| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2013 r. poz. 353), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 456).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 456), które stanowią:

„§ 2. Szkolenie podstawowe, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 2017 r. (poz. 1511)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej „strażnikami”, formy szkolenia, warunki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa.

2. Minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Szkolenie podstawowe strażników mogą prowadzić wyłącznie:

1) jednostki organizacyjne Policji,

2) jednostki straży gminnych (miejskich), zwane dalej „strażami”,

3) inne podmioty działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo przepisów o systemie oświaty

– zwane dalej „podmiotami szkolącymi”, zgodnie z umową zawartą z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), dla straży umiejscowionej w strukturze urzędu gminy, albo komendantem straży dla straży będącej jednostką organizacyjną gminy.

2.2) Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 10–14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.

§ 3. Właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia szkolenia komendant wojewódzki Policji, zwany dalej „właściwym komendantem wojewódzkim Policji”, zatwierdza:

1) szczegółowy program szkolenia podstawowego opracowany przez podmiot szkolący;

2) testy do części pisemnej egzaminu, zestawy pytań do części ustnej egzaminu i zestawy praktycznych umiejętności przygotowane przez podmiot szkolący.

§ 4. Szkolenie podstawowe strażników jest prowadzone stacjonarnie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatowych.

§ 5. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonego w szczegółowym programie szkolenia.

§ 6. 1. Powołanie komisji egzaminacyjnej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji następuje na pisemny wniosek podmiotu szkolącego.

2. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu szkolącego;

2) miejsce szkolenia;

3) jednostki straży, których strażnicy biorą udział w szkoleniu;

4) planowany termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;

2) dwóch komendantów straży lub upoważnione przez nich osoby, w szczególności spośród jednostek straży gminnych biorących udział w szkoleniu;

3) przedstawiciel podmiotu szkolącego.

4. Właściwy komendant wojewódzki Policji wyznacza spośród swoich przedstawicieli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

2) kieruje pracą komisji egzaminacyjnej;

3) dokumentuje przebieg egzaminu końcowego lub poprawkowego oraz ich wynik protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez komisję w pełnym składzie i opatrzonych datą;

4) po zakończeniu egzaminu końcowego lub poprawkowego niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu egzaminu podmiotowi szkolącemu, drugi egzemplarz właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz pisemnie informuje o wynikach egzaminu komendanta straży, w której są zatrudnieni egzaminowani strażnicy.

§ 8. Strażnik przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe po ukończeniu wszystkich przewidzianych szczegółowym programem przedmiotów szkolenia.

§ 9. 1. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

2. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź strażnik uzyskuje 1 punkt. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

3. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy tematy wylosowane przez strażnika z przygotowanego zestawu pytań.

4. Część praktyczna egzaminu polega na zaprezentowaniu trzech praktycznych umiejętności nabytych w czasie trwania szkolenia, wylosowanych przez strażnika z przygotowanego zestawu praktycznych umiejętności.

§ 10. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia każdą część egzaminu odrębnie.

2. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli strażnik otrzyma pozytywne oceny z części ustnej i części praktycznej od większości członków komisji egzaminacyjnej oraz gdy zaznaczy w arkuszu testowym części pisemnej egzaminu minimum 65% prawidłowych odpowiedzi.

§ 11. 1. Strażnik, w przypadku negatywnej oceny z egzaminu, może jednokrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.

2. Właściwy komendant wojewódzki Policji określa skład komisji, termin i miejsce egzaminu poprawkowego.

3. Egzamin poprawkowy obejmuje tę część egzaminu, z której strażnik otrzymał negatywną ocenę.

4. Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.

§ 12. Właściwy komendant wojewódzki Policji, na podstawie protokołu egzaminu, wydaje świadectwo ukończenia przez strażnika szkolenia podstawowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Do spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń podstawowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. Świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 14)

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)

9

2

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)

10

3

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

4

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

5

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

45

6

Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym

20

7

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich

8

8

Elementy kryminalistyki

6

9

Podstawowe elementy psychologii

20

10

Wybrane zagadnienia z prewencji

30

11

Użycie środków przymusu bezpośredniego

10

12

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów

7

13

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów

8

14

Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

32

15

Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji

60

16

Wybrane zagadnienia z łączności

2

17

Udzielanie pierwszej pomocy

20

18

Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

5

19

Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)

160

20

Egzamin

 

 

OGÓŁEM

492

 

Załącznik nr 2

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 456), które weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 127), które utraciło moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 803).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »