| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020”, oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zwanej dalej „pomocą publiczną”.

§ 2. [Podstawa udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

§ 3. [Zakres stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pomocy publicznej nieprzekraczającej progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 4. [Warunki otrzymania pomocy publicznej]

Beneficjent może otrzymać pomoc publiczną pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym rozliczana będzie udzielona pomoc publiczna, tj. przez co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

§ 5. [Kumulacja pomocy]

Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 6. [Zakres podmiotowy udzielania pomocy]

1. Pomoc publiczna może być udzielana wyłącznie podmiotom określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020” w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, przyjętym przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym oraz zatwierdzonym w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), określającym w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego, o ile te podmioty stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna może być udzielana również na projekty partnerskie tworzone przez podmioty, o których mowa w ust. 1.

§ 7. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. [Wyłączenie udzielenia pomocy publicznej]

Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 9. [Projekty objęte pomocą publiczną]

Pomoc publiczna może być udzielana na realizację projektów, o których mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020” w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

§ 10. [Pomoc na koszty kwalifikowalne]

Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w wytycznych horyzontalnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy – o ile zostały wydane, oraz w regulaminie konkursu.

§ 11. [Wydatek kwalifikowalny]

Za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 12. [Wysokość pomocy]

Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 10, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.

§ 13. [Wysokość pomocy udzielanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]

Pomoc publiczna udzielana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych może być udzielona w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, a dla województwa mazowieckiego do 80% tych kosztów.

§ 14. [Obliczanie wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych]

1. Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy operacyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy publicznej nieprzekraczającej 1 mln EUR maksymalną wysokość pomocy ze wszystkich źródeł można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

4. Do obliczania wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14.

§ 15. [Wniosek o dofinansowanie projektu]

1. Pomoc publiczna jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 10.

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej dokonuje wyboru projektu w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

3. Beneficjent ubiegający się o pomoc publiczną składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do podmiotu udzielającego pomocy publicznej.

4. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) inne informacje wskazane przez podmiot udzielający pomocy publicznej w regulaminie konkursu, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

5. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

§ 16. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc publiczna może być udzielana do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 17. [Przepis przejściowy]

W sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 18. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1213).

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 i Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79 i Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »