| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 180 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania oraz szczegółowe warunki przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej „pomocą finansową”, funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oraz rodzaje wymaganych dokumentów;

2) sposób ustalania wysokości pomocy finansowej;

3) sposób ustalania kwoty podlegającej zwrotowi, przypadki uzasadniające obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi;

4) wzór wniosku stosowanego w tym postępowaniu.

§ 2. [Jednorazowa pomoc finansowa przyznawana funkcjonariuszowi]

Pomoc finansową przyznaje się funkcjonariuszowi jednorazowo.

§ 3. [Wniosek o przyznanie pomocy finansowej]

1. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek funkcjonariusza złożony w komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej w sprawach mieszkaniowych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej dołącza się dokumenty potwierdzające ubieganie się o uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu albo potwierdzające uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, jeżeli w dniu jego uzyskania przysługiwało funkcjonariuszowi prawo do lokalu mieszkalnego, a w szczególności:

1) umowę albo przydział lokalu mieszkalnego lub domu ze spółdzielni mieszkaniowej lub

2) w przypadku uzyskania lokalu z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego:

a) umowę w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020),

b) potwierdzenie przyjęcia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

c) umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy najmu;

3) odpis księgi wieczystej lub umowę kupna lokalu albo domu jednorodzinnego sporządzoną w formie aktu notarialnego, lub umowę przedwstępną kupna lokalu albo domu jednorodzinnego albo

4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego – odpis księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu albo prawo użytkowania wieczystego oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu lub kopię zgłoszenia w przypadku zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

§ 4. [Obliczanie wartości pomocy finansowej]

1. Wysokość pomocy finansowej stanowi iloczyn liczby osób, które uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi, zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, według stanu na dzień złożenia wniosku oraz kwoty stanowiącej 20% wartości lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50 m2.

2. Wartość lokalu mieszkalnego, na podstawie której oblicza się wysokość pomocy finansowej, stanowi iloczyn 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w kwartale, określonej na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego poprzedzającym dzień wypłaty pomocy finansowej wskazanych w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

3. Jeżeli po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, lecz przed wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości, funkcjonariusz uzyskał prawo do większej powierzchni mieszkalnej, liczbę przysługujących funkcjonariuszowi norm zaludnienia ustala się na dzień wydania tej decyzji.

§ 5. [Kwota pomocy finansowej]

1. Kwotę pomocy finansowej podlegającą zwrotowi ustala się w pełnej wysokości określonej w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

2. W przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem okresu, o którym mowa w art. 180 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, wysokość kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, określonej w ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.

3. Funkcjonariuszowi, wobec którego wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia pomocy finansowej, udziela się pisemnie informacji o wszczęciu postępowania, w której wyznacza się sposób dokonania zwrotu pomocy finansowej i wskazuje się, że zwrot otrzymanej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o zwrocie otrzymanej pomocy finansowej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 czerwca 2018 r. (poz. 1223)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »