| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie;

2) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika;

3) tryb przyznawania, przypadki odmowy przyznania oraz terminy wypłacania równoważnika;

4) wysokość, warunki przyznawania i terminy wypłaty ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania.

§ 2. [Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie]

Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, zwanego dalej „równoważnikiem”, oraz elementy umundurowania stanowiące podstawę do jej określenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Przyznanie równoważnika uprawnionemu]

1. Równoważnik przyznaje się uprawnionemu do umundurowania na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanemu dalej „uprawnionym”, który:

1) złożył pisemny wniosek o rezygnację z poboru poszczególnych elementów umundurowania i wypłatę równoważnika odpowiednio w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego albo wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, oraz

2) nie pobrał poszczególnych elementów umundurowania w okresie odpowiadającym okresowi ich używalności.

2. Wniosek składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem nabycia uprawnienia do ponownego przydziału poszczególnych elementów umundurowania.

3. Wniosek uprawnionego:

1) inspektora Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zastępcy wojewódzkiego inspektora transportu drogowego akceptuje bezpośredni przełożony,

2) wojewódzkiego inspektora transportu drogowego akceptuje osoba go zastępująca,

3) Głównego Inspektora Transportu Drogowego akceptuje osoba go zastępująca albo dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

– uzależniając jego akceptację od stanu posiadanych przez wnioskującego poszczególnych elementów umundurowania.

4. W przypadku nieświadczenia pracy przez uprawnionego przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, niebędący okresem korzystania z urlopu wypoczynkowego, równoważnik przyznawany jest proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy.

§ 4. [Warunki przyznania równoważnika]

Równoważnika nie przyznaje się w przypadku:

1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania – za okres ich używalności;

2) wydania poszczególnych elementów umundurowania – za okres ich używalności;

3) nieuzyskania akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 3.

§ 5. [Termin wypłaty równoważnika]

1. Równoważnik wypłaca się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po upływie okresu odpowiadającego okresowi używalności poszczególnych elementów umundurowania.

2. W przypadku pobrania przez uprawnionego poszczególnych elementów umundurowania w trakcie okresu odpowiadającego okresowi ich używalności, równoważnik wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie pobrał tych elementów umundurowania, liczonego w pełnych miesiącach.

3. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, równoważnik wypłaca się z dniem wygaśnięcia tego uprawnienia, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do okresu odpowiadającego okresowi używalności poszczególnych elementów umundurowania.

§ 6. [Ryczałt pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania]

1. Ryczałt pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania, zwany dalej „ryczałtem”, wypłaca się uprawnionemu na pisemny wniosek złożony odpowiednio w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego albo wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego w terminie:

1) do dnia 10 czerwca – za pierwsze półrocze;

2) do dnia 10 grudnia – za drugie półrocze.

2. Ryczałt wypłaca się uprawnionemu w roku kalendarzowym w dwóch ratach w terminie:

1) do dnia 30 czerwca – za pierwsze półrocze;

2) do dnia 31 grudnia – za drugie półrocze.

§ 7. [Wysokość ryczałtu]

1. Wysokość ryczałtu w roku kalendarzowym wynosi 350 zł.

2. W przypadku uprawnionego wykonującego czynności służbowe z wykorzystaniem motocykla wysokość ryczałtu w roku kalendarzowym wynosi 450 zł.

3. W przypadku:

1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania,

2) wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania przed upływem okresu ich używalności

– ryczałt przysługuje w wysokości obliczonej proporcjonalnie do czasu trwania tego uprawnienia.

4. W przypadku nieświadczenia pracy przez uprawnionego przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, niebędący okresem korzystania z urlopu wypoczynkowego, ryczałt przysługuje w wysokości obliczonej proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy.

§ 8. [Wniosek o rezygnację z poboru poszczególnych elementów umundurowania i wypłatę równoważnika]

Uprawniony posiadający elementy umundurowania, których okres używalności upływa w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia, może złożyć wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i § 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 892), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 945) utraciło moc z dniem 2 sierpnia 2012 r.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY UMUNDUROWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 4 października 2017 r. (poz. 1896)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY UMUNDUROWANIA

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wysokość równoważnika w zł za jednostkę miary za okres używalności

1

Czapka gabardynowa

szt.

82,00

2

Biały pokrowiec na czapkę

szt.

13,00

3

Czapka z daszkiem typu sportowego

szt.

23,99

4

Czapka zimowa służbowa typu sportowego

szt.

46,74

5

Kask motocyklisty

szt.

829,50

6

Krawat

szt.

20,00

7

Szalik

szt.

22,90

8

Koszula z długimi rękawami

szt.

44,00

9

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

41,00

10

Koszula polo

szt.

62,80

11

T-shirt

szt.

12,60

12

Marynarka gabardynowa

szt.

371,05

13

Marynarka z tropiku

szt.

354,41

14

Bluza polowa

szt.

175,00

15

Bluza typu polar z obszyciami/sweter

szt.

157,32

16

Pochewki z dystynkcjami na pagony

szt.

15,42

17

Oznaka Inspekcji Transportu Drogowego

szt.

7,00

18

Identyfikator imienny

szt.

12,96

19

Kurtka 3/4

szt.

254,61

20

Kurtka motocyklisty

szt.

600,00

21

Kamizelka ostrzegawcza

szt.

46,00

22

Pas główny

szt.

47,00

23

Rękawice zimowe

para

45,00

24

Rękawice motocyklisty

para

135,00

25

Płaszcz

szt.

730,00

26

Spodnie gabardynowe

szt.

120,00

27

Spodnie z tropiku

szt.

120,00

28

Spódnica gabardynowa

szt.

116,85

29

Spódnica z tropiku

szt.

108,37

30

Spodnie polowe

szt.

166,50

31

Spodnie motocyklisty

szt.

579,99

32

Skarpety do obuwia polowego

para

4,22

33

Półbuty koloru czarnego

para

82,41

34

Półbuty koloru czarnego – pantofle

para

82,41

35

Buty polowe zimowe

para

172,20

36

Buty polowe letnie

para

172,20

37

Półbuty damskie wyjściowe

para

140,00

38

Buty motocyklisty

para

479,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »