reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) jednostka organizacyjna – wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część zakładu leczniczego;

3) komórka organizacyjna – wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, albo, jeżeli to wynika ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, część zakładu leczniczego tego podmiotu działającą poza jednostką organizacyjną;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) akredytacja lub certyfikacja w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych – akredytację, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), lub certyfikację w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N18001 lub OHSAS 18001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, dotyczącą całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego, oraz certyfikację w zakresie ISO 15189, ISO 17025 Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji;”,

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) specjalistyczna praktyka lekarska – indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym;

9) specjalistyczna praktyka pielęgniarki – indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym.”;

2) w § 5 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 21,

b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) w rubryce dwudziestej drugiej – nazwę zakładu leczniczego;”,

c) w pkt 23 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w rubryce dwudziestej trzeciej – adres i numer telefonu zakładu leczniczego:”,

d) pkt 24–31 otrzymują brzmienie:

„24) w rubryce dwudziestej czwartej – adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego;

25) w rubryce dwudziestej piątej – adres strony internetowej zakładu leczniczego;

26) w rubryce dwudziestej szóstej – identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy;

27) w rubryce dwudziestej siódmej – numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);

28) w rubryce dwudziestej ósmej – rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

29) w rubryce dwudziestej dziewiątej – datę rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego;

30) w rubryce trzydziestej – datę zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego;

31) w rubryce trzydziestej pierwszej – nazwę i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy;”,

e) dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32) w rubryce trzydziestej drugiej – informację o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)).”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) w rubryce szóstej – numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);

7) w rubryce siódmej – kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego nie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, adres jednostki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, rubryki ósmej działu II nie wypełnia się.”;

4) w § 7:

a) w ust. 1:

– pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) w rubryce szóstej – numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);

7) w rubryce siódmej – kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;”,

– w pkt 13:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w rubryce trzynastej – liczbę łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej, z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych, o których mowa w pkt 14:”,

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w polu pierwszym – liczbę łóżek ogółem, z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych, o których mowa w pkt 14,”,

– – w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f–l w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – liczbę łóżek intensywnej terapii,

g) w polu siódmym – liczbę łóżek intensywnej opieki oparzeń,

h) w polu ósmym – liczbę łóżek intensywnej opieki toksykologicznej,

i) w polu dziewiątym – liczbę łóżek intensywnej terapii noworodka,

j) w polu dziesiątym – liczbę łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji,

k) w polu jedenastym – liczbę łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego,

l) w polu dwunastym – liczbę łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku komórek organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego poza jednostką organizacyjną rubryki dziewiątej działu III nie wypełnia się.”;

5) w § 8 w ust. 1:

a) w pkt 18 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) w polu ósmym – nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym;”,

b) uchyla się pkt 21;

6) w § 9 w ust. 1:

a) w pkt 18 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) w polu ósmym – nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym;”,

b) uchyla się pkt 21;

7) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy wniosek o czasowe zaprzestanie działalności leczniczej dotyczy jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego działających poza obszarem właściwości organu prowadzącego rejestr, właściwy wojewoda przekazuje organowi prowadzącemu rejestr informację o wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności.”;

8) w § 11:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 17,

– pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) nazwę zakładu leczniczego;”,

– w pkt 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„numer telefonu i adres zakładu leczniczego:”,

– pkt 20–28 otrzymują brzmienie:

„20) adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego;

21) adres strony internetowej zakładu leczniczego, jeżeli posiada;

22) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy;

23) numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);

24) określenie rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczonego kodem resortowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

25) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w zakładzie leczniczym;

26) wykaz jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego;

27) wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego albo działają poza jednostką organizacyjną tego zakładu leczniczego;

28) datę zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego;”,

b) w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);

7) kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;”,

c) w ust. 3:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) liczbę łóżek w komórce organizacyjnej, z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej, łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, łóżek dla noworodków i inkubatorów, łóżek intensywnej terapii, łóżek intensywnej opieki oparzeń, łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, łóżek intensywnej terapii noworodka, łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;”,

d) ust. 8–10 otrzymują brzmienie:

„8. Adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych jest adres komórki organizacyjnej, a w przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego nie są wyodrębnione komórki organizacyjne – adres jednostki organizacyjnej.

9. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego są wyodrębnione jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, dane dotyczące zakresu świadczeń zdrowotnych oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych podaje się tylko dla komórki organizacyjnej.

10. W przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzi więcej niż jeden zakład leczniczy, wymienia się je w kolejnych punktach.”;

9) w § 12:

a) w ust. 1:

– w pkt 19 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym;”,

– uchyla się pkt 20,

b) w ust. 4 uchyla się pkt 17;

10) w § 13:

a) w ust 1:

– w pkt 19 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym;”,

– uchyla się pkt 21,

b) w ust. 4 uchyla się pkt 16;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10, składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.”;

12) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin dostosowania wpisów w księgach rejestrowych]

Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują wpisy w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

Załącznik 1. [KODY OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 lipca 2017 r. (poz. 1540)

Załącznik nr 1

KODY OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH

50 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

51 Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

52 Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy

53 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

54 Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim

55 Śląska Izba Lekarska

56 Świętokrzyska Izba Lekarska

57 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

58 Lubelska Izba Lekarska

59 Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

60 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

61 Okręgowa Izba Lekarska w Opolu

62 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

63 Wielkopolska Izba Lekarska

64 Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

65 Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

66 Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

67 Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu

68 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

69 Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

70 Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

72 Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie

74 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

75 Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Załącznik 2. [KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH]

Załącznik nr 2

KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

01 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

02 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

03 Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

04 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

05 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

06 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

07 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

08 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

09 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim

11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

12 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

13 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

14 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

15 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

16 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

17 Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

18 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie

20 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

21 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

22 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

23 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

24 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

26 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

27 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w Płocku

28 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

29 Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

31 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego w Siedlcach

33 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu

34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

35 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

36 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

37 Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

38 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

39 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

40 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

41 Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

42 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

43 Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

44 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

45 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Załącznik 3. [KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 3

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 – indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym

94 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym

95 – indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania

96 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania

97 – grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek

98 – indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarki

99 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama