| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI Z 2014 R.

do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.,

zatwierdzone przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie
dnia 11 czerwca 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 11 czerwca 2014 r. w Genewie zostały zatwierdzone przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

Poprawki z 2014 r.
do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

zatwierdzone przez Konferencję na jej 103 Sesji
Genewa, 11 czerwca 2014 r.

Poprawki do Kodeksu wdrażającego Prawidło 2.5 i 4.2 oraz załączników do Konwencji do pracy na morzu, 2006, przyjęte przez Specjalny Trójstronny Komitet w dniu 11 kwietnia 2014 r.

I. Poprawki do Kodeksu wdrażającego Prawidło 2.5 – Repatriacja

A. Poprawki dotyczące Normy A2.5

W obecnym nagłówku: „Norma A2.5 – Repatriacja”, „A2.5.1” zastępuje „A2.5”.

Dodaje się kolejny nagłówek i tekst po ustępie 9 Normy A2.5 w brzmieniu:

Norma A2.5.2 – Zabezpieczenie finansowe

1. Przy wdrażaniu Prawidła 2.5, ustęp 2, niniejsza Norma ustanawia wymagania dotyczące ustalenia szybkiego i skutecznego systemu zabezpieczenia finansowego, żeby pomóc marynarzom na wypadek ich porzucenia.

2. Dla celów niniejszej Normy uznaje się, że marynarz został porzucony wówczas, kiedy armator naruszając wymogi niniejszej Konwencji albo marynarskiej umowy o pracę :

a) nie pokryje kosztów repatriacji marynarza; lub

b) pozostawi marynarza bez koniecznego utrzymania i wsparcia; lub

c) jednostronnie naruszy łączące ich wzajemne relacje, w tym nie zapłaci marynarzowi płacy określonej w umowie o pracę przez okres co najmniej dwóch miesięcy.

3. Każdy Członek zapewni, żeby zabezpieczenie finansowe sprostało wymaganiom niniejszej Normy w odniesieniu do statków podnoszących jego banderę. Wskazany w Konwencji system zabezpieczenia finansowego może mieć formę systemu zabezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia albo krajowego funduszu lub zostać ustalony w innej podobnej formie. Formę zabezpieczenia finansowego ustali Członek po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami armatorów i marynarzy.

4. System zabezpieczenia finansowego zapewni bezpośredni dostęp, wystarczający zakres i przyspieszoną pomoc finansową, zgodnie z niniejszą Normą, dla każdego porzuconego marynarza na statku , który podnosi banderę Członka.

5. Dla celów ustępu 2(b) niniejszej Normy, konieczne utrzymanie i wsparcie obejmuje: odpowiednią żywność, zakwaterowanie, zapasy wody pitnej, paliwo niezbędne dla przetrwania na pokładzie statku oraz podstawową opiekę medyczną.

6. Każdy Członek będzie wymagać, żeby statek, który podnosi jego banderę i do którego stosuje się ustęp 1 lub 2 Prawidła 5.1.3, miał na pokładzie certyfikat lub inną dokumentację jako dowód zabezpieczenia finansowego, wydane przez podmiot świadczący to zabezpieczenie. Kopia wymienionych dokumentów będzie umieszczona w widocznym miejscu na statku, w taki sposób aby marynarze mieli do niej dostęp. W przypadku gdy zabezpieczenie jest gwarantowane przez więcej niż jeden podmiot, na statku znajduje się dokument wystawiony przez każdy z podmiotów.

7. Certyfikat lub inna dokumentacja stanowiąca dowód zabezpieczenia finansowego będzie zawierała informacje wymagane w Załączniku A2-1. Dokumentacja będzie w języku angielskim albo przetłumaczona na ten język.

8. Pomoc świadczona przez system zabezpieczenia finansowego będzie udzielona niezwłocznie na wniosek złożony przez marynarza lub wyznaczonego przedstawiciela marynarza, poparty koniecznym uzasadnieniem uprawnienia, zgodnie z ustępem 2 niniejszej Normy.

9. Mając na względzie Prawidła 2.2 i 2.5, pomoc ze strony systemu zabezpieczenia finansowego będzie skutecznie pokrywać co następuje:

a) zaległe płace i inne świadczenia należne marynarzowi od armatora zgodnie z umową o pracę, odpowiednim układem zbiorowym pracy lub ustawodawstwem krajowym Państwa, którego banderę statek podnosi, ograniczone do zaległych płac za okres czterech miesięcy i zaległych świadczeń za okres czterech miesięcy;

b) wszystkie uzasadnione wydatki poniesione przez marynarza, w tym koszt repatriacji, o którym mowa w ustępie 10; i

c) podstawowe potrzeby marynarza, w tym takie pozycje jak: odpowiednią żywność, ubranie, w przypadku kiedy jest taka potrzeba, zakwaterowanie, zapasy wody pitnej, paliwo niezbędne do przetrwania na pokładzie statku, podstawową opiekę medyczną i inne uzasadnione koszty lub opłaty za działania lub zaniechania uznawane za porzucenie do czasu powrotu marynarza do domu.

10. Koszt repatriacji obejmie koszty podróży odpowiednim i szybkim środkiem transportu, zwykle drogą powietrzną i dostawę żywności, zakwaterowanie marynarza od czasu opuszczenia przez niego statku do jego przybycia do domu, konieczną opiekę medyczną, podróż i transport rzeczy osobistych i inne uzasadnione koszty lub opłaty powstałe z tytułu porzucenia.

11. Zabezpieczenie finansowe nie przestanie działać przed końcem swojego okresu ważności, dopóki ubezpieczyciel nie dostarczy uprzednio zawiadomienia co najmniej na 30 dni przed terminem, właściwej władzy Państwa, którego banderę statek podnosi.

12. Jeśli ubezpieczyciel lub inny podmiot świadczący zabezpieczenie finansowe dokonał na rzecz marynarza płatności zgodnie z niniejszą Normą, wówczas taki ubezpieczyciel, do wysokości kwoty, którą wypłacił i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabędzie przez subrogację, przeniesienie lub w inny sposób, prawa które mogłyby przysługiwać marynarzowi.

13. Żadne postanowienie niniejszej Normy nie narusza prawa regresu ubezpieczyciela lub podmiotu świadczącego zabezpieczenie finansowe, wobec osób trzecich.

14. Przepisy niniejszej Normy nie działają na zasadzie wyłączności ani nie naruszają innych praw, roszczeń lub odszkodowań, które także mogą być dostępne dla marynarzy, w celu zapewnienia im rekompensaty z tytułu porzucenia. Ustawodawstwo krajowe i przepisy mogą ustalać, że wszelkie kwoty należne zgodnie z niniejszą Normą mogą być potrącane z kwot uzyskanych z innych źródeł powstałych z praw, roszczeń lub odszkodowań, które mogą być przedmiotem rekompensaty zgodnie z obecną Normą.

B. Poprawki dotyczące Wytycznej B2.5

Na końcu obecnej Wytycznej B2.5 dodaje się następujący nagłówek i tekst:

Wytyczne B2.5.3 – Zabezpieczenie finansowe

1. Przy wdrażaniu ustępu 8 Normy A.2.5.2, jeśli potrzebny jest czas do sprawdzenia zasadności pewnych aspektów wniosku złożonego przez marynarza lub wyznaczonych przez marynarza przedstawicieli, nie powinno to stanowić przeszkody do uzyskania przez marynarza natychmiast takiej części wnioskowanej pomocy, jaką uznaje się za uzasadnioną.

C. Poprawki w celu dodania nowego załącznika

Przed załącznikiem A5–I dodaje się następujący załącznik:

Załącznik A2-I

Dowody zabezpieczenia finansowego zgodnie z Prawidłem 2.5, ustęp 2

Certyfikat albo inna dokumentacja dowodowa, o której mowa w Normie A2.5.2, ustęp 7 będzie zawierać następujące informacje:

a) nazwę statku;

b) port, w którym statek jest zarejestrowany;

c) sygnał wywoławczy statku;

d) numer statku IMO;

e) nazwę i adres ubezpieczyciela lub podmiotu świadczącego zabezpieczenie finansowe;

f) dane kontaktowe osoby lub jednostki odpowiedzialnej za załatwianie wniosków o pomoc marynarzy;

g) nazwę armatora;

h) okres obowiązywania zabezpieczenia finansowego; i

i) zaświadczenie od podmiotu świadczącego zabezpieczenie finansowe, o tym że zabezpieczenie spełnia wymagania Normy A2.5.2.

D. Poprawki dotyczące Załączników A5-I, A5-II i A5-III

Na końcu Załącznika A5-I dodaje się następującą pozycję:

Zabezpieczenie finansowe na rzecz repatriacji

W Załączniku A5-II, po pozycji 14 pod nagłówkiem Deklaracja zgodności – Część I, dodaje się następującą pozycję:

15. Zabezpieczenie finansowe na rzecz repatriacji (Prawidło 2.5)

W załączniku A5-II, po pozycji 14 pod nagłówkiem Deklaracja zgodności – Część II, dodaje się następującą pozycję:

15. Zabezpieczenie finansowe na rzecz repatriacji (Prawidło 2.5)

Na końcu Załącznika A5–III, dodaje się następujący dział:

Zabezpieczenie finansowe na rzecz repatriacji

II. Poprawki do Kodeksu wdrażającego Prawidło 4.2 – odpowiedzialność armatorów w zakresie Konwencji o pracy na morzu z 2006

(i załączniki)

A. Poprawki dotyczące Normy A4.2

W obecnym nagłówku „Norma A4.2 – odpowiedzialność armatorów”, „A4.2.1” zastępuje „A4.2”.

Po ustępie 7 obecnej Normy A4.2, dodaje się następujący tekst:

8. Ustawodawstwo krajowe i przepisy zagwarantują, że system zabezpieczenia finansowego, mający na celu rekompensatę roszczeń wynikających z umowy, określonych w ustępie l(b) niniejszej Normy, jak ustalono w Normie A4.2.2, spełni następujące minimalne wymagania:

a) roszczenia umowne, jeśli wynika to z marynarskiej umowy o pracę i bez naruszania litery (c) niniejszego ustępu, będą wypłacane w całości i bez opóźnień;

b) nie będzie nacisku do akceptacji wypłat niższych niż kwoty wynikające z umowy o pracę ;

c) kiedy charakter długotrwałej niepełnosprawności marynarza spowoduje trudność w oszacowaniu pełnej rekompensaty, do której marynarz może być uprawniony, dokonana zostanie tymczasowa wypłata lub wypłaty, co pozwoli marynarzowi uniknąć nadmiernych trudności finansowych;

d) zgodnie z Prawidłem 4.2, ustęp 2, marynarz otrzyma wypłatę bez naruszania jego innych praw określonych w ustawodawstwie, ale taka wypłata może być przez armatora zaliczona na poczet zrównoważenia wszelkich szkód wynikających z innych skarg wnoszonych przez marynarza przeciwko armatorowi oraz wynikających z tego samego zdarzenia;

e) roszczenie o odszkodowanie wynikające z umowy może złożyć bezpośrednio zainteresowany marynarz albo członek jego najbliższej rodziny, albo przedstawiciel marynarza lub wyznaczony beneficjent.

9. Ustawodawstwo krajowe i przepisy zagwarantują, że zanim finansowe zabezpieczenie armatora wygaśnie albo zostanie rozwiązane, marynarz otrzyma w tej sprawie zawiadomienie.

10. Ustawodawstwo krajowe i przepisy zagwarantują, że w przypadku jeśli zabezpieczenie finansowe armatora wygaśnie albo zostanie rozwiązane, właściwa władza Państwa, którego banderę statek podnosi, zostanie o tym powiadomiona przez podmiot świadczący zabezpieczenie finansowe.

11. Każdy Członek będzie wymagał od statku, który podnosi jego banderę, posiadania na pokładzie certyfikatu lub innej dokumentacji jako dowodu zabezpieczenia finansowego wydanego przez podmiot świadczący zabezpieczenie finansowe. Kopia wymienionych dokumentów będzie umieszczana w widocznym miejscu na pokładzie statku, w taki sposób aby marynarze mieli do niej dostęp. W przypadku jeśli na statku zabezpieczenie finansowe jest świadczone przez więcej niż jeden podmiot, na statku będzie się znajdowała odpowiednia dokumentacja wystawiona przez każdy z podmiotów.

12. Zabezpieczenie finansowe nie przestanie działać przed końcem swojego okresu obowiązywania, dopóki ubezpieczyciel nie dostarczy uprzednio zawiadomienia co najmniej na 30 dni przed terminem, właściwej władzy Państwa, którego banderę statek podnosi.

13. Zabezpieczenie finansowe pokrywa wypłaty wszelkich roszczeń wynikających z umowy, które obejmuje i które powstają w czasie jego obowiązywania.

14. Certyfikat lub inna dokumentacja stanowiąca dowód zabezpieczenia finansowego będzie zawierała informacje wymagane w Załączniku A4–I. Dokumentacja będzie w języku angielskim albo przetłumaczona na ten język.

Dodaje się następujący nagłówek i tekst po obecnej Normie A4.2:

Norma A4.2.2 – Postępowanie w sprawach roszczeń wynikających z umów

1. Dla celów Normy A4.2.1, ustęp 8 i niniejszej Normy, termin „roszczenie wynikające z umowy” oznacza każde roszczenie związane ze śmiercią lub długotrwałą niepełnosprawnością marynarza w wyniku wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zagrożeń w miejscu pracy określonych w ustawodawstwie krajowym, marynarskiej umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy.

2. System zabezpieczenia finansowego, jaki przewidziano w Normie A4.2.1, ustęp 1 (b), może mieć formę systemu zabezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia, albo funduszu bądź zostać ustalony w innej podobnej formie. Formę zabezpieczenia finansowego ustali Członek po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami armatorów i marynarzy.

3. Krajowe ustawodawstwo i przepisy zagwarantują ustalenie skutecznych rozwiązań w celu przyjmowania, załatwiania i rozstrzygania w sposób bezstronny roszczeń wynikających z umowy o pracę odnoszących się do odszkodowań, o których mowa w Normie A4.2.1, ustęp 8, w drodze szybkich i sprawiedliwych procedur.

B. Poprawki dotyczące Wytycznej B4.2

W obecnym nagłówku, „Wytyczna B4.2 – Odpowiedzialność armatorów” „B4.2.1” zastępuje „B4.2”.

W ustępie 1 obecnej Wytycznej B4.2 zastępuje się zapis „Norma A4.2” zapisem „Norma A4.2.1”.

Po ustępie 3 obecnej wytycznej B4.2, dodaje się następujący nagłówek i tekst:

Wytyczna B4.2.2 – Postępowanie w sprawach roszczeń wynikających z umów

1. Krajowe ustawodawstwo i przepisy powinny stanowić, że strony, dla wypłat dotyczących roszczeń wynikających z umów, mogą stosować Wzór Formularza pokwitowania i zwolnienia, określony w Załączniku B4-I.

C. Poprawki dotyczące nowych załączników

Po Załączniku A2-I, dodaje się następujący załącznik:

Załącznik A4-I

Dowód zabezpieczenia finansowego zgodnie z Prawidłem 4.2

Certyfikat albo inna dokumentacja dowodowa według Normy A4.2.1, ustęp 14, będzie zawierać następujące informacje:

a) nazwę statku;

b) port, w którym statek jest zarejestrowany;

c) sygnał wywoławczy statku;

d) numer statku IMO;

e) nazwę i adres ubezpieczyciela lub podmiotu świadczącego zabezpieczenie finansowe;

f) dane kontaktowe osoby lub jednostki odpowiedzialnej za załatwianie roszczeń marynarzy wynikających z umów;

g) nazwę armatora;

h) okres ważności zabezpieczenia finansowego; i

i) zaświadczenie od podmiotu świadczącego zabezpieczenie finansowe, o tym że zabezpieczenie spełnia wymagania Normy A4.2.1.

Po Załączniku A4-I, dodaje się następujący załącznik:

Załącznik B4-I

Wzór Formularza pokwitowania i zwolnienia

o którym mowa w Wytycznej B4.2.2

Statek (nazwa, port, w którym jest zarejestrowany i numer IMO):...........................

Zdarzenie (data i miejsce):.............................................................................................

Marynarz/prawny spadkobierca/lub osoba będąca na utrzymaniu marynarza:

....................................................

Armator:...............................................................................................................................

Ja, [marynarz] [prawny spadkobierca marynarza i/lub osoba będąca na jego utrzymaniu]* niniejszym potwierdzam odbiór sumy [waluta i kwota] zaspokającej obowiązki armatora w zakresie wypłaty rekompensaty wynikającej z umowy, z tytułu wypadku i/lub śmierci, zgodnie z [moimi] [marynarza]* warunkami zatrudnienia i niniejszym zwalniam armatora z wyżej wymienionych obowiązków.

Wypłaty dokonuje się bez przyjęcia odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń i przyjmuje się bez szkody dla [mojego] [prawnego spadkobiercy marynarza i/lub osób pozostających na utrzymaniu marynarza]* prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przepisami prawa, w odniesieniu do zaniedbania, wykroczenia, naruszenia obowiązku ustawowego lub wszelkich innych prawnie dostępnych zadośćuczynień i wynikających z powyższego zdarzenia.

* niepotrzebne skreślić

Data:....................................................................................

Marynarz/prawny spadkobierca i/lub osoba pozostająca na utrzymaniu marynarza:

.........................................

Podpis:.........................................................................

w celu potwierdzenia odbioru:

Armator/przedstawiciel armatora:...............................................................

Podpis:...................................................................................

Podmiot świadczący zabezpieczenie finansowe:.................................................

Podpis:...................................................................................

D. Poprawki dotyczące Załączników A5-I, A5-II i A5-III

Na końcu Załącznika A5-I dodaje się następującą pozycję:

Zabezpieczenie finansowe dotyczące odpowiedzialności armatora

W Załączniku A5-II, jako ostatnią pozycję pod nagłówkiem „Deklaracja zgodności – Część I”, dodaje się następującą pozycję:

16. Zabezpieczenie finansowe dotyczące odpowiedzialności armatora (Prawidło 4.2)

W Załączniku A5-II, jako ostatnią pozycję pod nagłówkiem „Deklaracja zgodności – Część II”, dodaje się następującą pozycję:

16. Zabezpieczenie finansowe dotyczące odpowiedzialności armatora (Prawidło 4.2)

Na końcu Załącznika A5-III, dodaje się następujący dział:

Zabezpieczenie finansowe dotyczące odpowiedzialności armatora

Powyższy tekst jest autentycznym tekstem Poprawek należycie zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy podczas 103 Sesji, która odbyła się w Genewie i została ogłoszona za zamkniętą dnia 12 czerwca 2014 roku.

Na dowód czego złożyliśmy nasze podpisy dnia 12 czerwca 2014 r.

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 grudnia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »