| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa walutę i wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „terytorium RP”, na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków.

§ 2. [Ustalanie i wypłacanie ryczałtu]

1. Ryczałt jest ustalany i wypłacany funkcjonariuszowi w wysokości 10% kwoty diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60), w walucie obcej, stosowanej w kraju, w którym funkcjonariusz wykonuje stałe zadania służbowe poza terytorium RP.

2. Za zgodą funkcjonariusza ryczałt może być wypłacony w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość przysługującego ryczałtu w walucie obcej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wysokość ryczałtu w walucie polskiej oblicza się na podstawie kursów sprzedaży walut obcych, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym funkcjonariusz wykonywał stałe zadania służbowe poza terytorium RP.

§ 3. [Wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi]

1. Wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w § 1, wynosi:

1) 1/3 kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy pobyt poza terytorium RP trwał powyżej 4 godzin i nie przekraczał 8 godzin na dobę;

2) 1/2 kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy pobyt poza terytorium RP trwał powyżej 8 godzin i nie przekraczał 12 godzin na dobę;

3) całą kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy pobyt poza terytorium RP trwał powyżej 12 godzin i nie przekraczał 24 godzin na dobę.

2. Ryczałt w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 przysługuje funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w § 1, podczas jazdy pociągu, jeżeli pobyt poza terytorium RP trwał powyżej 3 godzin i nie przekraczał 8 godzin na dobę.

§ 4. [Podstawa do obliczenia wysokości ryczałtu]

1. Podstawę do obliczenia wysokości ryczałtu stanowi czas pobytu poza terytorium RP liczony od chwili przystąpienia do wykonywania zadań służbowych po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej do zakończenia tych zadań poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu doby za podstawę obliczania wysokości ryczałtu przyjmuje się łączny czas pobytu poza terytorium RP w ciągu doby.

3. Jeżeli czas pobytu poza terytorium RP trwa nieprzerwanie w dwóch następujących po sobie dniach, pobyt ten traktuje się jako pobyt poza terytorium RP w ciągu doby.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1532), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »