reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór:

a) wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”,

b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zwanej dalej „odznaką”;

2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy.

§ 2. [Dokumentowanie objętości oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników]

1. Objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników dokumentuje się na podstawie danych zawartych:

1) w systemie e-krew lub

2) w innym systemie teleinformatycznym, lub

3) w systemie informatycznym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, lub

4) w archiwach zakładowych centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (karta dawców krwi z lat nieobjętych systemem informatycznym), lub

5) w zaświadczeniu o objętości oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników wydanym przez kierownika centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa albo przez osobę przez niego upoważnioną zatrudnioną w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, lub

6) we wpisie do legitymacji Honorowy Dawca Krwi z pieczątką centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w którym odbyło się pobranie krwi lub jej składników.

2. W przypadku gdy z wnioskiem o nadanie odznaki występuje podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy, objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników dokumentuje upoważniona przez kierownika osoba zatrudniona w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy z wnioskiem o nadanie odznaki występuje podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy, objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników dokumentuje się na podstawie dostarczonej przez dawcę krwi pisemnej informacji w postaci papierowej albo elektronicznej, sporządzonej na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.

4. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy, może również wystąpić do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, na którego obszarze działania zamieszkuje dawca krwi, którego dotyczy wniosek, albo do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wskazanego przez dawcę krwi, w którym oddał on największą ilość krwi lub równoważnych ilości jej składników, z wnioskiem o udokumentowanie objętości oddanej przez dawcę krwi lub równoważnych ilości jej składników i wydanie odpowiedniej pisemnej informacji w postaci papierowej albo elektronicznej, sporządzonej na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, albo może wystąpić o wpisanie we wniosku tej objętości przez upoważnioną osobę zatrudnioną w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy wniosek o nadanie odznaki składany przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy, nie zawiera informacji o objętości oddanej przez dawcę krwi lub równoważnych ilości jej składników, do wniosku dołącza się kopie dokumentów złożonych przez dawcę krwi, potwierdzających objętość oddanej przez niego krwi lub równoważnych ilości jej składników, uprawniającą do nadania odznaki, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji tego wnioskodawcy.

§ 3. [Odznaka]

1. Odznaka składa się z dwóch części: odznaki zasadniczej ze wstążką i baretki.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór wniosku o nadanie odznaki oraz wzór legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”]

1. Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz. U. poz. 573), które traci moc z dniem 12 września 2017 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 oraz z 2017 r. poz. 1524).

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 sierpnia 2017 r. (poz. 1677)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

infoRgrafika

Opis wyglądu odznaki: odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym, nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. U góry odznaki uszko i kółko do zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm jest wykonana z rypsu jedwabnego w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami. Baretka o długości 37 mm i szerokości 8 mm jest w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami.

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU"]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU"

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Należy wypełnić pola od 1 do 9.

2) Wypełnia się na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

Okładka: z zewnątrz granatowa z wytłoczonym srebrną folią godłem i tekstem „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama