reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie delegowania radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa podległych, nadzorowanych lub kierowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb oddelegowania, uprawnienia i obowiązki radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „radcą”, w czasie oddelegowania, wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu radcy.

§ 2. [Propozycja oddelegowania]

1. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia radcy propozycję oddelegowania, wskazując w szczególności podmiot reprezentujący Skarb Państwa, który złożył wniosek, jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa, do której radca ma być delegowany, okres oddelegowania oraz zakres obowiązków w tej jednostce.

2. Radca wyraża zgodę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w formie pisemnej.

§ 3. [Wykonywanie obowiązków, udzielanie urlopów]

1. Radca delegowany wykonuje w danej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa, do której został delegowany, zwanej dalej „jednostką”, obowiązki przewidziane dla pracownika zatrudnionego na równorzędnym stanowisku.

2. Radcy delegowanemu urlopów udziela kierownik jednostki w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, według planu urlopów sporządzonego w tej jednostce.

§ 4. [Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie dla radcy delegowanego do pełnienia czynności w jednostce jest wypłacane w sposób stosowany w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. [Świadczenia i należności]

1. Jeżeli delegowanie radcy następuje do innej miejscowości niż miasto stołeczne Warszawa, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, radcy delegowanemu w okresie delegowania przysługują następujące należności:

1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności zajmowanego stanowiska, albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z następujących form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych – w wysokości określonej w fakturze,

b) miesięcznego ryczałtu;

2) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa w ust. 3;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca delegowania oraz zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania, na warunkach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

2. Świadczenia i należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie przysługują, gdy odległość od miejscowości, w której radca delegowany ma miejsce stałego zamieszkania, do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że kierownik jednostki, na wniosek radcy delegowanego, uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd radcy delegowanego do miejscowości delegowania.

3. Radca delegowany, o którym mowa w ust. 2, któremu nie przysługują świadczenia i należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej radcy delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

4. W przypadku gdy okres delegowania jest dłuższy niż miesiąc, zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać za dany miesiąc równowartości biletu miesięcznego na dojazd środkami komunikacji publicznej.

§ 6. [Nieodpłatne zakwaterowanie albo zwrot kosztów zamieszkania]

1. Radca delegowany do innej miejscowości niż miasto stołeczne Warszawa, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, składa do kierownika jednostki pisemny wniosek o nieodpłatne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z form określonych w § 5 ust. 1 pkt 1.

2. Jeżeli nie ma możliwości nieodpłatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostających w dyspozycji jednostki, kierownik tej jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie radcę, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania.

§ 7. [Podstawa nieodpłatnego zakwaterowania]

1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki – w przypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający jednego miesiąca;

2) umowy zawartej pomiędzy radcą a kierownikiem jednostki – w przypadku zakwaterowania na okres powyżej jednego miesiąca.

2. Radca delegowany na okres dłuższy niż sześć miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania, określając warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 8. [Wysokość zwrotu kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych]

1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekraczać miesięcznie:

1) 2285 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

2) 1525 zł – w przypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury kierownikowi jednostki. Fakturę przedstawia się w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.

§ 9. [Wysokość miesięcznego ryczałtu]

1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, wynosi:

1) 1525 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

2) 1220 zł – w przypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5. dnia następnego miesiąca.

§ 10. [Zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania]

Zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa w § 5 ust. 3, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie 7 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów. Wykaz odbytych dojazdów oraz oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów składa się do 7. dnia następnego miesiąca.

§ 11. [Wniosek o zwrot kosztów wraz z oświadczeniem o wysokości poniesionych kosztów]

Zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wniosku o zwrot kosztów wraz z oświadczeniem o wysokości poniesionych kosztów. Wniosek o zwrot kosztów wraz z oświadczeniem o wysokości poniesionych kosztów składa się do 7. dnia następnego miesiąca.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama