reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, mimo ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego;

3) sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy;

4) sposób rozliczania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, zwanej dalej „dotacją”, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

§ 2. [Podmiot dokonujący podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotacje dla gmin]

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

2. Wojewoda, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.

§ 3. [Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego]

1. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, lub niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

2. Do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.

3. Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wojewoda na podstawie list, o których mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne gminy na obszarze województwa.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 4. [Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji]

1. Gminy przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za okres jednego roku budżetowego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

2. Wojewoda, na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez gminy w danym roku budżetowym.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz zestawienie wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

4. Postać elektroniczną wzoru rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

5. Dane zawarte w postaci elektronicznej rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 5. [Sposób rozliczenia wykorzystania dotacji]

1. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie wydatków na dzieci w wieku do lat 5.

2. Do ustalania wydatków, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ustalenie kwoty wydatków bieżących na dzieci w wieku do lat 5 jako iloczynu udziału dzieci w wieku do lat 5, korzystających z wychowania przedszkolnego w liczbie dzieci ogółem korzystających z wychowania przedszkolnego i wydatków bieżących ogółem poniesionych w rozdziałach, o których mowa w ust. 1.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

4. W rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwzględnia się średnioroczną liczbę dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym obliczaną, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej (K), według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

M – liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

N – liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

5. W rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwzględnia się kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości obliczaną, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy (Z), według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Z > 0,

R – różnica pomiędzy liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy, a średnioroczną liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:

R = M – K

gdzie:

M – liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

K – średnioroczna liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana zgodnie z ust. 4,

D – dotacja otrzymana przez gminę w roku budżetowym,

X – kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego,

W – kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w ust. 1, obliczana według wzoru:

W = D – X – P

gdzie:

P – kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem wydatków bieżących, na których poniesienie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 oraz z 2015 r. poz. 6 i 1247).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Załącznik 1. [WZÓR – ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 875)

WZÓR – ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama