| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1940 oraz z 2016 r. poz. 683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rodzaje podmiotów upoważnionych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych i warunki, które te podmioty muszą spełniać.”;

2) w § 2 w ust.1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wobec towarów wprowadzanych do wolnego obszaru celnego, które są przewożone z urzędu celno-skarbowego do wolnego obszaru celnego;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wobec towarów wprowadzonych na obszar celny Unii Europejskiej, które przemieszczają się trasą przewozu, wyznaczoną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379);”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych objętych kontrolą, odbywa się w obecności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, lub pracownika urzędu celno-skarbowego;”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, zamknięcia urzędowe mogą być nakładane na każde urządzenie będące jej przedmiotem.”;

4) § 7–9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Przed zdjęciem zamknięć urzędowych funkcjonariusz lub pracownik urzędu celno-skarbowego sprawdza prawidłowość ich nałożenia oraz czy nie zostały one naruszone, usunięte lub zniszczone.

§ 8. W przypadku zdjęcia zamknięć urzędowych przez funkcjonariusza lub pracownika urzędu celno-skarbowego, po zakończeniu czynności kontrolnych nakłada on nowe zamknięcia urzędowe, chyba że istnieją przyczyny, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 9. 1. Nałożenie oraz zdjęcie zamknięć urzędowych dokumentuje się w przypadku kontroli celno-skarbowej, w zakresie przestrzegania przepisów:

1) prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów – w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, dokumencie dostawy lub innym dokumencie handlowym zastępującym dokument dostawy oraz odpowiednio dokumencie przewozu lub dokumencie sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o ile taki dokument został sporządzony, a także w protokole z czynności kontrolnych, o ile taki protokół został sporządzony, oraz w spisie zamknięć urzędowych prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli;

2) prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami – w dokumencie wymaganym przy obejmowaniu towaru procedurą celną lub powrotnym wywozem;

3) regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379), a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem – w protokole z czynności kontrolnych oraz w spisie zamknięć urzędowych, prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli.

2. Spis zamknięć urzędowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o miejscu, dacie, liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz podpis funkcjonariusza lub pracownika urzędu celno-skarbowego, który nakładał i zdejmował te zamknięcia, a w przypadku spisu zamknięć urzędowych także podpis osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powierzonych jej, przez podmiot podlegający kontroli, obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.”;

5) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pieczęcie, stemple oraz inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli celno-skarbowej, których wzory zostały określone w przepisach odrębnych.”;

6) w § 11 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– tak, aby po nałożeniu były one łatwo dostępne do kontroli celno-skarbowej oraz aby każda próba ich naruszenia lub usunięcia pozostawiała widoczne ślady.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może upoważnić do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych:

1) podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot:

a) statusu upoważnionego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego,

b) pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego, w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgłaszającego lub pozwolenia, z którego będzie wynikało, że jest zwolniony z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celno-skarbowym;

2) podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może upoważnić do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych również:

1) podmiot leczniczy i aptekę używające alkoholu etylowego do celów medycznych, pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym – w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

2) podmiot używający alkoholu etylowego wyłącznie:

a) jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,

b) do badań naukowych

– pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym – w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

3) podmiot zużywający alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm³ alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym lub 3000 dm³ alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym – w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

4) podmiot, który dokonuje:

a) odbioru lub wysyłki wyrobów akcyzowych bez udziału funkcjonariusza lub pracownika urzędu celno-skarbowego, pod warunkiem posiadania przez taki podmiot zatwierdzonych akt weryfikacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, oraz spełnienia przez niego warunków do uzyskania zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937),

b) przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego, który został skażony w obecności funkcjonariusza lub pracownika urzędu celno-skarbowego

– obowiązane do przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, mogą uzyskać upoważnienie do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, pod warunkiem opracowania i wdrożenia procedury ewidencjonowania nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz procedury przekazywania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacji o nałożeniu lub zdjęciu zamknięć urzędowych, z uwzględnieniem informacji o liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych tych zamknięć.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »