| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 643) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Spółce – rozumie się przez to Polską Agencję Prasową Spółka Akcyjna;

2) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) dotacji – rozumie się przez to dotację podmiotową z budżetu państwa, o której mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2));

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.

§ 3. [Termin składania wniosku o dotację]

Spółka składa wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, w terminie 30 dni od dnia rozliczenia otrzymanej dotacji za rok ubiegły.

§ 4. [Elementy wniosku]

Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, zawiera:

1) szczegółowe wskazanie zadań służących realizacji celów, o których mowa w art. 1 ustawy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;

2) wskazanie kwoty dotacji, o jaką wnosi Spółka, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;

3) informację o szacunkowych kosztach i przychodach Spółki z działalności bieżącej, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 1 ustawy;

4) wstępny harmonogram przekazywania rat dotacji.

§ 5. [Umowa po przyznaniu dotacji]

Po zawiadomieniu Spółki o przyznaniu dotacji minister i Spółka zawierają umowę, która obejmuje:

1) szczegółowy opis zadań, na które została przyznana dotacja, i terminy ich wykonania;

2) wysokość dotacji i terminy przekazywania rat dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadań, na które została przyznana dotacja, w tym wzór raportu kwartalnego oraz raportu rocznego z wykonania tych zadań;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia;

7) zastrzeżenie, że w przypadku wykorzystania dotacji w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości Spółka będzie obowiązana do zwrotu dotacji do budżetu państwa, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia przez ministra okoliczności wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 6. [Sposób otrzymania dotacji]

Spółka otrzymuje dotację bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków urzędu obsługującego ministra.

§ 7. [Obowiązek utworzenia subkonta na rachunku bankowym spółki]

Spółka prowadzi subkonto na rachunku bankowym służące wyodrębnieniu wpływów i wydatków ze środków pochodzących z dotacji.

§ 8. [Sprawozdania oraz raporty z realizacji zadań]

1. Spółka składa sprawozdania z realizacji zadań, na które została przyznana dotacja, i jej wykorzystania, przedstawiając ministrowi raporty kwartalne i roczne z wykonywania w okresie sprawozdawczym zadań, na które została przyznana dotacja, wchodzących w zakres działalności bieżącej.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) część opisową zawierającą opis realizacji poszczególnych zadań, na które została przyznana dotacja, wchodzących w zakres działalności w okresie sprawozdawczym;

2) część finansową sporządzoną w sposób narastający od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, zawierającą informacje o kosztach poniesionych w związku z wykonywaną działalnością, przychodach uzyskanych z tej działalności i środkach pochodzących z innych źródeł wykorzystanych do jej finansowania oraz kwocie niewykorzystanej części dotacji, która została zwrócona do dnia 31 stycznia.

3. Raporty kwartalne Spółka składa w terminie jednego miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, natomiast raport roczny w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Do raportu rocznego Spółka dołącza raport biegłego rewidenta z badania wykorzystania środków finansowych z dotacji pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

4. Podstawą rozliczenia dotacji jest raport roczny wraz z raportem biegłego rewidenta z badania wykorzystania dotacji pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

5. Oceny prawidłowości wykorzystania dotacji dokonuje minister.

6. Minister powiadamia Spółkę o uznaniu dotacji za rozliczoną w całości albo w części albo za nierozliczoną, w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportów, o których mowa w ust. 4.

§ 9. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do rozliczenia dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 971 oraz z 2011 r. poz. 1622).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »