reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich

Na podstawie art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Skład wojewódzkiej rady kombatanckiej]

W skład wojewódzkiej rady kombatanckiej, zwanej dalej „radą”, wchodzą:

1) przewodniczący;

2) wiceprzewodniczący;

3) członkowie.

§ 2. [Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady]

1. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustanowionego składu rady.

2. Odwołanie przewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustanowionego składu rady.

§ 3. [Obowiązki przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady]

1. Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący rady w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia rady i ustala terminy, miejsce i porządek obrad posiedzeń rady;

2) przewodniczy posiedzeniom rady;

3) bierze udział w głosowaniach rady;

4) przesyła członkom rady projekty uchwał rady;

5) podpisuje uchwały rady;

6) podpisuje protokoły z posiedzeń rady.

3. Wiceprzewodniczący rady wykonuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności oraz w razie odwołania przewodniczącego, do czasu jego powołania.

§ 4. [Materiały i projekty dokumentów mających na celu integrację środowisk kombatanckich i koordynację ich działań]

Członkowie rady mogą z własnej inicjatywy przygotować materiały i projekty dokumentów mających na celu integrację środowisk kombatanckich i koordynację ich działań, które zostaną przedstawione na posiedzeniu rady.

§ 5. [Posiedzenia rady]

1. Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia rady przynajmniej dwa razy w roku, nie częściej jednak niż raz na kwartał.

2. Rada może obradować, jeżeli jest obecna co najmniej połowa jej ustalonego składu.

§ 6. [Zawiadomienie o posiedzeniu]

1. Zawiadomienie o posiedzeniu rady wraz z porządkiem obrad rady oraz projektami uchwał lub innymi materiałami doręcza się członkom rady:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na wskazany przez członka rady adres albo

2) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez członka rady adres elektroniczny

– nie później niż 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia rady.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty uchwał lub inne materiały mogą być doręczone bezpośrednio przed posiedzeniem rady.

§ 7. [Protokół z posiedzenia rady]

1. Z posiedzenia rady jest sporządzany protokół.

2. Protokół z posiedzenia rady powinien zawierać porządek obrad, wykaz członków rady uczestniczących w posiedzeniu rady oraz podjęte ustalenia.

3. Protokół z posiedzenia rady lub wyciąg z protokołu jest doręczany członkom rady wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu rady, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezpośrednio przed tym posiedzeniem.

§ 8. [Uchwały rady]

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały są podejmowane większością głosów członków rady w obecności co najmniej połowy ustalonego składu rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady.

§ 9. [Zwołanie i otwarcie pierwszego posiedzenia rady]

Pierwsze posiedzenie rady zwołuje i otwiera wojewoda.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wz. S. Szwed


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama