reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Na podstawie art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych i placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;

2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania w szkołach oddziału przygotowawczego;

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa odpowiednio w art. 165 ust. 7, 9, 10 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 165 ust. 5 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;

2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;

3) dokumentach – należy przez to rozumieć:

a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;

4) miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ucznia przybywającego z zagranicy;

5) oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 pkt 13 ustawy.

§ 3. [Przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dziecka przybywającego z zagranicy]

1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 131, art. 149, art. 150 ust. 1, ust. 2 pkt 1–3 i ust. 6–10, art. 152, art. 153 ust. 1 i art. 155–161 ustawy. Przepisy art. 150 ust. 3–5 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy.

3. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej lub osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego.

§ 4. [Kwalifikowanie ucznia przybywającego z zagranicy]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:

1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy;

2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klasy VII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

5) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie zaczyna się w tej klasie – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) klas II–VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów;

2) klas II–VIII publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klas II–VIII oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klasy VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

5) klas II–VIII publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5. [Dokumenty kwalifikujące ucznia przybywającego z zagranicy do poszczególnych szkół]

W przypadkach, o których mowa w art. 166 ust. 1 i 2 ustawy, uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy w publicznej szkole podstawowej na podstawie dokumentów. Przepisy § 11 i § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Kwalifikowanie ucznia przybywającego z zagranicy do poszczególnych szkół]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:

1) publicznego liceum ogólnokształcącego – na podstawie dokumentów,

2) publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły policealnej – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 4 pkt 4 ustawy,

4) klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy,

5) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy,

6) publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 1–3 ustawy,

7) publicznej szkoły policealnej – na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli taki sprawdzian jest w szkole przeprowadzany, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz:

a) świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie na podstawie art. 93 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) albo

b) świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą uznanych za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub średnie branżowe na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo

c) ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego lub średniego branżowego, wydanej na podstawie art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo

d) świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum

– jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7. [Przyjmowanie ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły dla dorosłych]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 8. [Przyjmowanie ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły artystycznej]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I publicznej szkoły artystycznej lub na pierwszy rok kształcenia w publicznej placówce artystycznej na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 142 ust. 1–6 i 12 ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok kształcenia programowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów, zgodnie z art. 142 ust. 7–9 ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy.

§ 9. [Przyjmowanie ucznia przybywającego z zagranicy w trakcie roku szkolnego]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 144, art. 149, art. 150 ust. 1, ust. 2 pkt 1–3 i ust. 6–10, art. 152, art. 153 ust. 3 i 5 oraz art. 157–160 ustawy;

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 145, art. 149, art. 150 ust. 1, ust. 2 pkt 1–3 i ust. 6–10, art. 152, art. 153 ust. 3 i 5, art. 155 i art. 157–160 ustawy;

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3, art. 146, art. 149, art. 150 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 6–10, art. 152 i art. 157–160 ustawy;

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 147, art. 149, art. 150 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 4 lit. f oraz ust. 6–10, art. 152 i art. 157–160 ustawy.

2. W przypadku przyjmowania ucznia przybywającego z zagranicy zgodnie z ust. 1, przepisy art. 150 ust. 3 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej lub

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, lub

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, lub

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe

– odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor publicznej placówki, zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 10. [Sprawdziany uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole]

1. Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

1) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 i art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy,

3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy,

4) sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 i art. 141 ust. 1 pkt 4 ustawy

– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.

2. Dyrektor publicznej szkoły wyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 i art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 i art. 141 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11. [Uwzględnienie wieku ucznia w procesie kwalifikacyjnym]

Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły, o której mowa w § 4 ust. 2, § 5 i § 6 pkt 1–6, oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

§ 12. [Rozmowa kwalifikacyjna]

1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–8, § 10, § 11 i § 13–15 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych szkół policealnych.

3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.

4. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń.

§ 13. [Odmowa przyjęcia ucznia do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej]

1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–5, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2–4, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły i publicznej placówki artystycznej przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–5, § 6, § 7 oraz § 8 ust. 2, rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

§ 14. [Komisja odwoławcza]

1. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje komisję odwoławczą.

2. W skład komisji odwoławczej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

3. W skład komisji odwoławczej nie może wchodzić dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

§ 15. [Odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej]

1. Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy albo pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść do komisji odwoławczej, o której mowa w § 14 ust. 1, odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

2. Komisja odwoławcza, o której mowa w § 14 ust. 1, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 16. [Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym]

1. Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy, do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.

2. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów.

3. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

4. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia, o której mowa w art. 165 ust. 8 ustawy.

5. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin:

1) w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;

2) w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;

3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;

4) w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

6. W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio dla klas:

1) I–III szkoły podstawowej;

2) IV–VI szkoły podstawowej;

3) VII i VIII szkoły podstawowej;

4) I i II liceum ogólnokształcącego, klas I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia;

5) III i IV liceum ogólnokształcącego i klas III–V technikum.

7. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 13 ustawy, podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

8. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego do szkoły znacznej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego.

9. W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 5, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.3)), w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo.

10. W przypadku gdy szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym dla małoletnich przebywających w strzeżonym ośrodku, o których mowa w art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), szczegółowe warunki współpracy między szkołą i strzeżonym ośrodkiem określa porozumienie zawarte przez organ prowadzący szkołę i organ Straży Granicznej, któremu dany ośrodek podlega, dotyczące organizacji zajęć, tygodniowego rozkładu zajęć, sposobu i warunków wspierania prowadzenia zajęć przez funkcjonariuszy i pracowników ośrodka, warunków udostępniania pomieszczeń oraz dostępu nauczycieli do ośrodka, a także sposobu i warunków kontaktów nauczycieli z rodzicami małoletnich.

§ 17. [Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego]

1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 18. [Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu]

1. Dla uczniów wymienionych w § 17 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 19. [Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych]

Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

§ 20. [Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia ucznia]

1. Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 uczniów.

2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub stowarzyszeniem, o których mowa w ust. 1, dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia.

§ 21. [Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania]

Osobom niebędącym obywatelami polskimi, o których mowa w art. 165 ust. 5 pkt 1 ustawy, może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 22. [Obniżenie lub zawieszenie stypendium]

1. Stypendium, o którym mowa w § 21, może być obniżone, jeżeli osoba, której przyznano stypendium, otrzymała średnią ze śródrocznych, rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych równą lub mniejszą od 3,00 lub otrzymała poprawną lub niższą śródroczną, roczną lub semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Stypendium, o którym mowa w § 21, może być zawieszone, jeżeli osoba, której przyznano stypendium:

1) podała nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane jej stypendium;

2) nie otrzymała promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;

3) przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż ferie letnie.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 777, 1292, 1428 i 1475.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama