reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni2)

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu;

2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy egzamin;

3) wymagania dotyczące przeprowadzania dodatkowego egzaminu, w tym:

a) wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania,

b) sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminu;

4) zakresy tematyczne dodatkowego egzaminu;

5) wzór dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu.

§ 2. [Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu]

Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Minimalne wymagania dotyczące osób przeprowadzających dodatkowy egzamin i zakresy tematyczne dodatkowego egzaminu]

1. Minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy egzamin odpowiadają minimalnym wymaganiom w zakresie umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające, określonym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).

2. Zakresy tematyczne dodatkowego egzaminu obejmują sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących kontroli szczelności, instalacji, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych agregatów.

§ 4. [Dodatkowy egzamin]

1. Termin oraz miejsce przeprowadzania dodatkowego egzaminu wyznacza jednostka oceniająca personel co najmniej 14 dni przed datą tego egzaminu.

2. Dodatkowy egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, w zakresie określonym w § 3.

3. Część teoretyczna dodatkowego egzaminu jest przeprowadzana w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru, w tym jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu 12 pytań.

4. Część teoretyczna dodatkowego egzaminu trwa nie krócej niż 45 minut.

§ 5. [Komisja egzaminacyjna]

1. Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej pięciu osób, posiadających wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym inżynier lub magister inżynier i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym dodatkowym egzaminem.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza dodatkowy egzamin w składzie co najmniej trzech osób, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 6. [Wynik dodatkowego egzaminu]

1. Wynik dodatkowego egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

2. Wynik pozytywny dodatkowego egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej dodatkowego egzaminu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części praktycznej tego egzaminu.

3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej dodatkowego egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej tego egzaminu.

4. Z przebiegu dodatkowego egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, określający:

1) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej dodatkowy egzamin;

2) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do dodatkowego egzaminu;

3) zakres dodatkowego egzaminu;

4) wynik dodatkowego egzaminu, w tym z części teoretycznej i części praktycznej tego egzaminu.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jednostce oceniającej personel.

§ 7. [Pytania egzaminacyjne]

Pytania egzaminacyjne są ustalane każdorazowo przez komisję egzaminacyjną i odpowiadają zakresowi określonemu w § 3.

§ 8. [Wzór dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym]

Wzór dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).

Załącznik 1. [MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NIEZBĘDNEGO DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO EGZAMINU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 11 października 2017 r. (poz. 1924)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NIEZBĘDNEGO DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO EGZAMINU

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka oceniająca personel przeprowadzająca dodatkowy egzamin w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych substancji lub gazów do środowiska.

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) butlę z gazem obojętnym;

2) reduktor ciśnienia – butlowy;

3) pompę próżniową przenośną umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa;

4) płyny pieniące do wykrywania nieszczelności;

5) elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy;

6) zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową;

7) zestaw manometrów lub manometry do pomiaru ciśnienia w zakresie od 60 Pa do 6 MPa;

8) wagę elektroniczną o dokładności minimum 50 g, o zakresie dostosowanym do napełnienia zbiorników;

9) butlę ciśnieniową z zaworem dwudrożnym, odrębną dla każdego rodzaju odzyskiwanej substancji;

10) cęgowy miernik poboru mocy, którego błąd jest nie większy niż 3% wartości mierzonej;

11) stację do odzysku czynnika chłodniczego z kompletami węży przyłączeniowych z zaworami odcinającymi;

12) stację do wypłukiwania oleju;

13) zestaw do lutowania twardego – gazowy lub elektryczny;

14) zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie;

15) nożyce do cięcia kapilar;

16) obcinarkę rolkową do rur miedzianych;

17) zestaw giętarek do rur miedzianych;

18) zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych;

19) zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych;

20) termometr elektroniczny z zestawem czujników do pomiaru temperatury od –50oC do +150oC, o dokładności 1oC;

21) przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz;

22) układ chłodniczy składający się z parownika, skraplacza, sprężarki i elementu dławiącego, wyposażony w:

a) zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe,

b) regulatory temperatury i ciśnienia,

c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci,

d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania,

e) zabezpieczenia układu,

f) przyrządy pomiarowe, w szczególności termometr kolektora,

g) systemy regulacji poziomu oleju,

h) zbiorniki czynnika chłodniczego,

i) separatory cieczy i oleju.

Załącznik 2. [WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE EGZAMINU DODATKOWEGO Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU]

Załącznik nr 2

WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE EGZAMINU DODATKOWEGO Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama