| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestępstw, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz przestępstw ściganych na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, zwanych dalej „przedmiotami przestępstwa”;

2) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. [Przeprowadzanie i dokumentowanie czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa]

Czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów Krajowej Administracji Skarbowej, danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz osób udzielających im pomocy.

§ 3. [Obserwowanie]

1. Czynności polegają na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, a także środków technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

§ 4. [Zmiany w przesyłkach]

1. Podczas przeprowadzania czynności można dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach zawierających przedmioty przestępstwa lub innych rzeczach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, wykorzystywanych do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je celem sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz w celu ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu lub procesu wytwarzania.

2. Sprawdzenia oraz oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby przez pobranie próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

3. Funkcjonariusz, który dokonał sprawdzenia oraz oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy, sporządza opis wyników tych czynności.

§ 5. [Zaprzestanie prowadzenia czynności]

1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności lub Prokurator Generalny albo właściwy prokurator okręgowy nakaże zaniechanie czynności.

2. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności w sposób określony w § 2–4 stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia na polecenie organu Krajowej Administracji Skarbowej, który zarządził te czynności.

3. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, przerywa się te czynności niezwłocznie i powiadamia o tym organ Krajowej Administracji Skarbowej, który zarządził te czynności.

§ 6. [Zawiadomienie o potrzebie wykonania obowiązku]

1. Organ Krajowej Administracji Skarbowej, który zarządził czynności, zawiadamia właściwe organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. Funkcjonariusz okazuje zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, osobie pełniącej funkcję organu, kierownikowi instytucji lub kierującemu przedsiębiorstwem, a w razie ich nieobecności osobom je zastępującym lub upoważnionym do ich reprezentowania. Osoba, której okazano zawiadomienie, potwierdza okazanie własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty okazania.

3. Organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy wykonujący obowiązek, o którym mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, udostępniają funkcjonariuszowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu.

§ 7. [Dokumentacja czynności]

1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę kierowany odpowiednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego o zarządzenie czynności;

2) zarządzenie czynności, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) zawiadomienie organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) zawiadomienie Prokuratora Generalnego albo właściwego prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

5) informacja organu Krajowej Administracji Skarbowej, który zarządził czynności, o przebiegu i wynikach czynności, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

6) notatka służbowa o przebiegu czynności, sporządzona przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 4 ust. 2;

8) zarządzenie Prokuratora Generalnego albo właściwego prokuratora okręgowego o nakazaniu zaniechania czynności;

9) polecenie zaprzestania przeprowadzania czynności, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera w szczególności:

1) kryptonim i numer sprawy, jeżeli został jej nadany;

2) określenie rodzaju prowadzonych czynności;

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;

4) dane dotyczące osoby, nieruchomości, przesyłki lub innego przedmiotu ruchomego, wobec których przeprowadzono czynności;

5) dane dotyczące funkcjonariuszy przeprowadzających czynności;

6) informację o wynikach przeprowadzonych czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie lub przestępstwie skarbowym oraz osobach uczestniczących w jego popełnieniu.

3. Dokumenty, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 8 i 9 – sporządza się w dwóch egzemplarzach;

2) ust. 1 pkt 3, 6 i 7 – sporządza się w jednym egzemplarzu.

4. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich przeprowadzania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku albo przemieszczania się osób lub przedmiotów oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 8. [Wzór rejestru zarządzeń]

Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzą, każdy we własnym zakresie, rejestry zarządzeń. Wzór rejestru zarządzeń określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. poz. 223), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik 1. [WZÓR ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA I PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW PRZESTĘPSTWA ORAZ OBROTU NIMI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 18 kwietnia 2017 r. (poz. 889)

Załącznik nr 1

WZÓR ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA I PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW PRZESTĘPSTWA ORAZ OBROTU NIMI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 120 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 120 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ZAWIADOMIENIA PROKURATORA GENERALNEGO ALBO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR ZAWIADOMIENIA PROKURATORA GENERALNEGO ALBO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR INFORMACJI ORGANU KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O PRZEBIEGU I WYNIKACH CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR INFORMACJI ORGANU KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O PRZEBIEGU I WYNIKACH CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 120 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, PROWADZONY PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ/ NACZELNIKA URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 120 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, PROWADZONY PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ/ NACZELNIKA URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »