| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury

Na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych, które zawierają wnioski o wydanie:

a) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.2)) oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury,

b) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz za granicę muzealium, o którym mowa w lit. a,

c) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz za granicę muzealiów, o których mowa w lit. a;

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) wzory pozwoleń, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Elementy wniosku o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium]

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;

2) określenie muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, ze wskazaniem autora, o ile to możliwe, oraz opisem umożliwiającym identyfikację tego muzealium, w szczególności wskazującym jego cechy szczególne, takie jak oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;

3) wskazanie kraju, do którego muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, ma być wywiezione;

4) planowaną datę przywozu muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;

6) uzasadnienie wniosku.

§ 3. [Elementy wniosku o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz za granicę muzealium]

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz za granicę muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;

2) określenie muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, ze wskazaniem autora, o ile to możliwe, oraz opisem umożliwiającym identyfikację tego muzealium, w szczególności wskazującym jego cechy szczególne, takie jak oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;

4) uzasadnienie wniosku.

§ 4. [Elementy wniosku o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz za granicę muzealiów]

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz za granicę muzealiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;

2) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;

3) wskazanie imion i nazwisk przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisania wykazu wywożonych muzealiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dołączanego do pozwolenia;

4) uzasadnienie wniosku.

§ 5. [Dokumenty dołączane do wniosków]

1. Do wniosków, o których mowa w § 2 i § 3, dołącza się:

1) fotografie muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest wpisane do inwentarza muzealiów;

3) odpis z księgi rejestrowej instytucji kultury.

2. Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny:

1) przedstawiać całość muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, stan zachowania oraz cechy szczególne, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2;

2) być wykonane w kolorze, na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9 × 13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

3. Fotografowane muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, powinno zajmować większą część kadru.

4. Formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni.

5. W przypadku muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, którego przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.

6. Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dołącza się w postaci papierowej.

§ 6. [Wzory pozwoleń]

Wzory pozwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, określają odpowiednio załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1086 i 1595.

Załącznik 1. [WZÓR – JEDNORAZOWE POZWOLENIE NA CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIUM, KTÓRE NIE STANOWI ZABYTKU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1446, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ JEST WPISANE DO INWENTARZA MUZEALIÓW W MUZEUM BĘDĄCYM INSTYTUCJĄ KULTURY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 16 sierpnia 2017 r. (poz. 1693)

Załącznik nr 1

WZÓR – JEDNORAZOWE POZWOLENIE NA CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIUM, KTÓRE NIE STANOWI ZABYTKU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1446, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ JEST WPISANE DO INWENTARZA MUZEALIÓW W MUZEUM BĘDĄCYM INSTYTUCJĄ KULTURY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WIELOKROTNE POZWOLENIE INDYWIDUALNE NA CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIUM, KTÓRE NIE STANOWI ZABYTKU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1446, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ JEST WPISANE DO INWENTARZA MUZEALIÓW W MUZEUM BĘDĄCYM INSTYTUCJĄ KULTURY]

Załącznik nr 2

WZÓR – WIELOKROTNE POZWOLENIE INDYWIDUALNE NA CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIUM, KTÓRE NIE STANOWI ZABYTKU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1446, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ JEST WPISANE DO INWENTARZA MUZEALIÓW W MUZEUM BĘDĄCYM INSTYTUCJĄ KULTURY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WIELOKROTNE POZWOLENIE OGÓLNE NA CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIÓW, KTÓRE NIE STANOWIĄ ZABYTKÓW W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1446, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ SĄ WPISANE DO INWENTARZA MUZEALIÓW W MUZEUM BĘDĄCYM INSTYTUCJĄ KULTURY]

Załącznik nr 3

WZÓR – WIELOKROTNE POZWOLENIE OGÓLNE NA CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIÓW, KTÓRE NIE STANOWIĄ ZABYTKÓW W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1446, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ SĄ WPISANE DO INWENTARZA MUZEALIÓW W MUZEUM BĘDĄCYM INSTYTUCJĄ KULTURY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »