13 dBm/kanał

w zakresie

1803,6 – 1804,8 MHz1);

17 dBm/kanał

w zakresie

1785,0 – 1804,8 MHz2)

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

Zastępcza moc promieniowana izotropowo poza zakresem 1785 – 1805 MHz nie może przekraczać:

1) w zakresie poniżej 1785 MHz: -17 dBm/200 kHz1) 2),

2) w zakresie powyżej 1805 MHz:

a) -37 dBm/200 kHz1),

b) -23 dBm/200 kHz 2)

10.

1804,8 – 1805 MHz

-14 dBm/200 kHz1);

0 dBm/200 kHz2)

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 422.

Zastępcza moc promieniowana izotropowo poza zakresem 1785 – 1805 MHz nie może przekraczać:

1) w zakresie poniżej 1785 MHz: -17 dBm/200 kHz1) 2);

2) w zakresie powyżej 1805 MHz:

a) -37 dBm/200 kHz1),

b) -23 dBm/200 kHz2)

1) Dla mikrofonów noszonych.

2) Dla mikrofonów przypinanych.

Załącznik nr 9

URZĄDZENIA DO RFID

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

2446 – 2454 MHz

4 W e.i.r.p.

[-]

≤15%

Szerokość głównej wiązki anteny w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać wartości 90 stopni (+/– 45 stopni), a tłumienie listków bocznych musi wynosić co najmniej 15 dB.

Praca z poziomem mocy promieniowanej e.i.r.p. większym niż 500 mW dopuszczalna jest tylko wewnątrz budynków i tylko w przypadku, gdy aktywność nadajnika nie przekracza 15% w każdym okresie 200 ms (30 ms nadawania nadajnika / 170 ms działania nadajnika). W przypadku stosowania mocy większej niż 500 mW w urządzeniach powinien być stosowany mechanizm rozpraszania widma FHSS.

Poziom każdej emisji, określany wartością natężenia pola elektrycznego, wytworzonej przez urządzenie RFID umieszczone wewnątrz budynku, mierzonej na zewnątrz budynku w odległości 10 m, nie może przekraczać równoważnej wartości natężenia pola elektrycznego wytworzonego przez urządzenie RFID o mocy 500 mW, umieszczone na zewnątrz budynku i mierzone na zewnątrz budynku w tej samej odległości. Jeżeli budynek składa się z kilku lokali, na przykład takich jak sklepy w galeriach i centrach handlowych, pomiary powinny być odniesione do granic lokalu wewnątrz budynku.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 440.

Zakres jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.

 

Załącznik nr 1015)

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE DO ZASTOSOWAŃ W OCHRONIE ZDROWIA

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego
w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

12,5 – 20 MHz

-7 dBµA/m
w paśmie o szerokości 10 kHz

[-]

≤ 10%

Dotyczy implantów stosowanych u zwierząt.

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się wyłącznie do urządzeń stosowanych wewnątrz budynków.

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 330.

 

Załącznik nr 11

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH

Poz.

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc promieniowana lub maksymalne natężenie pola magnetycznego

w odległości 10 m

Odstęp sąsiedniokanałowy

Aktywność nadajnika

Uwagi

1.

864,8 – 865,0 MHz

10 mW e.r.p.

50 kHz

[-]

Dotyczy wąskopasmowych analogowych urządzeń do transmisji głosu (np. tzw. „elektroniczne nianie”, domofony, itp.).

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 220.

2.

1795 – 1800 MHz

20 mW e.i.r.p.

[-]

[-]

Dotyczy urządzeń spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 301 357.

 

Załącznik nr 11a16)

URZĄDZENIA WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKĘ ULTRASZEROKOPASMOWĄ (UWB)

1. Ogólne zastosowania techniki UWB

Poz.

Zakres częstotliwości

[GHz]

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.)1)

[dBm/MHz]

Maksymalna moc szczytowa (e.i.r.p.)2)

[dBm/50 MHz]

1.

f ≤ 1,6

-90,0

-50,0

2.

1,6 < f ≤ 2,7

-85,0

-45,0

3.

2,7 < f ≤ 3,1

-70,0

-36,0

4.

3,1 < f ≤ 3,4

-70,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu LDC3) lub DAA4)

-36,0

lub

0,0

5.

3,4 < f ≤ 3,8

-80,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu LDC3) lub DAA4)

-40,0

lub

0,0

6.

3,8 < f ≤ 4,8

-70,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu LDC3) lub DAA4)

-30,0

lub

0,0

7.

4,8 < f ≤ 6,0

-70,0

-30,0

8.

6,0 < f ≤ 8,5

-41,3

0,0

9.

8,5 < f ≤ 9,0

-65,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu DAA4)

-25,0

lub

0,0

10.

9,0 < f ≤ 10,6

-65,0

-25,0

11.

f > 10,6

-85,0

-45,0

1) Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy, wyrażona jako e.i.r.p. testowanego urządzenia pracującego na określonej częstotliwości, jest średnią mocą odniesioną do jednostkowej szerokości pasma (wyśrodkowana wokół tej częstotliwości) wypromieniowywaną na kierunku jej maksymalnej wartości w określonych warunkach pomiarowych.

2) Moc szczytowa wyrażona jako e.i.r.p., zawarta wewnątrz pasma o szerokości 50 MHz o częstotliwości środkowej odpowiadającej częstotliwości, dla której osiągana jest najwyższa średnia moc promieniowania, wypromieniowywana na kierunku jej maksymalnej wartości w określonych warunkach pomiarowych.

3) W zakresie częstotliwości 3,1 – 4,8 GHz. Technika osłabiania szkodliwych zakłóceń LDC i jej wartości graniczne zostały zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-1.

4) W zakresie częstotliwości 3,1 – 4,8 GHz oraz 8,5 – 9 GHz. Technika osłabiania szkodliwych zakłóceń DAA i jej wartości graniczne zostały zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-1 1.

2. Systemy śledzenia lokalizacji typu 1 (LT1)

Poz.

Zakres częstotliwości

[GHz]

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.)1)

[dBm/MHz]

Maksymalna moc szczytowa (e.i.r.p.)

[dBm/50 MHz]

1.

f ≤ 1,6

-90,0

-50,0

2.

1,6 < f ≤ 2,7

-85,0

-45,0

3.

2,7 < f ≤ 3,4

-70,0

-36,0

4.

3,4 < f ≤ 3,8

-80,0

-40,0

5.

3,8 < f ≤ 6, 0

-70,0

-30,0

6.

6,0 < f ≤ 8,5

-41,3

0,0

7.

8,5 < f ≤ 9,0

-65,0

lub

41,3 przy zastosowaniu DAA1)

-25,0

lub

0,0

8.

9,0 < f ≤ 10,6

-65,0

25,0

9.

f > 10,6

-85,0

-45,0

1) Technika osłabiania szkodliwych zakłóceń DAA i jej wartości graniczne zostały zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-2.

3. Urządzenia wykorzystujące technikę UWB instalowane w pojazdach samochodowych i szynowych

Poz.

Zakres częstotliwości

[GHz]

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.)1)

[dBm/MHz]

Maksymalna moc szczytowa (e.i.r.p.)

[dBm/50 MHz]

1.

f ≤ 1,6

-90,0

-50,0

2.

1,6 < f ≤ 2,7

-85,0

-45,0

3.

2,7 < f ≤ 3,1

-70,0

-36,0

4.

3,1 < f ≤ 3,4

-70,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu LDC1) + e.l.4)

lub

-41,3 przy zastosowaniu TPC3) + DAA2) + e.l.4)

-36,0

lub

≤ 0

lub

≤ 0

5.

3,4 lub ≤ 0 f ≤ 3,8

-80,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu LDC1)+ e.l.4)

lub

-41,3 przy zastosowaniu TPC3) + DAA2) + e.l.4)

-40,0

lub

≤ 0

lub

≤ 0

6.

3,8 < f ≤ 4,2

-70,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu LDC1) + e.l.4)

lub

-41,3 przy zastosowaniu TPC3) + DAA2) + e.l.4)

-30,0

lub

≤ 0

lub

≤ 0

7.

4,8 < f ≤ 6,0

-70,0

-30,0

8.

8,5 < f ≤ 9,0

-65,0

lub

-41,3 przy zastosowaniu TPC3) + DAA2) + e.l.4)

-25,0

lub

≤ 0

9.

9,0 < f ≤ 10,6

-65,0

-25,0

10.

f > 10,6

-85,0

-45,0

1) Technika osłabiania zakłóceń „Low duty cycle (LDC) i jej wartości graniczne zostały zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-3.

2) Technika osłabiania zakłóceń „Detect and Avoid” (DAA) i jej wartości graniczne zostały zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-3.

3) Technika osłabiania zakłóceń „Transmit Power Control” i jej wartości graniczne zostały zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-3.

4) Wymagane jest ograniczenie zewnętrzne (e.l.) ≤ -53,3 dBm/MHz. Ograniczenie zewnętrzne jest zdefiniowane w normie ETSI EN 302 065-3.

4. Urządzenia wykorzystujące technikę UWB na pokładzie statku powietrznego

Poz.

Zakres częstotliwości

[GHz]

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.) 1)

[dBm/MHz]

Maksymalna moc szczytowa (e.i.r.p.) 2)

[dBm/50 MHz]

Wymagania dotyczące technik osłabiania szkodliwych zakłóceń

1.

f ≤ 1,6

-90,0

-50,0

 

2.

1,6 < f ≤ 2,7

-85,0

-45,0

 

3.

2,7 < f ≤ 3,4

-70,0

-36,0

 

4.

3,4 < f ≤ 3,8

-80,0

-40,0

 

5.

3,8 < f ≤ 6,0

-70,0

-30,0

 

6.

6,0 < f ≤ 6,650

-41,3

0,0

 

7.

6,650 < f ≤ 6,6752

-62,3

-21,0

Przedział 21 dB powinien być wdrażany dla osiągnięcia poziomu -62,3 dB/MHz1)

8.

6,6752 < f ≤ 8,5

-41,3

0,0

7,25 – 7,75 GHz (ochrona FSS oraz MetSat (7,45 – 7,55 GHz))1) 2) 7,75 – 7,9 GHz (ochrona MetSat)1) 3)

9.

8,5 < f ≤ 10,6

-65,0

-25,0

 

10.

f > 10,6

-85,0

-45,0

 

1) Rozwiązaniem mogą być alternatywne techniki osłabiania szkodliwych zakłóceń zapewniające równoważną ochronę, np. zasuwane bulaje.

2) 7,25 – 7,75 GHz (ochrona służby stałej satelitarnej, FSS) oraz 7,45 – 7,55 GHz (ochrona satelity meteorologicznego): -51,3 – 20*log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) w przypadku wysokości powyżej 1000 m nad ziemią, gdzie x jest wysokością statku powietrznego nad ziemią w kilometrach, oraz -71,3 dBm/MHz w przypadku wysokości 1000 m i poniżej.

3) 7,75 – 7,9 GHz (ochrona satelity meteorologicznego): -44,3 – 20*log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) w przypadku wysokości powyżej 1000 m nad ziemią, gdzie x jest wysokością statku powietrznego nad ziemią w kilometrach, oraz -64,3 dBm/MHz w przypadku wysokości 1000 m i poniżej.

5. Czujniki do wykrywania materiałów wykorzystujące technikę UWB

Czujniki do wykrywania materiałów spełniają następujące wymagania:

1) Instalacje stacjonarne (zastosowanie A):

a. Nadajnik wyłącza się, jeśli maszyna nie działa, „czujnik działania”.

b. Nadajnik stosuje technikę osłabiania szkodliwych zakłóceń TPC z zakresem dynamicznym równym 10 dB, zgodnie z normą EN 302 498-2 dla zastosowań ODC (Object Discrimination and Characterisation, wykrywanie i charakteryzowanie obiektów).

c. Nadajnik jest połączony z instalacją stacjonarną.

2) Instalacje inne niż stacjonarne (zastosowanie B):

a. Nadajnik jest włączony jedynie wówczas, gdy jest obsługiwany ręcznie przy pomocy włącznika bez blokady (może to być np. czujnik reagujący na zbliżenie ręki operatora), dotyka analizowanego materiału lub jest w bliskiej odległości od niego, a emisje są skierowane w kierunku obiektu (co jest mierzone np. przy pomocy czujnika zbliżeniowego lub wynika z konstrukcji mechanicznej).

b. Nadajnik wyłącza się, jeśli maszyna nie działa, „czujnik działania”.

Emisje z czujników do wykrywania materiałów utrzymuje się na minimalnym poziome i nie mogą przekroczyć wartości granicznych gęstości e.i.r.p. wskazanych w poniższej tabeli. W przypadku instalacji innych niż stacjonarne (zastosowanie B) zapewnia się przestrzeganie wartości granicznych wskazanych w poniższej tabeli za pomocą urządzenia na reprezentatywnej strukturze analizowanego materiału (zgodnie z normą ETSI EN 302 435-1 lub ETSI EN 302 498-1).

Poz.

Zakres częstotliwości

[GHz]

Instalacje stacjonarne (zastosowanie A)

Instalacje inne niż stacjonarne

(zastosowanie B)

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.)

[dBm/MHz]

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.)

[dBm/MHz]

Maksymalna średnia widmowa gęstość mocy (e.i.r.p.) w płaszczyźnie poziomej

(-20° do 30° nachylenia)

[dBm/MHz]

1.

Poniżej 1,73

-85,0

-85,0

2.

1,73 – 2,2

-65,0

-70,0

-70,0

3.

2,2 – 2,5

–50,0

-50,0

4.

2,5 – 2,69

-65,0(1)

-70,0

-65,0(1)(2)

5.

2,69 – 2,7

-55,0

-75,0

-70,0(3)

6.

2,7 – 2,9

-50,0

-70,0

-70,0

7.

2,9 – 3,4

-50,0

-70,0

-70,0(1)

8.

3,4 – 3,8

-50,0

-70,0

-50,0(2)(3)

9.

3,8 – 4,8

-50,0

-50,0

10.

4,8 – 5,0

-55,0

-75,0

-55,0(2)(3)

11.

5,0 – 5,25

-50,0

-50,0

12.

5,25 – 5,35

-50,0

-60,0

-60,0

13.

5,35 – 5,6

-50,0

-50,0

14.

5,6 – 5,65

-50,0

-65,0

-65,0

15.

5,65 – 5,725

-50,0

-60,0

-60,0

16.

5,725 – 8,5

-50,0

-50,0

17.

8,5 – 10,6

-65,0

-65,0

18.

> 10,6

-85,0

-85,0

 

Moc szczytowa (w dBm) mierzona przy szerokości pasma 50 MHz nie przekracza wartości granicznej uzyskanej w wyniku dodania współczynnika konwersji (25 dB) do wartości granicznej maksymalnej średniej widmowej gęstości mocy (w dBm/MHz).

1) Urządzenia wykorzystujące mechanizm LBT określone w zharmonizowanej normie EN 302 498-2 eksploatuje się w zakresach częstotliwości 2,5 – 2,69 GHz i 2,9 – 3,4 GHz przy maksymalnej średniej widmowej gęstości mocy wynoszącej -50 dBm/MHz.

2) W celu ochrony służb radiowych instalacje inne niż stacjonarne (zastosowanie B) spełniają następujący wymóg dotyczący widmowej gęstości całkowitej mocy promieniowania:

a) w zakresach częstotliwości 2,5 – 2,69 GHz oraz 4,8 – 5 GHz widmowa gęstość całkowitej mocy promieniowania jest o 10 dB niższa od maksymalnej średniej widmowej gęstości mocy;

b) w zakresie częstotliwości 3,4 – 3,8 GHz widmowa gęstość całkowitej mocy promieniowania jest o 5 dB niższa od maksymalnej średniej widmowej gęstości mocy.

3) Ograniczenie do 100 ms aktywności dla dowolnego odcinka czasu o długości 1 sekundy.

Załącznik nr 12

RODZAJE SAMOCHODOWYCH RADARÓW BLISKIEGO ZASIĘGU, KTÓRYCH UŻYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA

Ustala się następujące rodzaje samochodowych radarów bliskiego zasięgu, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia:

1. radary pracujące w paśmie częstotliwości 24 GHz, których warunki używania określa wykaz nr 1;

2. radary pracujące w paśmie częstotliwości 79 GHz, których warunki używania określa wykaz nr 2.

Wykaz nr 1

Samochodowe radary bliskiego zasięgu przeznaczone do używania w paśmie częstotliwości 24 GHz

1. Pasmo częstotliwości 24 GHz dla samochodowych radarów bliskiego zasięgu oznacza zakresy częstotliwości 21,65–24,25 GHz oraz 24,25–26,65 GHz.

2. Zakres częstotliwości 21,65–24,25 GHz dla samochodowych radarów bliskiego zasięgu może być wykorzystywany do dnia 30 czerwca 2013 r. Zakres częstotliwości 24,25–26,65 GHz dla samochodowych radarów bliskiego zasięgu może być wykorzystywany do dnia 1 stycznia 2018 r. Po tych terminach pasmo częstotliwości 24 GHz nie będzie dostępne dla samochodowych radarów bliskiego zasięgu montowanych we wszystkich pojazdach, z wyjątkiem przypadku, w którym urządzenie takie zostało oryginalnie zamontowane lub zostało zainstalowane w wyniku wymiany urządzenia tak zamontowanego w pojeździe zarejestrowanym, wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej przed tymi terminami. Termin 1 stycznia 2018 r. przedłuża się o cztery lata dla samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu zainstalowanych w pojazdach silnikowych, dla których wniosek o homologację typu złożono zgodnie z art. 6 ust. 6 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, s. 1, z późn. zm.) i którym homologację typu przyznano przed dniem 1 stycznia 2018 r.

3. Pasmo częstotliwości 24 GHz może być wykorzystane przez ultraszerokopasmowe samochodowe radary bliskiego zasięgu o maksymalnej średniej gęstości mocy wynoszącej -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. i wartości szczytowej gęstości mocy o wartości 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., z wyłączeniem częstotliwości poniżej 22 GHz, gdzie maksymalną średnią gęstość mocy ogranicza się do -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.

4. Dla emisji wąskopasmowej, która może składać się z niemodulowanej fali nośnej o maksymalnej mocy szczytowej 20 dBm e.i.r.p. i cyklu pracy ograniczonego do 10%, dla emisji szczytowych wyższych niż -10 dBm e.i.r.p. wyznacza się zakres częstotliwości 24,05–24,25 GHz.

5. Dla samochodowych radarów bliskiego zasięgu wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2010 r. emisje w zakresie 23,6–24,0 GHz występujące 30 stopni lub więcej ponad płaszczyzną poziomą muszą być stłumione o przynajmniej 25 dB, a dla radarów wprowadzonych do obrotu po tym terminie – o przynajmniej 30 dB.

6. Samochodowy radar bliskiego zasięgu zamontowany w pojeździe może pracować tylko wtedy, gdy pojazd jest uruchomiony.

7. Samochodowe radary bliskiego zasięgu oddane do użytku na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej powinny zapewnić ochronę stacji radioastronomicznych pracujących w zakresie częstotliwości 22,21–24,00 GHz poprzez automatyczne wyłączanie się w określonej strefie zamkniętej lub przy użyciu innej metody gwarantującej równoważną ochronę tych stacji bez interwencji kierowcy. „Strefa zamknięta” oznacza obszar wokół stacji radioastronomicznej określony promieniem równym określonej odległości od tej stacji.

8. Ustala się następujące strefy zamknięte:

a) w Krakowie – strefa wokół Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, której środek ma współrzędne geograficzne 19E49'36'' oraz 50N03'18'', a promień ma wartość 1 km;

b) w Piwnicach koło Torunia – strefa wokół Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, której środek ma współrzędne geograficzne 18E33'30'' oraz 52N54'48'', a promień ma wartość 1 km.

9. Dopuszcza się ręczne wyłączanie samochodowego radaru bliskiego zasięgu oddanego do użytku na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej przed dniem 30 czerwca 2007 r.

Wykaz nr 2

Samochodowe radary bliskiego zasięgu przeznaczone do używania w paśmie częstotliwości 79 GHz

1. Pasmo częstotliwości 79 GHz oznacza zakres częstotliwości 77–81 GHz.

2. Maksymalna średnia gęstość mocy nie może przekraczać -3 dBm/MHz e.i.r.p. z wartością szczytową 55 dBm e.i.r.p.

3. Maksymalna średnia gęstość mocy na zewnątrz pojazdu wytworzona na skutek funkcjonowania jednego radaru bliskiego zasięgu nie może przekraczać -9 dBm/MHz e.i.r.p.

Załącznik nr 13

RODZAJE NAZIEMNYCH STACJI SATELITARNYCH, KTÓRYCH UŻYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA

1. Ustala się następujące rodzaje naziemnych stacji satelitarnych, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia:

1) typu LEST, których warunki używania określa wykaz nr 1,

2) typu HEST, których warunki używania określa wykaz nr 2

– z tym że moce określone w aneksach są mocami szczytowymi.

2. Jeżeli antena jest sprzężona z więcej niż jednym nadajnikiem lub nadajnik wytwarza więcej niż jedną falę nośną, e.i.r.p. określona w aneksach musi być sumą mocy wszystkich emisji promieniowanych przez wiązkę główną anteny.

Wykaz nr 1

Urządzenia typu LEST

Poz.

Wyszczególnienie

Zakresy częstotliwości, parametry techniczne oraz obszar używania urządzeń

1.

Zakres częstotliwości nadawania (Ziemia – kosmos)

14,00 – 14,50 GHz

29,50 – 30,00 GHz

2.

Zakres częstotliwości odbioru (kosmos – Ziemia)

10,70 – 12,75 GHz 1)

19,70 – 20,20 GHz

3.

Dopuszczalna e.i.r.p.

Mniejsza lub równa 34 dBW

4.

Obszar używania urządzeń

Brak ograniczeń

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości odbioru 10,70 – 11,70 GHz związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt – punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 2

Urządzenia typu HEST

Poz.

Wyszczególnienie

Zakresy częstotliwości, parametry techniczne oraz obszar używania urządzeń

1.

Zakres częstotliwości nadawania (Ziemia – kosmos)

14,00 – 14,50 GHz

29,50 – 30,00 GHz

2.

Zakres częstotliwości odbioru (kosmos – Ziemia)

10,70 – 12,75 GHz 1)

19,70 – 20,20 GHz

3.

Dopuszczalna e.i.r.p.

Większa niż 34 dBW i mniejsza lub równa 50 dBW

4.

Obszar używania urządzeń

Dopuszcza się wyłącznie używanie urządzeń instalowanych w odległości większej niż 500 m od zewnętrznych ogrodzeń lotnisk

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości odbioru 10,70 – 11,70 GHz związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt – punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Załącznik nr 14

URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO UŻYWANIA W SYSTEMIE TYPU PUNKT – PUNKT W SŁUŻBIE STAŁEJ, PRZEZNACZONE DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW CYFROWYCH ORAZ ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH

Ustala się następujące warunki, jakie powinny spełniać urządzenia przeznaczone do używania w systemie typu punkt – punkt w służbie stałej, przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych oraz analogowych sygnałów wizyjnych:

1) dopuszcza się używanie urządzeń spełniających następujące parametry:

Poz.

Wyszczególnienie

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne

1.

Zakres częstotliwości

57,1 – 58,9 GHz

2.

Odstęp sąsiedniokanałowy

50 MHz lub 100 MHz

3.

Sposób aranżacji kanałów

Dla odstępu sąsiedniokanałowego 50 MHz częstotliwość środkowa

kanału (fn) określona jest zależnością:

fn = 56,975 + 0,05n [GHz]

gdzie n = 3, 4, .............38

Dla odstępu sąsiedniokanałowego 100 MHz częstotliwość

środkowa kanału (fn) określona jest zależnością:

fn = 56,950 + 0,1n [GHz]

gdzie n = 2, 3, .............19

4.

Typ dupleksu

TDD lub FDD (w przypadku FDD odstęp dupleksowy nie powinien być mniejszy niż 200 MHz)

5.

Maksymalna moc promieniowana

25 dBW e.i.r.p.

6.

Maksymalna mocy wyjściowa nadajnika

10 dBm

7.

Zalecany minimalny zysk anteny

30 dBi

 

2) urządzenia powinny spełniać wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 302 217.

Załącznik nr 15

STACJE BAZOWE MAŁEJ MOCY WYKORZYSTYWANE DO ŚWIADCZENIA USŁUG MCV

Ustala się następujące warunki, jakie powinny spełniać stacje bazowe małej mocy umiejscowione na pokładach statków, wykorzystywane do świadczenia usług MCV w celu niepowodowania szkodliwych zakłóceń w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych pracujących na lądzie:

1) system świadczący usługi MCV nie może być wykorzystywany w odległości mniejszej niż dwie mile morskie od linii podstawowej, wytyczonej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 543);

2) w odległości od 2 do 12 mil morskich od linii podstawowej dopuszcza się wyłącznie korzystanie z anteny lub anten stacji bazowych statku umieszczonych wewnątrz pomieszczeń;

3) dopuszcza się korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych pracujących w sieci telekomunikacyjnej świadczącej usługę MCV na pokładzie statku oraz ze stacji bazowej statku, jeżeli:

a) maksymalna e.i.r.p. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych pracujących w sieci telekomunikacyjnej świadczącej usługę MCV, wykorzystywanych na pokładzie statku i kontrolowanych przez stację bazową statku w paśmie 1800 MHz nie przekracza 0 dBm,

b) maksymalna gęstość e.i.r.p. sygnałów pochodzących od stacji bazowych na pokładzie statku mierzona na zewnątrz pomieszczeń statku przy zysku anteny pomiarowej równym 0 dBi nie przekracza – 80 dBm/ 200 kHz,

c) stosowane są techniki osłabiania szkodliwych zakłóceń zapewniające co najmniej taką samą skuteczność jak zastosowanie następujących parametrów sieci GSM powodujących osłabienie zakłóceń:

– w odległości od 2 do 3 mil morskich od linii podstawowej czułość odbiornika i próg rozłączenia (minimalny poziom RXLEV i ACCMIN) telekomunikacyjnego urządzenia końcowego wykorzystywanego na pokładzie statku powinny wynosić -70 dBm/200 kHz lub lepiej, natomiast w odległości od 3 do 12 mil morskich od linii podstawowej powinny wynosić -75 dBm/200 kHz lub lepiej,

– w zakresie częstotliwości 1730–1755 MHz systemu świadczącego usługi MCV uaktywniona zostaje transmisja przerywana (DTX),

– dopuszczalną wartość wyprzedzenia czasowego (TA) stacji bazowej statku należy ustawić na poziomie minimalnym.

Załącznik nr 1617)

STACJE BAZOWE WYKORZYSTYWANE DO ŚWIADCZENIA USŁUG MCA

Ustala się następujące warunki, jakie spełniają stacje bazowe wykorzystywane do świadczenia usług MCA na pokładzie statku powietrznego:

1. Usługi MCA świadczy się w zakresach częstotliwości oraz z wykorzystaniem systemów określonych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Rodzaj

Częstotliwość

System

GSM 1800

1710–1785 MHz (łącze „w górę”)

1805–1880 MHz (łącze „w dół”)

Zgodny z normami GSM opublikowanymi przez ETSI, w szczególności ETSI EN 301 502, ETSI EN 301 511 i ETSI EN 302 480, lub równoważnymi specyfikacjami.

UMTS 2100

1920–1980 MHz (łącze „w górę”)

2110–2170 MHz (łącze „w dół”)

Zgodny z normami UMTS opublikowanymi przez ETSI, w szczególności ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-2 i ETSI EN 301 908-11, lub równoważnymi specyfikacjami.

(FDD)

LTE 1800

1710–1785 MHz (łącze „w górę”)

1805–1880 MHz (łącze „w dół”)

Zgodny z normami LTE opublikowanymi przez ETSI, w szczególności ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-14 i ETSI EN 301 908-15, lub równoważnymi specyfikacjami.

(FDD)

 

2. W trakcie świadczenia usługi MCA na pokładzie statku powietrznego telekomunikacyjne urządzenia końcowe odbierające w zakresach częstotliwości określonych w tabeli nr 2, zabezpiecza się przed próbą rejestracji w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych na ziemi.

Tabela nr 2

Zakres (MHz)

Systemy na ziemi

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE i WiMAX

1805–1880

GSM, UMTS, LTE i WiMAX

2110–2170

UMTS, LTE

2570–2620

UMTS, LTE i WiMAX

2620–2690

UMTS, LTE

 

3. Dopuszcza się świadczenie usług MCA na pokładzie statku powietrznego, jeżeli:

1) całkowita e.i.r.p., wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego przez NCU/BTS statku powietrznego/Node B statku powietrznego, nie przekracza wartości określonych w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Wysokość od ziemi

(m)

Maksymalna gęstość e.i.r.p. wytwarzana przez NCU/BTS statku powietrznego/Node В statku powietrznego na zewnątrz statku powietrznego

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1805–1880 MHz

2110–2170 MHz

2570–2690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

 

2) e.i.r.p. wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, z pokładowego urządzenia końcowego GSM nadającego na poziomie 0 dBm, nie przekracza wartości określonych w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Wysokość od ziemi

(m)

Maksymalna e.i.r.p., na zewnątrz statku powietrznego, z urządzenia końcowego GSM

w dBm/200 kHz

Maksymalna e.i.r.p., na zewnątrz statku powietrznego, z urządzenia końcowego LTE

w dBm/5 MHz

Maksymalna e.i.r.p., na zewnątrz statku powietrznego, z urządzenia końcowego UMTS

w dBm/3,84 MHz

GSM 1800 MHz

LTE 1800 MHz

UMTS 2100 MHz

3000

–3,3

1,7

3,1

4000

–1,1

3,9

5,6

5000

0,5

5

7

6000

1,8

5

7

7000

2,9

5

7

8000

3,8

5

7

 

3) Minimalna wysokość od ziemi dla pracującego systemu MCA GSM 1800 wynosi 3000 metrów.

4) BTS statku powietrznego, w czasie pracy, ogranicza moc nadawania wszystkich ruchomych urządzeń końcowych GSM nadających w paśmie 1800 MHz do nominalnej wartości 0 dBm/200 kHz na wszystkich etapach łączności, wraz z początkowym dostępem.

5) Node B statku powietrznego, w czasie pracy, ogranicza moc nadawania wszystkich ruchomych urządzeń końcowych LTE nadających w paśmie 1800 MHz do nominalnej wartości 5 dBm/5 MHz na wszystkich etapach łączności.

6) Node В statku powietrznego, w czasie pracy, ogranicza moc nadawania wszystkich ruchomych urządzeń końcowych UMTS nadających w paśmie 2100 MHz do nominalnej wartości – 6 dBm/3,84 MHz na wszystkich etapach łączności. Maksymalna liczba użytkowników nie przekracza 20.


1) Obecnie działem administracji rządowej – informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 2174), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 grudnia 2014 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 972, z 2008 r. poz. 277, z 2010 r. poz. 8 oraz z 2011 r. poz. 1122), które na podstawie art. 25 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Utraciła moc z dniem 13 czerwca 2016 r. na podstawie art. 50 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62), która weszła w życie z dniem 11 czerwca 2016 r.; odesłania do dyrektywy 1999/5/WE odczytuje się jako odesłania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VIII.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; zgodnie z § 2 tego rozporządzenia określoną w tabeli nr 3 maksymalną gęstość e.i.r.p. wytwarzaną przez NCU/BTS statku powietrznego/Node В statku powietrznego na zewnątrz statku powietrznego stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »