reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

Na podstawie art. 123a § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot wyznaczony przez właściwy organ gminy do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne;

2) właściwym organie gminy – należy przez to rozumieć właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

3) pracy – należy przez to rozumieć nieodpłatne prace na cele społeczne, o których mowa w art. 123a § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy;

4) osobie wyznaczonej – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez podmiot, odpowiedzialną za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych, o której mowa w § 7.

§ 2. [Informacja o możliwości wykonywania pracy przez skazanych]

1. Dyrektor zakładu karnego sporządza corocznie, nie później niż do dnia 15 października, informację o możliwości wykonywania pracy przez skazanych i przesyła ją właściwemu organowi gminy.

2. Informacja zawiera w szczególności:

1) przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy liczbę skazanych, których można skierować do wykonywania pracy;

2) przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy liczbę godzin pracy w przeliczeniu na jednego skazanego lub wymiar czasu pracy, w jakim mogą być zatrudniani skazani;

3) wymagania co do miejsca i rodzaju pracy, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego jej wykonywania;

4) wykaz organów gmin, do których jest kierowana.

§ 3. [Zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy]

1. Zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy, o którym mowa w art. 123a § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zawiera informacje o miejscu i rodzaju pracy, liczbie skazanych, liczbie godzin pracy w przeliczeniu na jednego skazanego, a także imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej.

2. Zapotrzebowanie zgłasza się najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy.

§ 4. [Informacja o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie]

1. Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, które zgłosiły zapotrzebowanie lub wyraziły na to zgodę.

2. Informację o podmiotach właściwy organ gminy przekazuje dyrektorowi zakładu karnego w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 2 ust. 1. W tym samym terminie właściwy organ gminy przedstawia radzie gminy informację, o której mowa w § 2 ust. 1, oraz informację o liczbie i treści zgłoszonych zapotrzebowań oraz o podmiotach.

3. Informacja o podmiotach zawiera co najmniej listę podmiotów oraz dane, o których mowa w § 3 ust. 1, przyporządkowane do każdego podmiotu.

4. Zmiany w zakresie informacji, o której mowa w ust. 3, właściwy organ gminy przesyła dyrektorowi zakładu karnego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 5. [Szczegółowe warunki organizowania i wykonywania pracy]

1. Szczegółowe warunki organizowania i wykonywania pracy określa się w umowie zawartej przez dyrektora zakładu karnego z podmiotem.

2. Podmiot przyjmuje skazanego skierowanego przez dyrektora zakładu karnego w celu wykonywania pracy i poucza go o obowiązku sumiennej i wydajnej pracy oraz o konieczności przestrzegania dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbania o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń.

3. Podmiot:

1) informuje skazanego o sposobie wykonywania przydzielonej pracy;

2) zapoznaje skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy;

3) zapewnia skazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy.

§ 6. [Określenie wymiaru godzin oraz dokonanie podziału pracy na dni]

1. Przy przydziale pracy skazanemu podmiot określa wymiar godzin i dokonuje podziału godzin pracy na dni w sposób uprzednio uzgodniony z dyrektorem zakładu karnego, odpowiadający organizacji wykonywanej pracy.

2. Skazanemu nie przydziela się pracy wspólnie ze skazanymi skierowanymi do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za grzywnę, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

§ 7. [Harmonogram pracy skazanych]

1. Osoba wyznaczona ustala harmonogram pracy skazanych, określający czas, miejsce i rodzaj pracy na okres co najmniej jednego miesiąca. Odpis harmonogramu przekazuje się dyrektorowi zakładu karnego.

2. Osoba wyznaczona przekazuje dyrektorowi zakładu karnego w terminach przez niego wyznaczonych, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informację dotyczącą:

1) wykonania harmonogramu pracy;

2) liczby godzin przepracowanych przez skazanych;

3) rodzaju wykonywanej przez nich pracy;

4) dnia rozpoczęcia i zakończenia pracy.

3. Osoba wyznaczona niezwłocznie informuje dyrektora zakładu karnego o przypadkach:

1) niezgłoszenia się do pracy;

2) niepodjęcia przydzielonej pracy;

3) opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia.

§ 8. [Ewidencja prac wykonanych przez skazanych]

Podmiot wyznaczony prowadzi ewidencję prac wykonanych przez skazanych, w szczególności dotyczącą zbiorczego wymiaru godzin przepracowanych przez skazanych. Informacje z ewidencji przekazuje się dyrektorowi zakładu karnego w terminach przez niego wyznaczonych.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama