| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli2)

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej]

1. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) drogowe cysterny pomiarowe;

2) gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L;

3) manometry do opon pojazdów mechanicznych;

4) przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;

5) wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;

6) zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy.

2. Przyrządy pomiarowe, o których mowa w ust. 1, w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanym dla określonego, szczególnego zastosowania podlegają prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej.

§ 2. [Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej]

Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) areometry szklane – alkoholomierze i densymetry do alkoholu;

2) areometry szklane – densymetry do cieczy innych niż alkohol;

3) beczki metalowe.

§ 3. [Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu]

Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kg/m3 do 2000 kg/m3;

2) gęstościomierze zbożowe wzorcowe 20 L;

3) mierniki poziomu dźwięku;

4) wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych.

§ 4. [Odważniki klas dokładności podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej]

Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej podlegają odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1, o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg, oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg.

§ 5. [Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności podlegające prawnej kontroli w zakresie legalizacji ponownej]

Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30):

1) analizatory spalin samochodowych;

2) ciepłomierze o strumieniu objętości qp nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, oraz następujące podzespoły ciepłomierzy o strumieniu objętości qp nie większym niż 500 m3/h:

a) przeliczniki, z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych,

b) pary czujników temperatury, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych,

c) przetworniki przepływu, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych;

3) gazomierze o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 100 m3/h zainstalowane na sieci gazowej, w której maksymalne ciśnienie robocze nie przekracza 0,5 MPa, oraz przeliczniki stosowane do tych gazomierzy;

4) instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

a) do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 600 dm3/min,

b) do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy,

c) do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min,

d) do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych;

5) liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności A, B i C;

6) maszyny do pomiaru pola powierzchni skór;

7) przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych;

8) taksometry;

9) wagi automatyczne:

a) dla pojedynczych ładunków,

b) odważające,

c) porcjujące,

d) przenośnikowe,

e) wagonowe;

10) wagi nieautomatyczne;

11) wodomierze o ciągłym strumieniu objętości Q3 nie większym niż 500 m3/h.

§ 6. [Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu podlegające prawnej kontroli w zakresie legalizacji ponownej]

Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r. lub legalizacji pierwotnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich wprowadzenia do obrotu lub użytkowania:

1) przyrządy pomiarowe, o których mowa w § 5 pkt 1–4, 6 i 7 oraz 9 i 10;

2) liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 2, 1 i 0,5;

3) taksometry elektroniczne;

4) wodomierze o nominalnym strumieniu objętości qp, Qn nie większym niż 500 m3/h.

§ 7. [Urządzenia rejestrujące podlegające prawnej kontroli w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej]

Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej po naprawie podlegają urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1).

§ 8. [Gęstościomierz zbożowy]

Typy gęstościomierzy zbożowych użytkowych 1 L i 1/4 L, które zostały wprowadzone do obrotu lub użytkowania przed dniem 24 stycznia 2008 r., na podstawie dokonanej legalizacji pierwotnej, mogą być nadal wprowadzane do obrotu lub użytkowania bez zatwierdzenia typu.

§ 9. [Areometr szklany]

Typy areometrów szklanych – densymetrów do cieczy innych niż alkohol, które zostały wprowadzone do obrotu lub użytkowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie dokonanej legalizacji pierwotnej, mogą być nadal wprowadzane do obrotu lub użytkowania bez zatwierdzenia typu.

§ 10. [Stosowanie innych przepisów]

1. Do prawnej kontroli metrologicznej manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych stosuje się przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej manometrów do opon pojazdów mechanicznych.

2. Do prawnej kontroli metrologicznej odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe i odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan stosuje się przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda.

3. Do prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: radarowych, laserowych i prędkościomierzy kontrolnych, stosuje się przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego.

4. Do prawnej kontroli metrologicznej samochodowych cystern pomiarowych stosuje się przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej drogowych cystern pomiarowych.

5. Do prawnej kontroli metrologicznej wag wagonowych do ważenia w ruchu wagonów spiętych stosuje się przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej wag automatycznych wagonowych.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1066).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 listopada 2016 r., pod numerem 2016/599/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »