| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. z 2013 r. poz. 1564), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 608).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 608), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 września 2017 r. (poz. 1765)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu, któremu status weterana poszkodowanego został nadany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem”, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie.

§ 2. Wzór dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, o których mowa w § 1, zwanego dalej „dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest wydawany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

§ 4. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

2) numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

3) informacje o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi;

4) oznaczenie organu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej;

5) datę wydania.

§ 5. 1. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz odbiera osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może również odebrać osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

2) upoważnienia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do odebrania w jego imieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Osoba odbierająca dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej potwierdza odbiór tego dokumentu własnoręcznym, czytelnym podpisem.

4. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej odbiera się w siedzibie urzędu obsługującego ministra.

§ 6. 1. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podlega wymianie w przypadku:

1) zniszczenia albo uszkodzenia;

2) zmiany danych w nim zawartych.

2. Wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu albo o zmianie danych zawartych w dokumencie potwierdzającym uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W przypadku wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca dotychczasowy dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 7. 1. W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej minister na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydaje nowy dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W przypadku odzyskania utraconego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca ten dokument w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania.

§ 8. W przypadku wymiany albo utraty dotychczasowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej minister, do czasu wydania nowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystawia zaświadczenie o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, o których mowa w § 1, zawierające dane, o których mowa w § 4.

§ 9. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz, który utracił status weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, zwraca dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ministrowi w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o utracie tego statusu stała się ostateczna.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 marca 2012 r.4)

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOWI POSZKODOWANEMU-FUNKCJONARIUSZOWI DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w postaci karty wykonanej z PVC; w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 × 85,6 × 0,76 mm.

Awers dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.

2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze srebrnym.

3. Napisy w kolorze czarnym:

– po prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”,

– centralnie „DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOWI POSZKODOWANEMU-FUNKCJONARIUSZOWI DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ”,

– poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, a po prawej stronie „SERIA” i „NR” dokumentu oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, poniżej po lewej stronie „NAZWISKO”, poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej „IMIĘ”,

– poniżej „NR PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL.

Rewers dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.

2. Napisy w kolorze czarnym:

– w górnej części „Uprawnia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).”,

– w środkowej części z lewej strony „Organ wydający”,

– poniżej „MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI”,

– poniżej po lewej stronie „data wydania:” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania oraz „r.”,

– poniżej „Ważny wraz z dokumentem tożsamości”.

Wzór graficzny

str. 1

infoRgrafika

str. 2

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 608), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »