| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, zwanego dalej „programem”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;

2) szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach programu, w tym pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, oraz pomocy krajowej, o której mowa w art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 1308/2013;

4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu, przyznanych określonym podmiotom zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/39”, oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/40”.

§ 2. [Miejsce działania Krajowego Ośrodka]

Krajowy Ośrodek realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas I–V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, oraz mleka białego, jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego, serka twarogowego, zwanych dalej „mlekiem”:

1) w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, w okresie od dnia:

a) 2 października 2017 r. do dnia 9 lutego 2018 r.,

b) 26 lutego 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.;

2) w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:

a) 2 października 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.,

b) 5 lutego 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.;

3) w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, w okresie od dnia:

a) 2 października 2017 r. do dnia 12 stycznia 2018 r.,

b) 29 stycznia 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.;

4) w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie od dnia:

a) 2 października 2017 r. do dnia 26 stycznia 2018 r.,

b) 12 lutego 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.

§ 3. [Zadania Krajowego Ośrodka]

Krajowy Ośrodek:

1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc unijną, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, i pomoc krajową, o której mowa w art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 1308/2013, zwane dalej „pomocą”, oraz kontrole na miejscu;

2) gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39;

3) przygotowuje roczne sprawozdanie z monitorowania, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2017/39;

4) przygotowuje roczne sprawozdanie kontrolne, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 10 ust. 7 rozporządzenia 2017/39;

5) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny realizacji programu, o której mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/40, w tym przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/39;

6) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, o których mowa w art. 3 rozporządzenia 2017/40;

7) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu promocji programu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/40.

§ 4. [Podmioty uprawnione do ubiegania się o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40]

O zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i c–e tego rozporządzenia, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a tego rozporządzenia, uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe.

§ 5. [Wniosek o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40]

1. Zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 jest dokonywane na wniosek w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw lub

2) mleka.

2. Do wniosku o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, oprócz zobowiązań wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie lit. a, c, e i f oraz ust. 2 rozporządzenia 2017/40:

1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c–e rozporządzenia 2017/40, zwane dalej „dostawcami”, dołączają oświadczenie:

a) zawierające zobowiązanie do:

– składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie dostarczone do szkoły podstawowej odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

– prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw odpowiednio owoców i warzyw lub mleka do szkół podstawowych w ramach programu,

b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka od co najmniej 6 miesięcy,

c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;

2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,

b) zakupu oraz udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, odpowiednio owoców i warzyw zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub mleka zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie zakupione odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

d) realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą”,

e) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.

3. W terminie do dnia 20 września 2017 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, oraz w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające określenie:

1) łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;

2) okresów udostępniania w szkole podstawowej odpowiednio owoców i warzyw przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub mleka przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

4. Wniosek o zatwierdzenie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, są przekazywane Krajowemu Ośrodkowi na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

§ 6. [Uczestniczenie w programie przez szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40]

Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom, o których mowa w § 2:

1) owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw, lub

2) mleko dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka.

§ 7. [Wykaz dostawców]

Krajowy Ośrodek prowadzi i umieszcza na stronie internetowej przez niego administrowanej wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw, oraz wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka, niezwłocznie po uzyskaniu przez tych dostawców tego zatwierdzenia.

§ 8. [Zawieranie umów pomiędzy dostawcami a szkołami podstawowymi]

1. Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom,

2) mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 2, umowę nieodpłatnego dostarczania mleka do szkół podstawowych w celu udostępnienia go dzieciom

– w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

2. Szkoły podstawowe, które zawarły umowę, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, prowadzą bieżącą ewidencję owoców i warzyw dostarczanych i udostępnianych w ramach programu;

2) ust. 1 pkt 2, prowadzą bieżącą ewidencję mleka dostarczanego i udostępnianego w ramach programu.

3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

1) określenie łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w ramach programu w danym semestrze;

2) określenie dla danego semestru okresu dostarczania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

3) zobowiązanie dostawcy zatwierdzonego w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka do dostarczenia odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w asortymencie, ilościach i jakości zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom, o których mowa w § 2, przez szkołę podstawową zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) zobowiązanie szkół podstawowych do:

a) prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek,

b) udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, owoców i warzyw lub mleka zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,

d) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;

5) zobowiązanie stron do dokonywania zmian w umowie w przypadku niezależnych od stron zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym mają być udostępniane produkty, o których mowa w § 2.

4. Szkoła podstawowa, o której mowa w § 6:

1) pkt 1, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw;

2) pkt 2, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do mleka.

5. Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

§ 9. [Obliczanie łącznej liczby porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania]

1. Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1) 50% kwoty środków finansowych przeznaczonych na pomoc udzielaną w ramach programu z tytułu realizacji dostaw owoców i warzyw w roku szkolnym 2017/2018, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy, oraz

2) iloczynu liczby dzieci, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, i stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw określonej na rok szkolny 2017/2018 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy.

2. Mleko jest udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1) 50% kwoty środków finansowych przeznaczonych na pomoc udzielaną w ramach programu z tytułu realizacji dostaw mleka w roku szkolnym 2017/2018, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy, oraz

2) iloczynu liczby dzieci, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie w odniesieniu do mleka, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, i stawki pomocy na jedną porcję mleka określonej na rok szkolny 2017/2018 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy.

3. Łączne liczby porcji owoców i warzyw oraz mleka, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania wyraża się w liczbie całkowitej po zaokrągleniu w dół.

4. Krajowy Ośrodek umieszcza na stronie internetowej przez niego administrowanej informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko, o którym mowa w § 2, w danym okresie udostępniania, w terminie do dnia:

1) 28 września 2017 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw oraz mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;

2) 25 stycznia 2018 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw oraz mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na podstawie danych zawartych w:

1) umowach, o których mowa w § 8 ust. 1, których kopie dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę tych dostawców, w terminie do dnia:

a) 20 września 2017 r. – w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a,

b) 15 stycznia 2018 r. – w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b;

2) oświadczeniach, o których mowa w § 5 ust. 3.

6. Kopie, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

§ 10. [Wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw]

1. Wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie pierwszych pięciu i dziesięciu albo dziesięciu tygodni udostępniania w danym semestrze:

1) owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3;

2) mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/39, zawiera także wskazanie wysokości pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.

3. Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2,

2) mleka, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2

– udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, w okresie, którego dotyczy wniosek, określonej na podstawie prowadzonej przez tę szkołę ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. a.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, sporządza się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

§ 11. [Przyznawanie pomocy z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka]

1. Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy określonej na rok szkolny 2017/2018 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy na jedną porcję:

1) owoców i warzyw oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub

2) mleka oraz liczby porcji mleka udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2, co najmniej w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:

1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii owoce i warzywa wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:

a) pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub

b) pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

– i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt oraz

2) kwoty stanowiącej:

a) 50% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku jabłek, marchwi, papryki słodkiej i kalarepy,

b) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku gruszek, śliwek, truskawek, rzodkiewek i soków owocowych,

c) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku pomidorów i soków warzywnych lub owocowo-warzywnych.

3. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2, co najmniej w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:

1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii mleko wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:

a) pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub

b) pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

– i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt oraz

2) kwoty stanowiącej:

a) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku mleka białego,

b) 120% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku jogurtu naturalnego,

c) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku kefiru naturalnego,

d) 250% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku serka twarogowego.

§ 12. [Termin przyznawania pomocy z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka]

Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w terminie określonym w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2017/39, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5 i Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44.

Załącznik 1. [WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 września 2017 r. (poz. 1713)

Załącznik nr 1

WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Porcje są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 10 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się co najmniej:

1) w pierwszym semestrze:

a) 12 porcji obejmujących jabłka – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 5 porcji obejmujących gruszki – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące śliwki – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 1 porcja obejmująca soki owocowe – 1 opakowanie jednostkowe o pojemności co najmniej 0,2 l,

e) 7 porcji obejmujących marchew – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

f) 5 porcji obejmujących rzodkiewkę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

g) 2 porcje obejmujące paprykę słodką – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

h) 4 porcje obejmujące pomidory – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

i) 3 porcje obejmujące kalarepę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

j) 1 porcja obejmująca soki warzywne lub owocowo-warzywne – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,2 l produktu;

2) w drugim semestrze:

a) 12 porcji obejmujących jabłka – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 5 porcji obejmujących gruszki – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące truskawki – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,

d) 1 porcja obejmująca soki owocowe – 1 opakowanie jednostkowe o pojemności co najmniej 0,2 l,

e) 9 porcji obejmujących marchew – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

f) 6 porcji obejmujących rzodkiewkę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

g) 4 porcje obejmujące pomidory – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

h) 2 porcje obejmujące kalarepę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

i) 1 porcja obejmująca soki warzywne lub owocowo-warzywne – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,2 l produktu.

3. Każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 4 porcje.

5. W ramach porcji dystrybuowanych w tym samym tygodniu nie można udostępnić więcej niż jednej porcji obejmującej soki.

6. Udostępniane dzieciom produkty nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

7. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki oraz rzodkiewki i pomidory udostępnia się dzieciom w całości.

8. Jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory oraz kalarepę udostępnia się dzieciom w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.

9. Średnica pomidorów udostępnianych dzieciom w ramach porcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. g, wynosi nie więcej niż 40 mm.

10. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to części te są uzyskane z owoców lub warzyw wystarczająco rozwiniętych i dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub zepsucia powodujących ich niezdatność do spożycia.

11. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 1308/2013.

12. Śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory oraz kalarepę podaje się w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie zamieszczone na tych opakowaniach musi obejmować co najmniej informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a, e, f, g oraz h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.1)).

13. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcje nie mogą być wydawane na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 306 z 16.11.2013, str. 7, Dz. Urz. UE L 27 z 30.01.2014, str. 7 i Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1.

Załącznik 2. [WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA MLEKA]

Załącznik nr 2

WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA MLEKA

1. Porcje są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 10 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się co najmniej:

1) w pierwszym semestrze:

a) 27 porcji mleka białego – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l produktu,

b) 3 porcje jogurtu naturalnego – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

c) 4 porcje kefiru naturalnego – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 3 porcje serka twarogowego – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g;

2) w drugim semestrze:

a) 21 porcji mleka białego – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l produktu,

b) 5 porcji jogurtu naturalnego – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

c) 6 porcji kefiru naturalnego – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 5 porcji serka twarogowego – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g.

3. Każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 3 porcje.

5. Opakowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 2 lit. b–d, są udostępniane dzieciom wraz z łyżeczkami, przy czym łyżeczki te nie muszą stanowić integralnej części opakowania.

6. Minimalna zawartość tłuszczu w produktach udostępnianych dzieciom w przypadku mleka białego, jogurtu naturalnego oraz kefiru naturalnego wynosi 1%.

7. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcje nie mogą być wydawane na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »