| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do wydawania pozwoleń na:

1) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym”, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”,

2) wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

3) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „przejściowym rozporządzeniem delegowanym”,

4) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu.

§ 2. [Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do:

1) rejestracji eksporterów i ponownych nadawców towarów w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX), zmiany i aktualizacji danych rejestracyjnych oraz cofnięcia rejestracji;

2) rejestracji, aktualizacji oraz dezaktywacji danych osób i podmiotów oraz uprawnień na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych;

3) nadawania, aktualizacji i unieważniania numerów EORI.

§ 3. [Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie]

1. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do wydawania pozwoleń na:

1) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego,

2) wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

3) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,

4) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie.

2. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do wykonywania zadań z zakresu:

1) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT polegających na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych, prowadzeniu postępowań i prowadzeniu drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desk;

2) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT polegających na koordynacji i nadzorze nad procesem korygowania danych ze zgłoszeń celnych oraz przyjmowania i kontroli danych z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej realizowanej pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

§ 4. [Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

2) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 27 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

3) prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo do przystąpienia do testu umiejętności.

§ 5. [Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do prowadzenia procedury:

1) konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, o których mowa w art. 31 rozporządzenia wykonawczego, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy;

2) konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 191 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na prowadzenie magazynów czasowego składowania, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej;

3) konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 229 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej;

4) konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych, z wyłączeniem procedury tranzytu, oraz na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej;

5) zasięgnięcia opinii, o którym mowa w art. 8 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego, wymaganego w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.5)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 121 z 11.05.2016, str. 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 1006), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »