reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu2)

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;

2) zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy, dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej „certyfikatem”;

3) wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz sposób i wysokość wynagradzania członków Komisji za przeprowadzanie egzaminu na osobę dokonującą instalacji mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, zwanej dalej „instalatorem”;

4) sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych;

5) warunki i formę przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego oceny;

6) wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu.

§ 2. [Definicja]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentach odniesienia, należy przez to rozumieć akty prawne, dokumenty normalizacyjne, specyfikacje techniczne oraz procedury i instrukcje techniczne.

§ 3. [Warunki udzielenia organizatorowi szkoleń akredytacji]

1. Warunkiem udzielenia organizatorowi szkoleń akredytacji przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Prezesem UDT”, jest:

1) posiadanie przez organizatora szkoleń procedury rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń wraz z oceną ich efektywności poprzez:

a) prowadzenie dziennika szkoleń, w którym są rejestrowani ich uczestnicy oraz jest dokumentowany ich udział w poszczególnych częściach szkolenia,

b) sporządzanie i przesyłanie Prezesowi UDT, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia:

– wykazu wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia, zawierającego imię (imiona), nazwiska i miejsce zamieszkania osób, które odbyły szkolenie, oraz numer wydanego zaświadczenia,

– informacji o typie szkolenia dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii oraz miejscu lub miejscach przeprowadzonego szkolenia;

2) dysponowanie przez organizatora szkoleń warunkami lokalowymi i wyposażeniem:

a) odpowiednimi do zakresu programowego szkoleń, obejmującymi pomieszczenia, materiały i wyposażenie dydaktyczne, a także urządzenia techniczne,

b) spełniającymi wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny;

3) dysponowanie przez organizatora szkoleń osobą prowadzącą szkolenie, która:

a) w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych:

– posiada wykształcenie wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne, oraz udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową, lub

– posiada wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową,

b) w zakresie przeprowadzenia zajęć praktycznych:

– spełnia wymagania, o których mowa w lit. a, lub

– posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową, w przypadku gdy taka osoba wykonuje wyłącznie czynności praktyczne jako instruktor.

2. Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zalicza się okres:

1) prowadzenia zajęć teoretycznych lub praktycznych w zakresie urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych, lub

2) wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.

§ 4. [Wzór wniosku o udzielenie akredytacji]

Wzór wniosku o udzielenie akredytacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia szkoleń]

Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia szkoleń, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia]

Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Okresowa weryfikacja]

1. Okresowa weryfikacja, o której mowa w art. 149 ust. 2 ustawy, polega na sprawdzeniu przez Prezesa UDT:

1) przestrzegania przez organizatora szkoleń procedur i zasad opisanych w systemie zarządzania szkoleniami, o którym mowa w art. 146 ust. 2 ustawy, oraz spełniania warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) czy aktualne warunki lokalowe i wyposażenia, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w § 3 ust. 1 pkt 2, gwarantują prawidłowe prowadzenie szkoleń;

3) czy osoby aktualnie prowadzące szkolenia posiadają kwalifikacje niezbędne do ich prowadzenia.

2. Prezes UDT zawiadamia organizatora szkoleń o planowanym terminie i zakresie okresowej weryfikacji nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia.

§ 8. [Zakres programowy szkolenia podstawowego]

Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Zakres programowy szkolenia przypominającego]

Zakres programowy szkolenia przypominającego obejmuje wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.

§ 10. [Kwalifikacje na członka Komisji]

1. Kandydat na członka Komisji powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne i udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową lub wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;

2) posiadać aktualną wiedzę z zakresu dokumentów odniesienia.

2. Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się okres:

1) prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych, lub

2) wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.

§ 11. [Prezes UDT]

Prezes UDT:

1) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego informację o naborze kandydatów na członków Komisji wraz z określeniem terminu składania wniosków, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy;

2) powołuje członków Komisji w terminie 60 dni od dnia następującego po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy;

3) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listę wybranych członków Komisji;

4) informuje podmiot, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy, o przyczynach niepowołania jego kandydata na członka Komisji.

§ 12. [Okresowa weryfikacja członków Komisji]

1. Okresowa weryfikacja członków Komisji polega na sprawdzeniu, czy spełniają oni wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w § 10.

2. Prezes UDT przeprowadza okresową weryfikację członków Komisji nie rzadziej niż raz na 3 lata.

§ 13. [Odwołanie członka Komisji]

1. Prezes UDT odwołuje członka Komisji:

1) z własnej inicjatywy, w przypadku stwierdzenia, w wyniku okresowej weryfikacji, że członek Komisji nie spełnia któregokolwiek z wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w § 10;

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy.

2. Odwołany członek Komisji może być ponownie powołany na jej członka nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia odwołania, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w § 10.

§ 14. [Przewodniczący Komisji]

Spośród członków Komisji Prezes UDT powołuje Przewodniczącego Komisji, który koordynuje jej pracę.

§ 15. [Realizacja zadań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej]

1. Komisja realizuje swoje zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek jej członka i wyznaczyć jego termin.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 16. [Wynagradzanie członków zespołu]

1. Członkowie Komisji wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego egzamin, zwanego dalej „zespołem”, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.3)), jeżeli do egzaminu przystąpi nie więcej niż 15 osób;

2) 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli do egzaminu przystąpi więcej niż 15 osób.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane na wskazany przez członka Komisji numer rachunku bankowego w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 17. [Pytania egzaminacyjne]

1. Pytania egzaminacyjne opracowują członkowie Komisji wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji.

2. Pytania egzaminacyjne opracowuje się:

1) uwzględniając zakres programowy szkoleń, a w szczególności:

a) aktualne dokumenty odniesienia,

b) zakres niezbędnej wiedzy, wymaganych umiejętności oraz dobre praktyki instalacyjne dotyczące danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;

2) w formie pytań testowych oraz pytań o charakterze problemowym, przy czym:

a) pytania testowe zawierają po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,

b) pytania o charakterze problemowym wymagają rozwiązania w sposób opisowy lub praktyczny, w szczególności poprzez stworzenie instrukcji wykonania określonych czynności lub prac instalacyjnych, lub podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie właściwego dokumentu odniesienia, jeżeli ma zastosowanie, oraz wskazanie niezbędnego wyposażenia technicznego, w szczególności kontrolno-pomiarowego.

§ 18. [Weryfikacja pytań egzaminacyjnych]

1. Pytania egzaminacyjne są poddawane weryfikacji polegającej na sprawdzeniu poprawności treści pytania przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego, zakresu programowego szkoleń oraz postępu technicznego.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez co najmniej 2 członków Komisji, wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, specjalizujących się w zakresie danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii po opracowaniu tych pytań lub po dokonaniu zmian w zakresie programowym szkoleń. Do weryfikacji pytań, po ich opracowaniu, Przewodniczący Komisji wyznacza członków Komisji, którzy nie brali udziału w opracowaniu tych pytań.

§ 19. [Przechowywanie pytań egzaminacyjnych]

1. Pytania egzaminacyjne przechowywane są w formie katalogu prowadzonego przez wyznaczonych przez Prezesa UDT pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w postaci:

1) elektronicznej, w formacie zapobiegającym jego nieuprawnionemu kopiowaniu lub jego utracie,

2) papierowej, w sposób zapobiegający jego nieuprawnionemu ujawnieniu, zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

– w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian i przekazywanie go osobom trzecim przez osobę nieuprawnioną.

2. Pytanie egzaminacyjne zostaje włączone do katalogu lub zachowane w katalogu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w § 18.

§ 20. [Warunki egzaminu]

Egzamin przeprowadza się po spełnieniu następujących warunków:

1) zamieszczenia przez Prezesa UDT, nie później niż na 10 dni przed egzaminem, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listy osób przystępujących do egzaminu, z uwzględnieniem ich imienia (imion), nazwiska oraz numeru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;

2) wyznaczenia przez Przewodniczącego Komisji, w celu przeprowadzenia tego egzaminu, zespołu składającego się z członków Komisji specjalizujących się w zakresie rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii będącego przedmiotem egzaminu; członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego tego zespołu;

3) wyboru przez zespół, z katalogu, o którym mowa w § 19, zestawu pytań egzaminacyjnych dotyczącego danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii i oznaczeniu go kodem identyfikacyjnym;

4) sprawdzenia przez zespół, przed rozpoczęciem egzaminu, tożsamości osób przystępujących do egzaminu oraz udzielenia im informacji o egzaminie dotyczących:

a) zasad udzielania odpowiedzi na pytania i rozwiązywania zadań w poszczególnych częściach egzaminu,

b) przepisów porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu,

c) terminu i sposobu ogłoszenia wyników egzaminu,

d) sposobu indywidualnej identyfikacji arkusza egzaminacyjnego.

§ 21. [Części egzaminu]

1. Egzamin składa się z dwóch części:

1) teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań testowych;

2) praktycznej – obejmującej 3 pytania o charakterze problemowym.

2. Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna – 90 minut.

3. W czasie trwania egzaminu osoba zdająca może korzystać z dokumentów odniesienia wyłącznie w przypadku, gdy są one udostępnione przez zespół.

§ 22. [Kryteria oceny rozwiązań pytań egzaminacyjnych]

Rozwiązania pytań egzaminacyjnych są oceniane według kryterium poprawności, na podstawie którego przyznawana jest odpowiednia ilość punktów:

1) w przypadku pytań testowych:

a) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,

b) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 punktów;

2) w przypadku pytań o charakterze problemowym – punkty w skali od 0 do 10, z gradacją co 0,5 punktu.

§ 23. [Pozytywny wynik egzaminu]

1. Wynik łączny egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

2. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli zdający:

1) w części teoretycznej uzyska co najmniej 15 punktów oraz

2) w części praktycznej uzyska co najmniej 6 punktów za każde pytanie o charakterze problemowym.

§ 24. [Certyfikat]

1. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór graficzny certyfikatu i wtórnika certyfikatu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia instalacji przez osoby, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 25. [Rejestry]

1. Rejestry, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy, prowadzi się w postaci zbiorów danych zapisywanych i gromadzonych w postaci elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem zmian przez osoby nieuprawnione.

2. Wpisu do rejestrów dokonuje się pod oddzielną pozycją oznaczoną numerem wynikającym z kolejności wpisu oraz datą dokonania wpisu.

3. Zmiany wpisu w rejestrach dokonuje się pod pozycją właściwą dla zmienianego wpisu, bez nadawania kolejnego numeru, z podaniem daty zmiany. Zmiana treści wpisu nie powoduje usunięcia poprzedniego wpisu.

§ 26. [Przechowywanie dokumentacji]

1. Dokumentacja w sprawie udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu jest przechowywana z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i poufności.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana w sposób i formie określonych w § 19 ust. 1.

§ 27. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2, 38 i 715.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. poz. 505), które utraciło moc z dniem 5 listopada 2016 r. zgodnie z art. 206 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE AKREDYTACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 9 maja 2017 r. (poz. 1034)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE AKREDYTACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO, W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ]

Załącznik nr 4

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO, W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

1. Kotły i piece na biomasę

Lp.

GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA

Część szkolenia

teoretyczna (T)

praktyczna (P)

1

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

T

1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora kotłów i pieców na biomasę; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

T

1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

T

2

PROCES SPALANIA PRODUKTÓW Z BIOMASY

2.1. TECHNOLOGIE WYKORZYSTANIA BIOMASY I NORMY DOTYCZĄCE PALIW Z BIOMASY

T

2.1.1. Pojęcie biomasy, typy paliwa z biomasy

2.1.2. Energetyczne surowce pierwotne i wtórne

2.1.3. Maszyny i urządzenia do przygotowania, magazynowania i transportu biomasy

2.1.4. Armatura i systemy pomiarowe związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii cieplnej

 

2.2. KOTŁOWNIE I CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ – ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE

T

2.2.1. Kotły na drewno, słomę itp.

2.2.2. Dobór kotła i pieca małej mocy

P

2.2.3. Zabezpieczenia instalacji grzewczych, kotłów i pieców na biomasę, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe

2.2.4. Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w spalinach

2.2.5. Straty energii w procesach spalania

2.2.6. Powstawanie sadzy i czadu; odprowadzanie spalin

2.2.7. Normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania; analizatory spalin

P

3

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

3.1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA; WYBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

T

 

3.2. RODZAJE INSTALACJI ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU

T

 

3.3. PODSTAWOWE WIELKOŚCI FIZYCZNE, MECHANICZNE, ELEKTRYCZNE, CIEPLNE, HYDRAULICZNE

T

 

3.4. MATERIAŁY, OSPRZĘT INSTALACYJNY ORAZ URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO WYKONANIA INSTALACJI: WODOCIĄGOWYCH, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA

T

 

3.5. ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH, NIEROZŁĄCZNYCH ORAZ ROZŁĄCZNYCH

T

 

3.6. INSTRUKCJE INSTALOWANIA I OBSŁUGI

T

 

3.7. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

T

 

3.8. WARUNKI TECHNICZNE OCENY JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH, CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE SYSTEMU

T

P

3.9. DOKUMENTACJA ODBIORCZA

T

 

4

INSTALACJA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

4.1. DOBÓR PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PIECÓW NA BIOMASĘ DO OKREŚLONEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

T

P

4.2. BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z KOTŁEM LUB PIECEM NA BIOMASĘ; SYSTEMY ZINTEGROWANE

T

 

4.3. DOBÓR URZĄDZEŃ DO POMIARU, STEROWANIA I REGULACJI ORAZ ZABEZPIECZEŃ

T

 

4.4. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POMIARU TEMPERATURY, M.IN.: POWIETRZA, SPALIN, WODY, PŁYNU

T

P

4.5. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ W INSTALACJACH GRZEWCZYCH

T

P

4.6. REGULACJA TEMPERATURY W SYSTEMACH GRZEWCZYCH; TYPY STEROWNIKÓW

T

 

4.7. RODZAJE GÓRNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA: GRZEJNIKOWE, PODŁOGOWE, ŚCIENNE, POWIETRZNE

T

 

5

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

5.1. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII ORAZ METODY ICH USUWANIA

T

P

5.2. MONITOROWANIE WŁASNOŚCI KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ – WYTYCZNE I WYMAGANIA

T

P

 

2. Systemy fotowoltaiczne

Lp.

GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA

Część szkolenia

teoretyczna (T)

praktyczna (P)

1

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI

T

 

1.1.1. Podstawy prawne i cel wprowadzenia systemu certyfikacji instalatorów

1.1.2. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

T

 

2

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

2.1. OGNIWO SŁONECZNE – BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

T

2.1.1. Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych

2.1.2. Struktura i charakterystyka techniczna modułów fotowoltaicznych

2.2. RODZAJE OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

T

2.2.1. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego

 

2.2.2. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego

 

2.2.3. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)

 

2.2.4. Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

 

2.3. RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

T

 

2.3.1. Systemy wydzielone i autonomiczne

2.3.2. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej

2.3.3. Systemy mieszane (hybrydowe)

2.3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) – na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy niezintegrowane (BAPV)

2.4. URZĄDZENIA I ELEMENTY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

T

 

2.4.1. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

 

2.4.2. Regulatory ładowania

 

2.4.3. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych

 

2.4.4. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki)

 

2.4.5. Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych

 

2.4.6 Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne

 

3

ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

3.1 WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

T

3.1.1. Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu

3.1.2. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)

3.1.3. Elementy zacieniające; wpływ zacienienia na wydajność instalacji; diody bocznikujące

P

3.1.4. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)

3.3. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCH

T

P

3.5. AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

T

3.5.1. Przykłady systemów autonomicznych

3.5.2. Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie

3.5.3. Zasilanie awaryjne

3.6. PODŁĄCZANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI ENERGETYCZNEJ

T

P

3.6.1. Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu

3.6.2. Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera

3.6.3. Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera

3.7. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ

 

 

4

MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

4.2. PLAN INSTALACJI (string plan)

T

P

4.3. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU

T

P

4.4. ZASADY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA INSTALACJI, DOBÓR I WYMIAROWANIE PRZEWODÓW ORAZ KABLI

T

P

4.5. KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

T

P

4.5.1. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym

4.5.2. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych

4.5.3. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego

4.5.4. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci

4.6. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH

T

P

4.7. OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ

T

P

4.8. INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIA

T

P

4.9. MONTAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANYCH Z BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI (BIPV) I SYSTEMÓW NIEZINTEGROWANYCH (BAPV)

T

4.10. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH

T

P

4.11. WARUNKI ODBIORU I DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI

T

P

5

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

5.1. CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE MODUŁÓW; PUNKT MOCY MAKSYMALNEJ

T

5.2. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRACY INSTALACJI

T

P

5.3. OCENA PRACY SYSTEMU – PORÓWNANIE ZAŁOŻONYCH I RZECZYWISTYCH PARAMETRÓW PRACY INSTALACJI

T

P

6

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

6.1. PROGRAM UTRZYMANIA

T

P

6.2. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM INSTALACJI W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM

T

6.3. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

T

P

6.4. MONITOROWANIE WŁASNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO – WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW I ICH ANALIZA

T

P

6.4.1. Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów

6.4.2. Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań

 

3. Słoneczne systemy grzewcze

Lp.

GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA

Część szkolenia

teoretyczna (T)

praktyczna (P)

1

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

T

1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora słonecznych systemów grzewczych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

T

1.3. PRZYKŁADOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI WYROBÓW (SOLAR KEYMARK)

T

1.4. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

T

2

PODSTAWY TEORETYCZNE SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

2.1. PODSTAWOWE TERMINY I WIELKOŚCI DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA

T

2.1.1. Promieniowanie słońca, usłonecznienie, natężenie promieniowania słonecznego, napromieniowanie, promieniowanie na powierzchnie pochyłe i inne

2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

T

2.2.1. Natężenie promieniowania słonecznego, współczynnik przenikania ciepła, sprawność optyczna, powierzchnia kolektora słonecznego, współczynniki strat, zjawisko stagnacji i inne

2.3. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ

3

BUDOWA, RODZAJE ORAZ ZASADA DZIAŁANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

3.1. KOLEKTORY SŁONECZNE – BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

T

P

3.1.1. Części składowe kolektora i wielkości charakterystyczne

3.1.2. Typy absorberów oraz sposoby prowadzenia rur

3.1.3. Izolacja termiczna oraz obudowa kolektora

3.1.4. Wymiana ciepła oraz straty cieplne w kolektorze

3.1.5. Ochrona antykorozyjna i przewodnictwo cieplne

3.2. MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJ

T

P

3.2.1. Kolektory miedziane i aluminiowe

3.2.2. Kolektory próżniowe rurowe

3.2.3. Kolektory z tworzyw sztucznych

3.2.4. Charakterystyka kolektorów ze względu na sposób wymiany ciepła

3.3. SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE – TYPY I ZASADA DZIAŁANIA

T

P

3.3.1. Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem podgrzewacza solarnego

3.3.2. Instalacje wody ciepłej użytkowej zasilanej energią z baterii kolektorów

3.3.3. Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem dodatkowego podgrzewacza

3.3.4. Instalacje podgrzewania wody

3.3.5. Instalacje wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania

3.3.6. Instalacje słoneczne grzewcze skojarzone z modułami fotowoltaicznymi

3.4. STOSOWANIE PŁYNÓW W SŁONECZNYCH SYSTEMACH GRZEWCZYCH

T

P

3.4.1. Rodzaje oraz właściwości chemiczne i fizyczne płynów stosowanych w słonecznych systemach grzewczych (glikol etylenowy, glikol propylenowy, glicerol)

3.5. MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJ

T

3.5.1. Podgrzewacz wody jako magazyn energii słonecznej

3.5.2. Stratyfikacja temperatury w zbiorniku

3.5.3. Straty ciepła w zbiorniku wody ciepłej

3.5.4. Podział zbiorników ze względu na budowę

 

3.5.5. Ładowanie zbiornika energią słoneczną

 

4

SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE – ZASADY DOBORU

4.1. ZASADY DOBORU SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ I WSPOMAGANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

T

P

4.1.1. Czynniki wpływające na planowanie systemu

4.1.2. Wymagania dotyczące wody ciepłej

4.1.3. Zapotrzebowania na energię cieplną dla wody ciepłej użytkowej przez słoneczne systemy grzewcze

4.1.4. Określenie powierzchni kolektorów

4.1.5. Charakterystyka i dobór pomp obiegowych; straty ciśnienia i dobór średnic przewodów w obiegu

4.1.6. Utrzymywanie ciśnienia w słonecznych systemach grzewczych

4.1.7. Obliczanie nominalnej pojemności ciśnieniowego naczynia wzbiorczego

4.2. IDENTYFIKACJA UKŁADÓW I ELEMENTÓW SYSTEMÓW AKTYWNYCH I PASYWNYCH, W TYM ICH KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ; OKREŚLANIE UMIEJSCOWIENIA ELEMENTÓW ORAZ KONFIGURACJI SYSTEMU

T

P

4.3. WYBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

T

P

5

WYDAJNOŚĆ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

5.1. OKREŚLANIE LOKALIZACJI, KIERUNKU I NACHYLENIA OGNIWA SŁONECZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZACIENIENIA

T

5.2. DOBÓR METOD/TECHNIK INSTALACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA MONTAŻU

5.3. SCHEMATY Z ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – WARIANTY

T

P

5.4. ANALIZA WYDAJNOŚCI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

T

6

INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

6.1. MONTAŻ KOLEKTORÓW NA PRZYKŁADOWYCH KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH

T

P

6.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

T

P

6.2.1. Dobór materiałów i systemu połączeń; określenie średnicy rur połączeniowych

6.2.2. Połączenie zestawu kolektorów słonecznych

6.2.3. Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne

6.2.4. Czyszczenie i napełnianie instalacji płynem solarnym oraz odpowietrzanie instalacji

6.2.5. Wykonanie izolacji termicznej

6.3. INSTALACJA I KONFIGUROWANIE UKŁADU AUTOMATYKI

T

P

6.3.1. Analiza funkcjonalności regulatorów

6.3.2. Montaż urządzeń i elementów do sterownika

6.3.3. Programowanie regulatorów

6.4. KONTROLA REGULACJI PARAMETRÓW INSTALACJI SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

T

P

6.4.1. Regulacja temperatury i regulacja ciśnienia

6.4.2. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji

6.4.3. Sprawdzenie działania układu automatyki

6.5. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE ZE SŁONECZNYMI SYSTEMAMI GRZEWCZYMI (jeżeli mają zastosowanie)

7

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

7.1. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PŁYNÓW

T

P

7.2. CZYSZCZENIE FILTRÓW

T

P

7.3. KONTROLA SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIA

T

P

7.4. KONTROLA NASTAW W UKŁADZIE AUTOMATYKI

T

P

7.5. KONTROLA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ

T

P

7.6. BŁĘDY W INSTALACJACH I ICH USUWANIE

T

P

 

4. Pompy ciepła

Lp.

GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA

Część szkolenia

teoretyczna (T)

praktyczna (P)

1

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA

1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA POMP CIEPŁA

T

1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA, STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

T

1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

T

2

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

2.1. WPŁYW WARUNKÓW GEOTERMALNYCH I TERMICZNYCH NA DZIAŁANIE POMP CIEPŁA

T

2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna

2.2. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I CIEPLNA POMP CIEPŁA

T

2.2.1. Określanie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)

2.3. OBIEG TERMODYNAMICZNY POMP CIEPŁA

T

2.3.1. Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością

2.3.2. Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła

2.4. TYPY POMP CIEPŁA – powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze

T

2.4.1. Inne typy i układy, w szczególności odparowania bezpośredniego

2.5. DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze

T

3

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH

3.1. POWIETRZE; FILTRACJA POWIETRZA

T

 

3.2. GRUNT I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH

T

3.2.1. Identyfikacja gruntu i skał w celu określenia ich przewodności cieplnej

3.2.2. Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne

3.3. KOLEKTORY MEANDRYCZNE, KOLEKTORY SPIRALNE, SONDY PIONOWE

T

4

POMPY CIEPŁA STOSOWANE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

4.1. INSTALACJE OGRZEWANIA

T

 

4.1.1. Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej

 

4.1.1.1. Wybór i dobór pomp ciepła – określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody

 

4.1.1.2. Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:

– obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody – masy akumulacyjnej budynku – w czasie przerwy w zasilaniu

 

4.1.1.3. Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności

 

4.1.1.4. Włączenie drugiego układu grzewczego

 

4.2. INSTALACJE CHŁODNICZE – chłodzenie pasywne i aktywne

T

 

5

ZASADY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

T

5.1.1. Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła

5.1.2. Dobór pompy ciepła

5.1.3. Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródła

P

5.1.4. Wykonanie wymienników gruntowych

 

5.1.4.1. Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeń

P

5.1.4.2. Napełnienie i próba ciśnieniowa

5.1.5. Możliwość zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła

 

6

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA

6.1. INSTALACJA POMPY CIEPŁA

 

 

6.1.1. Zasada działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i wystąpieniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulatory rozprężenia)

T

6.1.2. Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła

P

6.1.2.1. Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczne

6.1.2.2. Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

6.1.2.3. Parownik wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia parowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

6.1.2.4. Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowanie

6.1.2.5. Spawanie, lutowanie „na twardo” lub „na miękko” instalacji pompy ciepła

6.1.2.6. Wykonanie i sprawdzenie poszczególnych elementów instalacji hydraulicznej pompy ciepła; regulacja regulatorów rozprężenia i termostatów, zaworu ciśnieniowego, ograniczników ciśnienia

6.2. PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

T

P

6.3. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE

T

P

6.3.1. Próba ciśnieniowa – sprawdzenia wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła

6.4.2. Odpowietrzenie układu i odessanie

6.4.3. Uruchomienie i wyłączenie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy

6.4.3.1. Sprężarka – sprawdzenie warunków pracy

6.4.3.2. Skraplacz – sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzenie stanu powierzchni

6.4.3.3. Parownik – sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu powierzchni

6.4.3.4. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju

6.4.3.5. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza

6.4.4. Kontrole szczelności

6.4.4.1. Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykrywania przecieków

6.4.4.2. Oględziny i kontrola manualna

6.4.4.3. Kontrola szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów

7

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA

7.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE

T

 

7.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ

T

P

7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

T

P

7.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH

T

P

7.5. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU

T

P

 

5. Płytkie systemy geotermalne

Lp.

GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA

Część szkolenia

teoretyczna (T)

praktyczna (P)

1

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH

1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH

T

1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW – płytkich systemów geotermalnych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE PODCZAS INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

T

1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

T

2

ENERGIA CIEPLNA ZŁÓŻ GEOTERMALNYCH

2.1. DEFINICJE ENERGII GEOTERMICZNEJ I GEOTERMALNEJ

T

 

2.2. PARAMETRY TERMODYNAMICZNE WÓD GEOTERMALNYCH

T

 

2.3. SPOSOBY POZYSKIWANIA GORĄCYCH WÓD GEOTERMALNYCH

T

 

2.4. SCHEMATY URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWCZYCH ZASILANYCH WODĄ GEOTERMALNĄ

T

 

3

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH

3.1. BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA

T

 

3.2. RODZAJE INSTALACJI ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU

T

 

3.3. POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH, CIEPLNYCH I HYDRAULICZNYCH

T

 

3.4. MATERIAŁY, OSPRZĘT INSTALACYJNY ORAZ URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO WYKONANIA INSTALACJI: WODOCIĄGOWYCH, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, GRZEWCZEJ

T

P

3.5. ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH, NIEROZŁĄCZNYCH ORAZ ROZŁĄCZNYCH

T

 

3.6. INSTRUKCJE INSTALOWANIA I OBSŁUGI URZĄDZEŃ I INSTALACJI

T

P

3.7. WARUNKI TECHNICZNE OCENY JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH I CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE SYSTEMU

T

P

4

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM INSTALACJI PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH

4.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE

T

P

4.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ

T

P

4.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

T

P

4.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWCZYCH NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH

T

P

4.5. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

T

P

4.6. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU

T

P

 

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU]

Załącznik nr 5

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – WZÓR GRAFICZNY CERTYFIKATU I WTÓRNIKA CERTYFIKATU]

Załącznik nr 7

WZÓR – WZÓR GRAFICZNY CERTYFIKATU I WTÓRNIKA CERTYFIKATU

1. Graficzny wzór certyfikatu i wtórnika certyfikatu:

a) certyfikat:

infoRgrafika

awers

infoRgrafika

rewers

b) wtórnik certyfikatu:

infoRgrafika

awers

infoRgrafika

rewers

2. Opis wzoru certyfikatu odnawialnych źródeł energii:

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków, dwustronnej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej:

awers

1) tło w kolorach niebiesko-błękitno-białym;

2) stosowne logo Urzędu Dozoru Technicznego i nazwę instytucji w brzmieniu: „Urząd Dozoru Technicznego”;

3) nazwę dokumentu w brzmieniu: „Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii”;

4) wyrazy "nr certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu;

5) wyrazy „imię (imiona)” i miejsce na dokonanie wpisu;

6) wyraz „nazwisko” i miejsce na dokonanie wpisu;

7) informację w brzmieniu: "Ważny z dokumentem tożsamości"

8) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

rewers

9) tło w kolorach niebiesko-błękitno-jasnobłękitno-żółtym;

10) oznaczenie organu wydającego certyfikat w brzmieniu: „organ wydający: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego”;

11) wyrazy „certyfikat nr:” i miejsce na dokonanie wpisu;

12) informację w brzmieniu: „Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:” i miejsce na dokonanie wpisu1);

13) wpis w brzmieniu: „miejscowość:” i miejsce na dokonanie wpisu oraz oznaczenie „/PL”;

14) podstawę prawną wydania certyfikatu w brzmieniu: „Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.)”;

15) wyrazy „data wydania certyfikatu:” i miejsce na dokonanie wpisu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr));

16) informację o dacie wygaśnięcia certyfikatu w brzmieniu: „Certyfikat jest ważny do dnia” i miejsce na dokonanie wpisu2);

17) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

3. Opis wzoru wtórnika certyfikatu odnawialnych źródeł energii:

Wtórnik certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków, dwustronnej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej:

awers

1) tło w kolorach niebiesko-błękitno-białym;

2) stosowne logo Urzędu Dozoru Technicznego i nazwę instytucji w brzmieniu: „Urząd Dozoru Technicznego”;

3) nazwę dokumentu w brzmieniu: „Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii”;

4) wyrazy „nr certyfikatu:” i miejsce na dokonanie wpisu;

5) wyrazy „imię (imiona)” i miejsce na dokonanie wpisu;

6) wyraz „nazwisko” i miejsce na dokonanie wpisu;

7) informację w brzmieniu: „Ważny z dokumentem tożsamości”;

8) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

rewers

9) tło w kolorach niebiesko-błękitno-jasnobłękitno-żółtym;

10) oznaczenie organu wydającego wtórnik certyfikatu w brzmieniu: „organ wydający: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego”;

11) wyrazy „certyfikat nr:” i miejsce na dokonanie wpisu;

12) informację w brzmieniu: „Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:” i miejsce na dokonanie wpisu3);

13) wpis w brzmieniu: „miejscowość:” i miejsce na dokonanie wpisu oraz oznaczenie „/PL”;

14) podstawę prawną wydania certyfikatu w brzmieniu: „Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.);

15) wyrazy „data wydania wtórnika:” i miejsce na dokonanie wpisu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr));

16) informację o dacie wygaśnięcia wtórnika certyfikatu w brzmieniu: „Certyfikat jest ważny do dnia” i miejsce na dokonanie wpisu4);

17) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.


1) Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy w tym miejscu należy wpisać odpowiednio: kotłów i pieców na biomasę (BB), systemów fotowoltaicznych (PV), słonecznych systemów grzewczych (ST), pomp ciepła (HP), płytkich systemów geotermalnych (SG).

2) W tym miejscu należy wpisać datę dzienną wygaśnięcia certyfikatu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr)).

3) Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy w tym miejscu należy wpisać odpowiednio: kotłów i pieców na biomasę (BB), systemów fotowoltaicznych (PV), słonecznych systemów grzewczych (ST), pomp ciepła (HP), płytkich systemów geotermalnych (SG).

4) W tym miejscu należy wpisać datę dzienną wygaśnięcia certyfikatu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr)).

Załącznik 8. [WZÓR – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA INSTALACJI PRZEZ OSOBY BĘDĄCE OBYWATELAMI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ OSOBY BĘDĄCE OBYWATELAMI INNYCH PAŃSTW]

Załącznik nr 8

WZÓR – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA INSTALACJI PRZEZ OSOBY BĘDĄCE OBYWATELAMI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ OSOBY BĘDĄCE OBYWATELAMI INNYCH PAŃSTW

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama