| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.2)

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich]

Rolnikowi, który w 2017 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości iloczynu 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

1) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)), jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

2) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1–3 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

§ 2. [Termin wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich]

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się od dnia 16 października 2017 r.

§ 3. [Obszar objęty okolicznościami mającymi charakter nadzwyczajny lub będącymi wynikiem działania siły wyższej]

Obszarem objętym okolicznościami, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia decyzji wykonawczej Komisji z dnia 31 sierpnia 2017 r. przyznającej Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Włochom, Łotwie, Litwie, Węgrom, Polsce, Portugalii i Finlandii odstępstwo, za rok składania wniosków 2017, od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich (C(2017) 5905 final).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 22 oraz Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »