| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2013 r. poz. 353), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 456).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 456), które stanowią:

„§ 2. Szkolenie podstawowe, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 2017 r. (poz. 1511)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej „strażnikami”, formy szkolenia, warunki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa.

2. Minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Szkolenie podstawowe strażników mogą prowadzić wyłącznie:

1) jednostki organizacyjne Policji,

2) jednostki straży gminnych (miejskich), zwane dalej „strażami”,

3) inne podmioty działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo przepisów o systemie oświaty

– zwane dalej „podmiotami szkolącymi”, zgodnie z umową zawartą z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), dla straży umiejscowionej w strukturze urzędu gminy, albo komendantem straży dla straży będącej jednostką organizacyjną gminy.

2.2) Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 10–14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.

§ 3. Właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia szkolenia komendant wojewódzki Policji, zwany dalej „właściwym komendantem wojewódzkim Policji”, zatwierdza:

1) szczegółowy program szkolenia podstawowego opracowany przez podmiot szkolący;

2) testy do części pisemnej egzaminu, zestawy pytań do części ustnej egzaminu i zestawy praktycznych umiejętności przygotowane przez podmiot szkolący.

§ 4. Szkolenie podstawowe strażników jest prowadzone stacjonarnie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatowych.

§ 5. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonego w szczegółowym programie szkolenia.

§ 6. 1. Powołanie komisji egzaminacyjnej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji następuje na pisemny wniosek podmiotu szkolącego.

2. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu szkolącego;

2) miejsce szkolenia;

3) jednostki straży, których strażnicy biorą udział w szkoleniu;

4) planowany termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;

2) dwóch komendantów straży lub upoważnione przez nich osoby, w szczególności spośród jednostek straży gminnych biorących udział w szkoleniu;

3) przedstawiciel podmiotu szkolącego.

4. Właściwy komendant wojewódzki Policji wyznacza spośród swoich przedstawicieli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

2) kieruje pracą komisji egzaminacyjnej;

3) dokumentuje przebieg egzaminu końcowego lub poprawkowego oraz ich wynik protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez komisję w pełnym składzie i opatrzonych datą;

4) po zakończeniu egzaminu końcowego lub poprawkowego niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu egzaminu podmiotowi szkolącemu, drugi egzemplarz właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz pisemnie informuje o wynikach egzaminu komendanta straży, w której są zatrudnieni egzaminowani strażnicy.

§ 8. Strażnik przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe po ukończeniu wszystkich przewidzianych szczegółowym programem przedmiotów szkolenia.

§ 9. 1. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

2. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź strażnik uzyskuje 1 punkt. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

3. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy tematy wylosowane przez strażnika z przygotowanego zestawu pytań.

4. Część praktyczna egzaminu polega na zaprezentowaniu trzech praktycznych umiejętności nabytych w czasie trwania szkolenia, wylosowanych przez strażnika z przygotowanego zestawu praktycznych umiejętności.

§ 10. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia każdą część egzaminu odrębnie.

2. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli strażnik otrzyma pozytywne oceny z części ustnej i części praktycznej od większości członków komisji egzaminacyjnej oraz gdy zaznaczy w arkuszu testowym części pisemnej egzaminu minimum 65% prawidłowych odpowiedzi.

§ 11. 1. Strażnik, w przypadku negatywnej oceny z egzaminu, może jednokrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.

2. Właściwy komendant wojewódzki Policji określa skład komisji, termin i miejsce egzaminu poprawkowego.

3. Egzamin poprawkowy obejmuje tę część egzaminu, z której strażnik otrzymał negatywną ocenę.

4. Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.

§ 12. Właściwy komendant wojewódzki Policji, na podstawie protokołu egzaminu, wydaje świadectwo ukończenia przez strażnika szkolenia podstawowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Do spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń podstawowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. Świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 14)

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)

9

2

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)

10

3

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

4

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

5

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

45

6

Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym

20

7

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich

8

8

Elementy kryminalistyki

6

9

Podstawowe elementy psychologii

20

10

Wybrane zagadnienia z prewencji

30

11

Użycie środków przymusu bezpośredniego

10

12

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów

7

13

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów

8

14

Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

32

15

Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji

60

16

Wybrane zagadnienia z łączności

2

17

Udzielanie pierwszej pomocy

20

18

Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

5

19

Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)

160

20

Egzamin

 

 

OGÓŁEM

492

 

Załącznik nr 2

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 456), które weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 127), które utraciło moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 803).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »