reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 264), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 379);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 262);

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 596);

4) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 453);

5) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 467);

6) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 743).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 379), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń przysługujących pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 262), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń przysługujących pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 596), które stanowią:

„§ 2. Wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych przysługujących prezesom izb, zastępcom prezesów i etatowym członkom kolegiów od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 3. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń przysługujących pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) § 2–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 453), które stanowią:

„§ 2. Wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń zasadniczych przysługujących prezesom izb, zastępcom prezesów i etatowym członkom kolegiów od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń przysługujących pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 467), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń pracowników regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 743), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do:

1) wielokrotności kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego prezesów izb, zastępców prezesów i etatowych członków kolegiów,

2) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych

– od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1284)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby i pozostałych pracowników regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami”;

3) wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej;

4) zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.

2. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli, o której mowa w § 4 pkt 1.

§ 3. Ustala się wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, zastępcy prezesa i etatowych członków kolegium izby, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Dla pracowników izb, niewymienionych w § 1 ust. 2 oraz § 3, ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Przeszeregowania pracownika w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego dokonuje prezes izby.

2. Prezes izby może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi wymagany okres pracy na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy regulujące wymagania kwalifikacyjne pracowników.

§ 6. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem wydziałem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem wydziałem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku, przewidzianą dla danego stanowiska, obniża się o jedną stawkę.

§ 7. 1. Pracownikom izby, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być przyznany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.

2. W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 60%.

§ 8. 1. Inspektorom do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwanym dalej „inspektorami kontroli”, przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 50%.

§ 9. 1. Miesięczna wysokość ryczałtu dla pozaetatowych członków kolegium izby wynosi do 75% miesięcznego maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.

2. Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10. Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

§ 11. Tracą moc:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.1));

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 465).

§ 12. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz ryczałt, diety i zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 4, w wysokości i na zasadach oraz z zastosowaniem wielokrotności kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1 ust. 2, do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2004 r.

Załącznik nr 13)

TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

1

Prezes izby

3,7–5,3

0,7–1,2

2

Zastępca prezesa

2,9–4,4

0,5–0,9

3

Etatowy członek kolegium

2,2–3,6

 

 

Załącznik nr 24)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

1220–1460

II

1230–1520

III

1240–1600

IV

1250–1680

V

1270–1770

VI

1290–1890

VII

1310–2010

VIII

1330–2150

IX

1360–2280

X

1400–2430

XI

1450–2590

XII

1500–2750

XIII

1550–2950

XIV

1610–3190

XV

1670–3430

XVI

1740–3700

XVII

1810–3970

XVIII

1890–4310

 

Załącznik nr 3

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

 

Załącznik nr 4

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

Naczelnik wydziału

XV–XVIII

do 7

wyższe

4

2

Kierownik biura, zastępca naczelnika wydziału

XV–XVII

do 7

wyższe

4

3

Zastępca kierownika biura

XV–XVI

do 6

wyższe

4

4

Radca prawny

XV–XVII

do 7

według odrębnych przepisów

55)

Główny księgowy

XV–XVII

do 6

według odrębnych przepisów

6

Główny inspektor kontroli

XV–XVI

do 6

wyższe

6

6a6)

Audytor wewnętrzny

XV–XVI

do 6

według odrębnych przepisów

7

(skreślona)7)

 

 

 

 

8

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XII–XIV

według odrębnych przepisów

9

Starszy inspektor kontroli

XIII–XV

do 5

wyższe

4

10

Starszy informatyk, starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

4

11

Inspektor kontroli, informatyk, specjalista

XII–XIV

wyższe

3

średnie

6

12

Młodszy inspektor kontroli

XI–XII

wyższe

średnie

2

13

Starszy księgowy

X–XII

średnie

2

14

Księgowy, starszy referent

IX–XI

średnie

1

15

Referent

VII–IX

średnie

 


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 228, z 1998 r. poz. 348, z 1999 r. poz. 520, z 2000 r. poz. 424, z 2001 r. poz. 431 oraz z 2003 r. poz. 281.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 lutego 2004 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 743), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 2016 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 453), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 262), które weszło w życie z dniem 7 marca 2006 r.

7) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama