| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK);

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy;

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy;

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy;

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8 ustawy, oraz sposób jej uiszczania;

6) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy;

7) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK;

8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK;

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK;

10) tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy;

11) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy.

§ 2. [Zakres pytań testowych LEK i LDEK]

1. Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych LEK i LDEK obejmuje wiedzę z zakresu programu studiów w dziedzinach medycyny określonych programem stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty.

2. LEK zawiera pytania z następującego zakresu:

1) chorób wewnętrznych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego – 39 pytań,

2) pediatrii, w tym neonatologii – 29 pytań,

3) chirurgii, w tym chirurgii urazowej – 27 pytań,

4) położnictwa i ginekologii – 26 pytań,

5) psychiatrii – 14 pytań,

6) medycyny rodzinnej – 20 pytań,

7) medycyny ratunkowej i intensywnej terapii – 20 pytań,

8) bioetyki i prawa medycznego – 10 pytań,

9) orzecznictwa lekarskiego – 7 pytań,

10) zdrowia publicznego – 8 pytań

– przy czym wśród pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

3. LDEK zawiera pytania z następującego zakresu:

1) stomatologii zachowawczej – 46 pytań,

2) stomatologii dziecięcej – 29 pytań,

3) chirurgii stomatologicznej – 25 pytań,

4) protetyki stomatologicznej – 25 pytań,

5) periodontologii – 20 pytań,

6) ortodoncji – 20 pytań,

7) medycyny ratunkowej – 10 pytań,

8) bioetyki i prawa medycznego – 10 pytań,

9) orzecznictwa lekarskiego – 7 pytań,

10) zdrowia publicznego – 8 pytań

– przy czym wśród pytań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

§ 3. [Tłumaczenie testu na język polski]

Test opracowany w języku innym niż język polski jest tłumaczeniem testu przygotowanego na dany LEK albo LDEK w języku polskim.

§ 4. [Oświadczenie członka Zespołu Egzaminacyjnego]

1. W celu powołania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 14b ust. 2 ustawy, o wskazanie kandydatów do tej Komisji.

2. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;

2) numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać datę i miejsce urodzenia;

3) adres do korespondencji;

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

5) określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata.

3. Listy kandydatów przesyła się do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w postaci papierowej.

4. Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Lista kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej]

1. W celu powołania komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do konsultantów krajowych właściwych dla dziedzin, o których mowa w § 2, o wskazanie kandydatów do tej komisji.

2. Wskazując kandydatów do komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, podaje się dane, o których mowa w § 4 ust. 2. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się.

§ 6. [Współpraca z właściwymi wojewodami]

1. Przy organizacji i przeprowadzaniu LEK i LDEK dyrektor CEM może współpracować z właściwymi wojewodami.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, wojewodowie wspomagają CEM w zakresie organizacyjno-technicznym, w szczególności przez:

1) wskazanie sal egzaminacyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia LEK i LDEK w danym terminie, spełniających warunki określone w regulaminie porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2 ustawy;

2) pomoc w negocjacjach umów dotyczących najmowania sal egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 1;

3) przygotowanie sal egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 1, przed lub w dniu LEK albo LDEK;

4) przechowywanie i przygotowanie materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia LEK albo LDEK.

3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, CEM jest obowiązane nieodpłatnie dostarczać właściwym wojewodom materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia LEK i LDEK.

4. Szczegóły dotyczące współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawierane przez dyrektora CEM z poszczególnymi wojewodami.

§ 7. [Terminy LEK i LDEK]

1. Terminy LEK wyznacza się w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego.

2. Terminy LDEK wyznacza się w okresie od dnia 1 września do dnia 14 września i w okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego.

§ 8. [Dokumentacja przebiegu LEK i LDEK]

Przebieg LEK i LDEK jest dokumentowany w protokole egzaminacyjnym, którego wzór jest określony w regulaminie porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2 ustawy.

§ 9. [Obowiązek podporządkowania się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego]

1. Zdający LEK albo LDEK jest obowiązany podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy.

2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany LEK albo LDEK jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania norm porządkowych przez zdającego.

§ 10. [Godzina rozpoczęcia i czas trwania egzaminu]

1. Rozpoczęcie LEK albo LDEK dla wszystkich zdających w skali kraju wyznacza się o tej samej godzinie. Dopuszcza się maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w rozpoczęciu LEK albo LDEK.

2. Decyzję o rozpoczęciu wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej podejmuje Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego. Po ogłoszeniu rozpoczęcia wpuszczania do sali egzaminacyjnej osoba, która zgłosiła się na dany LEK albo LDEK, poddaje się niezwłocznie procedurze, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy.

3. Osoba, która nie dokonała zgłoszenia w trybie art. 14a ust. 5 ustawy lub nie wniosła opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14a ust. 8 ustawy, lub wniosła tę opłatę w wysokości niższej niż należna, lub nie posiada dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie może przystąpić do danego LEK albo LDEK. Przyczynę niedopuszczenia do LEK albo LDEK odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.

4. Po rozpoczęciu LEK albo LDEK wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione.

5. Czas trwania LEK albo LDEK wynosi 4 godziny.

§ 11. [Informacje przekazywane po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej]

1. Zdający LEK albo LDEK zajmuje w sali egzaminacyjnej miejsce oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM.

2. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkich zdających LEK albo LDEK Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy:

1) informuje o organizacji i przebiegu LEK albo LDEK;

2) informuje o zakazach obowiązujących podczas LEK albo LDEK i konsekwencjach ich naruszenia, w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w art. 14d ust. 4–6 ustawy.

§ 12. [Wykorzystanie elektronicznego wykrywacza urządzeń służącego do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji]

1. W celu sprawdzenia, czy zdający posiada przy sobie urządzenia służące do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego mogą posługiwać się elektronicznym wykrywaczem takich urządzeń.

2. W trakcie LEK albo LDEK zdającemu nie wolno zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych zdających.

§ 13. [Karta testowa]

Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie LEK albo LDEK jest karta testowa oznaczona numerem kodowym zdającego nadanym przez CEM.

§ 14. [Ogłoszenie końca egzaminu]

1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań testowych Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ogłasza koniec LEK albo LDEK.

2. Po ogłoszeniu końca LEK albo LDEK zdający odkłada książeczkę testową i karty testowe. Zdający pozostaje na miejscu do momentu zebrania wszystkich książeczek testowych i kart testowych przez członków Zespołu Egzaminacyjnego, po czym opuszcza salę egzaminacyjną.

3. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu zdający przekazuje książeczkę testową i karty testowe członkowi Zespołu Egzaminacyjnego lub jego Przewodniczącemu i opuszcza salę egzaminacyjną bez możliwości powrotu.

§ 15. [Prawo wglądu do treści zadań testowych]

1. Zdający dany LEK albo LDEK ma prawo wglądu do treści zadań testowych w celu składania zastrzeżeń. Książeczki testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po danym LEK albo LDEK.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w art. 14e ust. 1 ustawy, złożone bez zachowania trybu określonego w tych przepisach nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, jest sporządzany protokół, zawierający w szczególności rozstrzygnięcie o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołącza się złożone zastrzeżenia w postaci elektronicznej lub papierowej.

§ 16. [Ustalenie wyników egzaminu]

1. Ustalenie wyników LEK i LDEK następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w art. 14e ust. 1 ustawy.

2. Unieważnienie zadania zostaje uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających złożenie LEK albo LDEK.

3. Ustalenie wyników LEK i LDEK następuje za pomocą systemu informatycznego przez odczyt kart testowych oznaczonych numerem kodowym.

4. Udostępnienie zdającemu wyniku jego LEK albo LDEK następuje przez podanie wyniku procentowego do dwóch miejsc po przecinku i liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi.

§ 17. [Opłata za zgłoszenie po raz drugi i kolejny zgłoszenia do LEK albo LDEK]

1. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w art. 14a ust. 5 ustawy, po raz drugi i kolejny osoba zgłaszająca się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.

2. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK składanego w języku obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, osoba zgłaszająca się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 340 zł.

3. Opłatę uiszcza się w polskich złotych.

§ 18. [Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członka Zespołu Egzaminacyjnego]

1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego oraz przewodniczącego komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, wynosi 500 zł za posiedzenie.

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz członka komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, wynosi 250 zł za posiedzenie.

§ 19. [Wniosek o wyrażenie zgody na unieważnienie LEK albo LDEK dla poszczególnych albo wszystkich zdających]

1. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 14e ust. 8 ustawy, dyrektor CEM, uznając zasadność unieważnienia LEK albo LDEK, występuje w terminie 30 dni od dnia ich stwierdzenia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na unieważnienie LEK albo LDEK dla poszczególnych albo wszystkich zdających.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor CEM wskazuje przyczyny unieważnienia oraz jego zakres, o którym mowa w art. 14e ust. 8 ustawy.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do dyrektora CEM stanowisko dotyczące unieważnienia LEK albo LDEK. W stanowisku tym minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić zakres unieważnienia proponowanego przez dyrektora CEM.

4. Po otrzymaniu stanowiska ministra właściwego do spraw zdrowia dyrektor CEM, odpowiednio do zakresu unieważnienia określonego w stanowisku, wydaje zarządzenie o unieważnieniu LEK albo LDEK, wskazując zakres unieważnienia. Zarządzenie jest ogłaszane na stronie internetowej CEM oraz przekazywane za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), zdającym, których LEK albo LDEK został unieważniony.

§ 20. [Świadectwo złożenia LEK i LDEK]

1. Wzór świadectwa złożenia LEK określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa złożenia LDEK określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 21. [Zasady przesyłania świadectwa złożenia LEK albo LDEK]

CEM przesyła świadectwo złożenia LEK albo świadectwo złożenia LDEK, zwane dalej „świadectwem”, na adres zdającego wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 14a ust. 7 ustawy. W przypadku zwrotu świadectwa z powodu nieodebrania przez adresata jest ono archiwizowane w CEM i może być odebrane przez zdającego w siedzibie CEM. CEM na pisemny wniosek zdającego może przesłać ponownie nieodebrane świadectwo po uiszczeniu przez niego kosztów związanych z ponownym przesłaniem. Przepis art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) stosuje się.

§ 22. [Odpisy i duplikaty świadectw]

1. CEM wydaje odpisy i duplikaty świadectw.

2. Odpis świadectwa jest wydawany na pisemny wniosek zdającego LEK albo LDEK jako dodatkowy egzemplarz świadectwa.

3. Duplikat świadectwa jest wydawany w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej utraty świadectwa przez zdającego LEK albo LDEK, na jego umotywowany, pisemny wniosek.

4. Opłatę, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku niedołączenia do wniosku potwierdzenia uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Odpis świadectwa i duplikat świadectwa wydaje się na druku według wzorów odpowiednich świadectw.

7. Duplikat świadectwa jest oznaczony pieczęcią o treści „Duplikat”.

8. Odpis świadectwa jest drukowany na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz oznaczony pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” i imienną pieczęcią dyrektora CEM.

9. Wydanie odpisu świadectwa albo duplikatu świadectwa następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy.

§ 23. [Wniosek o korektę świadectwa]

1. W przypadku ujawnienia przez zdającego błędu na świadectwie może on zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o korektę świadectwa.

2. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania korekty. Korekta nie jest dokonywana, jeżeli na świadectwie nie stwierdza się błędu. Świadectwo, które nie zawiera błędu, jest zwracane wnioskodawcy.

3. Opłatę, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, za korektę niewynikającą z błędu CEM uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM. W takim przypadku CEM wzywa wnioskodawcę do uiszczenia wymaganej opłaty oraz przekazania dokumentu potwierdzającego dokonanie tej czynności do CEM w terminie 7 dni od doręczenia wezwania z pouczeniem, że niedokonanie tych czynności spowoduje odmowę dokonania korekty.

4. Wydanie skorygowanego świadectwa następuje po otrzymaniu przez CEM świadectwa błędnego.

5. Wydanie skorygowanego świadectwa następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, termin, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg od dnia doręczenia do CEM dokumentu potwierdzającego wniesienie tej opłaty.

§ 24. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy niniejszego rozporządzenia określające wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz przewodniczącego komisji oraz członka komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, mają zastosowanie do LEK i LDEK organizowanych począwszy od dnia 1 września 2017 r.

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903 oraz z 2016 r. poz. 1580), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599 i 1524).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 października 2017 r. (poz. 1877)

Załącznik nr 1

WZÓR – OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »