| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Sposób, tryb i termin opracowania materiałów]

Dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują materiały, o których mowa w art. 138 ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w sposób, trybie i terminach określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. [Zakres opracowywanych materiałów]

Materiały do projektu budżetu państwa opracowywane są:

1) w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zwanego dalej „WPFP”, na podstawie określonych w § 3 zasad sporządzania prognoz na kolejne lata w poszczególnych częściach budżetowych oraz udostępnionych do dnia 1 lutego wskaźników służących do opracowywania prognoz WPFP;

2) w zakresie projektu ustawy budżetowej na podstawie:

a) założeń do projektu budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych,

b) założeń przyjętych w WPFP, w tym odnoszących się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji państwa, w zakresie nieujętym w założeniach do projektu budżetu państwa,

c) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych,

d) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 3. [Wyjściowa kwota wydatków części budżetowych]

1. Materiały do WPFP w zakresie wydatków części budżetowych opracowywane są na podstawie wyjściowej kwoty wydatków.

2. Wyjściową kwotę wydatków części budżetowych stanowi poziom wydatków roku bieżącego pomniejszony o kwoty wynikające z analizy ich racjonalności i efektywności, rozwoju nowoczesnych technologii oraz rekomendacji z przeglądów wydatków, a także o wydatki na realizację zadań, co do których nie przewiduje się kontynuacji, w tym wydatki o charakterze jednorazowym, z uwzględnieniem:

1) przepisów prawnych, w tym przepisów uchwalonych lub ogłoszonych i oczekujących na wejście w życie, projektów aktów prawnych przyjętych przez Radę Ministrów, w tym skutków finansowych wynikających z ocen skutków regulacji w wysokości nieprzekraczającej maksymalnych limitów wydatków, oraz mechanizmów obliczania wysokości wydatków określonych w odpowiednich przepisach;

2) indeksacji lub waloryzacji na minimalnym poziomie tych kategorii wydatków, których wysokość podlega indeksacji lub waloryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) aktualnych prognoz parametrów dla tych kategorii wydatków, których wysokość jest przez nie determinowana;

4) szacowania wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej przy założeniu, że średnioroczny wskaźnik ich wzrostu wyniesie 100,0%; zasada ta nie dotyczy szacowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody roczne;

5) w przypadku zadań inwestycyjnych, dodatkowo trendów kształtowania się w latach poprzednich wydatków realizowanych przez poszczególnych dysponentów.

3. Opracowane w danym roku budżetowym prognozy na kolejne lata stanowią w następnym roku budżetowym podstawę do opracowania materiałów w zakresie WPFP w odniesieniu do tych lat. Prognozy te mogą podlegać aktualizacji tylko w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1–3.

4. Dysponent, przekazując materiały do WPFP, przedstawia informacje o przewidywanej wysokości środków na zadania zaplanowane do finansowania w ramach rezerw celowych, z uwzględnieniem ust. 2.

5. Materiały do WPFP w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, są opracowywane na podstawie zadań realizowanych i planowanych do realizacji w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

6. Przepisy ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do kosztów w sporządzanych projektach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych, które zamieszczane są w załącznikach do ustawy budżetowej.

§ 4. [Plany rzeczowe zadań]

1. Dysponenci opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 8.

2. Dysponenci opracowują projekty planów dochodów i wydatków części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Dysponenci opracowują projekty planów wydatków części budżetowych w układzie zadaniowym.

4. Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4–10.

5. Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w układzie zadaniowym.

6. Dysponenci przedstawiają projekty planów, o których mowa w ust. 4 i 5, zgodne w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa z projektami planów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 5. [Materiały do projektu budżetu państwa w zakresie WPFP]

1. Dysponenci opracowują lub przedstawiają materiały do projektu budżetu państwa w zakresie WPFP oraz projektu ustawy budżetowej wraz z omówieniem, uwzględniając w szczególności, że:

1) każda zmiana poziomu wydatków w planach rzeczowych powinna być szczegółowo uzasadniona przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przyczyn tej zmiany, w szczególności podstawy prawnej;

2) w planach rzeczowych powinny być ujmowane inwestycje o charakterze priorytetowym po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i możliwości wydatkowania planowanych środków w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji;

3) wyszczególnione w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków środki na określone cele nie powinny być planowane w niższej wysokości w przedkładanych projektach planów wydatków poszczególnych części budżetowych;

4) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodowych w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;

5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;

6) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok bieżący wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;

7) nie powinny być planowane wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;

8) nie powinny być planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);

9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń;

10) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach poprzedzających rok budżetowy, na który sporządzane są te projekty.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1–8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 11–13, w § 8 ust. 1 pkt 10–13 oraz w § 15 ust. 1 pkt 17–22 i pkt 25 w zakresie PF-UE (BP) i PF-UE (BE).

§ 6. [Zastosowanie paragrafu „400 Grupa wydatków bieżących jednostki”]

1. Paragraf „400 Grupa wydatków bieżących jednostki” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)), ma zastosowanie wyłącznie do planowania: do projektu planu, planu oraz planu po zmianach.

2. W paragrafie, o którym mowa w ust. 1, planuje się środki, które będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, w toku dokonywania wydatków w paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440, z odpowiednimi czwartymi cyframi.

§ 7. [Termin przedłożenia materiałów niezbędnych do sporządzenia WPFP na formularzach]

1. W terminie do dnia 25 lutego dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia WPFP na formularzach oznaczonych symbolami:

1) WPFP na rok bieżący – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na rok bieżący; udostępnionym w aplikacji TrezorBZ,

2) WPFP na rok bieżący i kolejne lata – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w układzie funkcji i zadań na rok budżetowy i trzy kolejne lata; udostępnionym w aplikacji TrezorBZ,

3) WPFP-PF – Wieloletni Plan Finansowy Państwa – Plan finansowy w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

4) PFC – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

5) PFC-FUS – Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

6) PFC-FEP – Projekt planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

7) PFC-FER – Projekt planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

8) PF-OSPR – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

9) PF- ZWRSP – Projekt planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

10) PF-ZUS – Projekt planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

11) PF-UE (BP) – Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,

12) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,

13) PF-WPR – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację wspólnej polityki rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,

14) TSFP – Transfery w sektorze finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia

– prezentując dane na rok bieżący oraz prognozę na kolejne lata.

2. Dla roku bieżącego należy przyjąć dane z ustawy budżetowej, a w przypadku jej nieogłoszenia w terminie do dnia 15 lutego, z rządowego projektu, o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych.

3. Formularz WPFP na rok bieżący dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działania wraz z określeniem celów i mierników na poziomie zadań, podzadań i działań.

4. Formularz WPFP na rok bieżący i kolejne lata dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji i zadania, prezentując dane dotyczące roku bieżącego oraz prognozę na kolejne lata.

5. Formularz WPFP-PF dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działania, prezentując dane dotyczące roku bieżącego i prognozę na 2 kolejne lata.

6. W formularzach WPFP na rok bieżący i WPFP na rok bieżący i kolejne lata dysponenci wskazani odpowiednio w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji, wykazują cele i mierniki funkcji państwa zgodnie ze zbiorczym zestawieniem celów i mierników funkcji państwa, o którym mowa w § 18 ust. 3.

7. W terminie do dnia 20 lutego dysponenci przekazują formularze: PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR odpowiednio:

1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie: programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych;

2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, a także Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020;

3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);

4) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego weryfikują otrzymane formularze i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi weryfikuje otrzymane formularze i przekazuje zbiorczy formularz PF-WPR Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

10. W celu opracowania WPFP w zakresie wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych Minister Obrony Narodowej przedstawia w terminie do dnia 20 lutego właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów prognozowaną wysokość wydatków na kolejne lata.

§ 8. [Termin przedłożenia planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych]

1. W terminie określonym w § 7 ust. 1 dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych zgodne, z wyjątkiem danych prezentowanych w formularzach RZ-2 i RZ-8, z danymi zawartymi w materiałach, o których mowa w § 7, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

3) RZ-3 – Dotacje dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze i ZUS; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

4) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

5) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

6) RZ-6 – Dotacje podmiotowe, z których finansowane są również wynagrodzenia; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

7) RZ-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

8) RZ-8 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

9) RZ-9 – Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej), Rodzina (w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”); wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

10) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

11) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

12) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

13) RZ-12 – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia.

2. Formularze RZ-4 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Rodzina”. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw rodziny dokonują weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodnione formularze dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Formularze RZ-2 w zakresie przejść granicznych oraz RZ-8 właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodnione formularze wojewodowie przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. Formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” właściwi dysponenci przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodniony formularz dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

5. Formularz RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” właściwi ministrowie przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodniony formularz dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

6. W terminie do dnia 20 lutego dysponenci przedstawiają formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 odpowiednio: w zakresie programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

7. Formularz RZ-11 w terminie do dnia 20 lutego dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje formularz RZ-11 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. [Termin aktualizacji formularzy]

1. Jeżeli w formularzach przedłożonych Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, prezentowane na podstawie projektu ustawy budżetowej dane na rok bieżący uległy zmianie w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na rok bieżący, dysponenci przedkładają zaktualizowane formularze w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

2. Formularze, o których mowa w § 7 ust. 7, dysponenci przekazują właściwym ministrom w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, a właściwi ministrowie Ministrowi Finansów w terminie 7 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej.

§ 10. [Udostępnianie struktury układu zadaniowego]

W terminie do dnia 1 czerwca na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniana jest zaktualizowana w zakresie wynikającym ze zmian prawnych struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego.

§ 11. [Zestawienie celów i mierników]

1. W terminie do dnia 18 czerwca dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań właściwi dla zadań budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników dla tych zadań budżetowych do projektu ustawy budżetowej opracowane na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia.

2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników zadań budżetowych ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.

3. W terminie do dnia 10 lipca Minister Finansów przekazuje dysponentom zbiorcze zestawienie celów i mierników zadań budżetowych, uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 12. [Aktualizacja planów rzeczowych]

1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–3, w okresie od dnia 1 do 18 czerwca dysponenci mogą dokonać aktualizacji planów rzeczowych przedłożonych na formularzach: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-6, RZ-7, RZ-8 i RZ-9 – w zakresie danych dotyczących projektu ustawy budżetowej, szczegółowo uzasadniając dokonanie aktualizacji.

2. W okresie od dnia 1 do 11 czerwca dysponenci dokonują aktualizacji planów rzeczowych przedłożonych na formularzach: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12 i przekazują je w terminie do dnia 11 czerwca właściwym ministrom lub jednostkom wiodącym w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7, a właściwi ministrowie oraz jednostki wiodące Ministrowi Finansów w terminie do dnia 18 czerwca.

§ 13. [Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań]

1. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz wielkości wskaźników, w tym makroekonomicznych, przekazuje dysponentom Minister Finansów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań:

1) o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d, z wyjątkiem Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

2) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

4) w ramach wspólnej polityki rolnej przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju wsi po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 14. [Opinia w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej]

1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

3. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje, z podziałem na grupy wydatków, o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1.

5. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 13 ust. 1, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 15 ust. 1.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” między wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. W ramach kwot wydatków wskazanych w zdaniu pierwszym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973) – wyodrębnia dla poszczególnych wojewodów środki na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60).

7. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

9. Wysokość dotacji na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na poszczególnych wojewodów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1.

§ 15. [Termin przedłożenia projektu budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych]

1. W terminie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków, o których mowa w § 13 ust. 1, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) OPBD – Opracowanie Projektu Budżetu – dochody; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) OPBW – Opracowanie Projektu Budżetu – wydatki; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

3) DPC – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

4) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

5) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

6) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

7) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

8) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

9) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

10) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

11) EMRE – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

12) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

13) BZS – Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

14) BZSA – Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

15) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

16) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; udostępniony w aplikacji TrezorBZ;

17) PE – Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

18) F-REF – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

19) WPR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

20) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

21) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

22) LZ_LW (UE) – Limit zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

23) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

24) N-IT – Wydatki na informatyzację; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

25) PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-OSPR, PF-ZWRSP, PF-ZUS, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-WPR, TSFP.

2. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w tym komunikacie. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

3. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy: PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP) i F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

4. Formularze: PZ-1, BW-I i BZS oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

5. Formularze: DPC, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz działu „Rodzina”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw rodziny oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Formularze: PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

7. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BZS oraz informacje zawarte w formularzu OPBW (w zakresie korpusu służby cywilnej) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

8. Formularz PZ-2 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW w zakresie działu „Obrona narodowa” dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Formularze: PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

10. Formularze: DPC, BW-I i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

11. Formularze: BW-I i BW-S oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Ochrona zdrowia”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

12. Informacje zawarte w formularzu OPBW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

13. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. Informacje zawarte w formularzach OPBW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału „Przejścia graniczne”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

15. W zakresie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem ust. 16, dysponenci informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF, PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

16. Dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację tego programu przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi na formularzach: WPR oraz PZ-UE (BP) – w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

17. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych w układzie, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; udostępniony w aplikacji TrezorBZ,

2) BZK – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; udostępniony w aplikacji TrezorBZ,

3) BZ-PF – Plan finansowy w układzie zadaniowym; udostępniony w aplikacji TrezorBZ

– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na kolejny rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 16. [Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej]

Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej określa załącznik nr 48 do rozporządzenia.

§ 17. [Termin zestawienia propozycji celów i mierników podzadań i działań realizowanych w kolejnym roku]

1. W terminie do dnia 31 października dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników podzadań i działań realizowanych w kolejnym roku, w tym przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, a także jednostki, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, opracowane na formularzu BZCM, uwzględniające cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników podzadań i działań w zakresie wybranych funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.

§ 18. [Termin usunięcia braków oraz niezgodności]

1. W terminie do dnia 31 grudnia dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa, przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników dla tych funkcji państwa, opracowane na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP oraz cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.

3. W terminie do dnia 1 lutego Minister Finansów przekazuje dysponentom zbiorcze zestawienie celów i mierników funkcji państwa uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 19. [Awaria aplikacji]

Jeżeli z powodu awarii aplikacji TrezorBZ, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe wypełnienie formularzy wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 15 ust. 1 pkt 16 i ust. 17, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.

§ 20. [Czynności wykonywane w przypadku projektu ustawy budżetowej na rok 2018]

W przypadku projektu ustawy budżetowej na rok 2018:

1) w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniona zostanie struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego;

2) w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.:

a) dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, o których mowa w § 8; przepisu § 8 ust. 1 nie stosuje się w zakresie zgodności planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych z danymi zawartymi w materiałach, o których mowa w § 7,

b) plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych przedkładane na formularzach: RZ-1, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-7 i RZ-9 opracowywane są w zakresie roku 2017 i 2018, a formularz RZ-6 w zakresie roku 2016 i 2017,

c) dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie:

– inwestycji – na formularzu RZ-2 2018 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia,

– wydatków bieżących na przejściach granicznych na formularzu RZ-8 2018 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych w roku 2018 wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia,

– formularz RZ-2 2018 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-8 2018 właściwi wojewodowie przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

d) dysponenci przedstawiają formularze RZ-4 i RZ-9 również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Rodzina”,

e) dysponenci przedstawiają formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego,

f) właściwi ministrowie przedstawiają formularz RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

g) dysponenci przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12 w zakresie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) właściwym ministrom lub jednostkom wiodącym w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7,

h) dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla zadań budżetowych, opracują i przedłożą Ministrowi Finansów Zestawienie propozycji celów i mierników dla tych zadań na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP;

3) w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.:

a) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji formularza RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” i przedkłada Ministrowi Finansów zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują Ministrowi Finansów formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12.

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162 i 580.

Załącznik 1. [WPFP-PF]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1154)

Załącznik nr 1

WPFP-PF

infoRgrafika

Załącznik 2. [PFC]

Załącznik nr 2

PFC

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PFC-FUS]

Załącznik nr 3

PFC-FUS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [PFC-FEP]

Załącznik nr 4

PFC-FEP

infoRgrafika

Załącznik 5. [PFC-FER]

Załącznik nr 5

PFC-FER

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [PF-OSPR]

Załącznik nr 6

PF-OSPR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [PF-ZWRSP]

Załącznik nr 7

PF-ZWRSP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [PF-ZUS]

Załącznik nr 8

PF-ZUS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [PF-UE (BP)]

Załącznik nr 9

PF-UE (BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [PF-UE (BE)]

Załącznik nr 10

PF-UE (BE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [PF-WPR]

Załącznik nr 11

PF-WPR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [TSFP]

Załącznik nr 12

TSFP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [RZ-1]

Załącznik nr 13

RZ-1

infoRgrafika

Załącznik 14. [RZ-2]

Załącznik nr 14

RZ-2

infoRgrafika

Załącznik 15. [RZ-3]

Załącznik nr 15

RZ-3

infoRgrafika

Załącznik 16. [RZ-4]

Załącznik nr 16

RZ-4

infoRgrafika

Załącznik 17. [RZ-5]

Załącznik nr 17

RZ-5

infoRgrafika

Załącznik 18. [RZ-6]

Załącznik nr 18

RZ-6

infoRgrafika

Załącznik 19. [RZ-7]

Załącznik nr 19

RZ-7

infoRgrafika

Załącznik 20. [RZ-8]

Załącznik nr 20

RZ-8

infoRgrafika

Załącznik 21. [RZ-9]

Załącznik nr 21

RZ-9

infoRgrafika

Załącznik 22. [RZ-10 (BP)]

Załącznik nr 22

RZ-10 (BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23. [RZ-10(BE)]

Załącznik nr 23

RZ-10(BE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24. [RZ-11]

Załącznik nr 24

RZ-11

infoRgrafika

Załącznik 25. [RZ-12]

Załącznik nr 25

RZ-12

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 26. [DPC]

Załącznik nr 26

DPC

infoRgrafika

Załącznik 27. [BW-S]

Załącznik nr 27

BW-S

infoRgrafika

Załącznik 28. [PZ-1]

Załącznik nr 28

PZ-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 29. [PZ-2]

Załącznik nr 29

PZ-2

infoRgrafika

Załącznik 30. [SNZ]

Załącznik nr 30

SNZ

infoRgrafika

Załącznik 31. [PZ-UE (BP)]

Załącznik nr 31

PZ-UE (BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 32. [PZ-UE (BE)]

Załącznik nr 32

PZ-UE (BE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 33. [SUS]

Załącznik nr 33

SUS

infoRgrafika

Załącznik 34. [EMRE]

Załącznik nr 34

EMRE

infoRgrafika

Załącznik 35. [BW-I]

Załącznik nr 35

BW-I

infoRgrafika

Załącznik 36. [BZS]

Załącznik nr 36

BZS

infoRgrafika

Załącznik 37. [BZSA]

Załącznik nr 37

BZSA

infoRgrafika

Załącznik 38. [ZZAR]

Załącznik nr 38

ZZAR

infoRgrafika

Załącznik 39. [PE]

Załącznik nr 39

PE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 40. [F-REF]

Załącznik nr 40

F-REF

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 41. [WPR]

Załącznik nr 41

WPR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 42. [F-NSS (BP)]

Załącznik nr 42

F-NSS (BP)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 43. [F-NSS (BE)]

Załącznik nr 43

F-NSS (BE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 44. [LZ_LW (UE)]

Załącznik nr 44

LZ_LW (UE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 45. [NAL-SP]

Załącznik nr 45

NAL-SP

infoRgrafika

Załącznik 46. [N-IT]

Załącznik nr 46

N-IT

infoRgrafika

Załącznik 47. [BZCM]

Załącznik nr 47

BZCM

infoRgrafika

Załącznik 48. [SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO WPFP ORAZ PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 48

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO WPFP ORAZ PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 49. [RZ-2 2018]

Załącznik nr 49

RZ-2 2018

infoRgrafika

Załącznik 50. [RZ-8 2018]

Załącznik nr 50

RZ-8 2018

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »