REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1286

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy]

1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia]

Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

§ 3. [Wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia]

Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

§ 4. [Wartości NDS i NDSCh dla tlenku azotu dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli]

Dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli, do dnia 21 sierpnia 2023 r., dla tlenku azotu obowiązują wartości NDS – 3,5 mg/m3 i NDSCh – 7 mg/m3.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

 

1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Niniejsze rozporządzenie:

1) wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającą czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 27 z 1.02.2017, str. 115-120);

2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87-95).

Załącznik 1. [WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. (poz. 1286)

Załącznik nr 1

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

 

Lp.

Nazwa i numer CAS1) substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie
(w mg/m3)2) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Liczba
włókien
w cm3

Uwagi:
Oznakowanie
substancji
notacją
skóra3)

NDS

NDSCh

NDSP

1

2

3

4

5

6

7

1

Acetaldehyd

[75-07-0]

45

2

Acetanilid

frakcja wdychalna4)

[103-84-4]

6

3

Acetofenon

[98-86-2]

50

100

4

Aceton

[67-64-1]

600

1800

5

Acetonitryl

[75-05-8]

70

140

skóra

6

Adypinian bis(2-etyloheksylu)

[103-23-1]

400

7

Akrylaldehyd

[107-02-8]

0,05

0,1

skóra

8

Akrylamid

[79-06-1]

0,07

skóra

9

Akrylan butylu

[141-32-2]

11

30

10

Akrylan 2-etyloheksylu

[103-11-7]

35

70

skóra

11

Akrylan etylu

[140-88-5]

20

40

skóra

12

Akrylan hydroksypropylu mieszanina izomerów

[25584-83-2]

2,8

6

skóra

13

Akrylan 2-hydroksypropylu

[999-61-1]

2,8

6

skóra

14

Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu

[2918-23-2]

2,8

6

skóra

15

Akrylan metylu

[96-33-3]

14

28

skóra

16

Akrylonitryl

[107-13-1]

2

10

skóra

17

Aldryna5)

rel-(1R, 4S, 4aS, 5S, 8R, 8aR)-1, 2, 3, 4, 10, 10-heksachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-heksahydro-1, 4:5,8-dimetanonaftalen

[309-00-2]

0,01

0,08

skóra

 

18

Alfa-cypermetryna

– frakcja wdychalna4),

mieszanina izomerów:

(1S, 3S)-3-(2, 2-dichlorowinylo)-2, 2-dimetylocyklopropano-karboksylan(R)-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu; (1R, 3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan(S)-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu

[67375-30-8]

1

19

Amidosiarczan (VI) amonu

– frakcja wdychalna4)

[7773-06-0]

10

20

2-Aminoetanol

[141-43-5]

2,5

7,5

skóra

21

4-Aminofenol

frakcja wdychalna4)

[123-30-8]

5

22

3-Amino-1, 2, 4-triazol (amitrol)

[61-82-5]

0,15

23

N ,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina

[112-24-3]

1

3

skóra

24

Amoniak

[7664-41-7]

14

28

25

Anilina

[62-53-3]

1,9

3,8

skóra

26

Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu – w przeliczeniu na Sb

0,5

27

Apatyty i fosforyty

– frakcja wdychalna4)

– frakcja respirabilna6),7)

6

2

28

Arsan

[7784-42-1]

0,02

29

Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na As

0,01

30

Asfalt naftowy – frakcja wdychalna4)

[8052-42-4]

5

10

31

Atrazyna

2-chloro-4-etyloamino-6-izo-propyloamino-1,3,5-triazyna

[1912-24-9]

5

32

Azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej):

– aktynolit [77536-66-4]

– antofilit [77536-67-5]

– chryzotyl [12001-29-5; 132207-32-0]

– amozyt [12172-73-5]

– krokidolit [12001-28-4]

– tremolit [77536-68-6]

– włókna respirabilne8)

0,1

33

Azirydyna

[151-56-4]

0,62

skóra

34

Azotan 2-etyloheksylu

[27247-96-7]

3,5

7

35

Azotan(V) propylu

[627-13-4]

30

100

36

Azydek sodu

[26628-22-8]

0,1

0,3

skóra

37

Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalnew przeliczeniu na Ba

0,5

38

Benzaldehyd

[100-52-7]

10

40

39

Benzen

[71-43-2]

1,6

skóra

40

Benzenotiol

[108-98-5]

2

skóra

 

41

Benzo[a]piren

[50-32-8]

0,002

42

p-Benzochinon

[106-51-4]

0,1

0,4

43

Benzotiazol

[95-16-9]

20

skóra

44

Benzydyna

[92-87-5]

0

0

skóra

45

Benzyna:

a) ekstrakcyjna9)

[8032-32-4; 8006-61-9;

64742-49-0; 93763-33-8; 101316-56-7]

b) do lakierów

[8052-41-3; 64742-82-1;

64741-92-0; 64742-48-9]

500

300

1500

900

46

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Be

0,0002

47

Bezwodnik ftalowy pary i frakcja wdychalna4)

[85-44-9]

1

2

48

Bezwodnik maleinowy

[108-31-6]

0,5

1

skóra

49

Bezwodnik octowy

[108-24-7]

12

24

50

Bezwodnik trimelitowy

[552-30-7]

0,04

0,08

51

Bicyklo [4. 4. 0] dekan

[91-17-8]

100

300

52

Bifenyl

[92-52-4]

1

2

skóra

53

Bifenylo-4-amina

[92-67-1]

0,001

54

2,2-Bis (4-hydroksyfenylo) propan

(Bisfenol A) frakcja wdychalna4)

[80-05-7]

2

55

Brom

[7726-95-6]

0,7

1,4

56

Bromfenwinfos – fosforan (V)

2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo) winylo-dietylu

[33399-00-7]

0,01

skóra

57

Bromochlorometan

[74-97-5]

1000

1300

58

2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan

[151-67-7]

40

100

59

Bromoetan

[74-96-4]

50

100

skóra

60

Bromoeten

[593-60-2]

0,4

61

Bromoform

[75-25-2]

5

skóra

62

Bromometan

[74-83-9]

5

15

skóra

63

1-Bromopropan

[106-94-5]

42

64

Bromowodór

[10035-10-6]

6,5

65

Buta-1,3-dien

[106-99-0]

4,4

66

Butan

[106-97-8]

1900

3000

 

67

Butan-2-ol

[78-92-2]

300

450

 

68

Butan-1-ol

[71-36-3]

50

150

skóra

69

Butan-2-on

[78-93-3]

450

900

skóra

70

Butano-2,3-dion (diacetyl)

[431-03-8]

0,07

0,36

71

Butano-1-tiol

[109-79-5]

1

2

72

But-2-enal mieszanina izomerów

[4170-30-3]

(E)-but-2-enal [123-73-9]

(Z)-but-2-enal [15798-64-8]

1

2

skóra

73

1-Butoksy-2,3-epoksypropan

[2426-08-6]

30

60

74

2-Butoksyetanol

[111-76-2]

98

200

skóra

75

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

[112-34-5]

67

100

76

Butyloamina

[109-73-9]

10

skóra

77

4-tert-Butylotoluen

[98-51-1]

30

skóra

78

But-2-yno-1,4-diol

[110-65-6]

0,25

0,5

skóra

79

Cement portlandzki [65997-15-1]

– frakcja wdychalna4)

– frakcja respirabilna6), 7)

6

2

80

Chlor

[7782-50-5]

0,7

1,5

81

Chlorek allilu

[107-05-1]

2

82

Chlorek amonu pary i frakcja wdychalna4)

[12125-02-9]

10

20

83

Chlorek benzoilu

[98-88-4]

2,8

84

Chlorek chloroacetylu

[79-04-9]

0,2

0,6

skóra

85

Chlorek tionylu

[7719-09-7]

1,8

3,6

86

Chlorfenwinfos

fosforan(V) 2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylo-dietylu

[470-90-6]

0,01

0,1

skóra

87

Chloroacetaldehyd

[107-20-0]

1

3

88

Chloroaceton

[78-95-5]

4

skóra

89

2-Chloroanilina

[95-51-2]

3

10

skóra

90

3-Chloroanilina

[108-42-9]

3

10

skóra

91

4-Chloroanilina

[106-47-8]

3

10

skóra

92

Chlorobenzen

[108-90-7]

23

70

93

2-Chlorobuta-1,3-dien

[126-99-8]

2

6

 

94

Chlorodifluorometan

[75-45-6]

3000

95

Chlorodinitrobenzen – mieszanina izomerów

[25567-67-3]

1

3

96

1-Chloro-2,3-epoksypropan

[106-89-8]

1

skóra

97

1-Chloro-4-nitrobenzen

[100-00-5]

0,6

skóra

98

Chloroetan

[75-00-3]

200

skóra

99

2-Chloroetanol

[107-07-3]

1

3

skóra

100

Chloroeten

[75-01-4]

5

30

101

4-Chlorofenol

[106-48-9]

0,5

1,5

skóra

102

Chloromekwatu chlorek

[999-81-5]

15

skóra

103

Chloro(fenylo)metan

[100-44-7]

3

9

skóra

104

Chloroform

[67-66-3]

8

skóra

105

Chlorometan

[74-87-3]

20

106

Chloronitrobenzen – mieszanina izomerów

[25167-93-5]

1

3

107

4-Chloro-3-metylofenol

frakcja wdychalna4)

[59-50-7]

5

108

1-Chloro-1-nitropropan

[600-25-9]

10

109

Chlorooctan metylu

[96-34-4]

5

10

skóra

110

Chloropiryfos tiofosforan(V) O,O-dietylo-O-3, 5, 6-trichloro-2-pirydylu

[2921-88-2]

0,2

0,6

skóra

111

4-Chlorostyren

[1073-67-2]

50

400

112

2-Chlorotoluen

[95-49-8]

100

250

113

Chlorowodór

[7647-01-0]

5

10

114

Chrom metaliczny [7440-47-3]

Związki chromu (II) – w przeliczeniu na Cr (II)

Związki chromu (III) – w przeliczeniu na Cr (III)

0,5

115

Cyjanamid

[420-04-2]

0,9

1,8

skóra

116

Cyjanamid wapnia

[156-62-7]

1

117

2-Cyjanoakrylan etylu

[7085-85-0]

1

2

118

2-Cyjanoakrylan metylu

[137-05-3]

2

4

 

119

Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na CN-

Cyjanowodór [74-90-8]

Cyjanek sodu [143-33-9]

– frakcja wdychalna4)

Cyjanek potasu [151-50-8]

– frakcja wdychalna4)

Cyjanek wapnia [592-01-8]

– frakcja wdychalna4)

1

5

skóra

120

Cyklofosfamid

[50-18-0]

0,01

skóra

121

Cykloheksan

[110-82-7]

300

1000

skóra

122

Cykloheksanol

[108-93-0]

10

skóra

123

Cykloheksanon

[108-94-1]

40

80

skóra

124

Cykloheksen

[110-83-8]

300

900

125

Cykloheksyloamina

[108-91-8]

40

80

skóra

126

Cyklopenta-1, 3-dien

[542-92-7]

200

127

Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu – w przeliczeniu na Sn

– frakcja wdychalna4)

2

128

Cyrkon [7440-67-7] i jego związki -w przeliczeniu na Zr

5

10

129

2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy

[94-75-7]

7

130

DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

[50-29-3]

0,1

0,8

skóra

131

Dekaboran(14)

[17702-41-9]

0,3

0,9

skóra

132

Dekasiarczek tetrafosforu

[1314-80-3]

1

3

133

Dekatlenek tetrafosforu

[1314-56-3]

1

2

134

Demeton izomery: demeton-O, demeton-S

[8065-48-3]

0,1

skóra

135

Demeton-S metylowy

tiofosforan(V) S-(2-etylo-sulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

[8022-00-2]

0,1

0,8

skóra

136

Dezfluran

[57041-67-5]

125

137

Diazotan(V) glikolu etylenowego

[628-96-6]

0,3

0,4

skóra

138

Dibenzo[a,h]antracen

[53-70-3]

0,004

139

Dibenzo-1,4-tiazyna

[92-84-2]

4

140

Diboran(6)

[19287-45-7]

0,1

0,2

141

1,2-Dibromoetan

[106-93-4]

0,01

skóra

142

2-(Dibutyloamino)etanol

[102-81-8]

14

skóra

143

Dibromodifluorometan

[75-61-6]

600

1200

 

144

Dichlorek cynku

frakcja wdychalna4)

[7646-85-7]

1

2

145

Dichlorek disiarki

[10025-67-9]

5

15

146

Dichlorfos – fosforan(V) 2,2-dichlorowinylo-dimetylu (DDVP)

[62-73-7]

1

3

skóra

147

3,4-Dichloroanilina

[95-76-1]

5, 6

skóra

148

1,2-Dichlorobenzen

[95-50-1]

90

180

skóra

149

1,4-Dichlorobenzen

[106-46-7]

12

36

skóra

150

Dichlorodifluorometan

[75-71-8]

4000

6200

151

1,1-Dichloroetan

[75-34-3]

400

skóra

152

1,2-Dichloroetan

[107-06-2]

50

skóra

153

1,1-Dichloroeten

[75-35-4]

8

20

154

1,2-Dichloroeten – izomery

sym- [540-59-0],

cis- [156-59-2],

trans- [156-60-5]

700

155

Dichlorofluorometan

[75-43-4]

40

200

156

Dichlorometan

[75-09-2]

88

353

skóra

157

2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina

[101-14-4]

0,02

skóra

158

1,1-Dichloro-1-nitroetan

[594-72-9]

30

60

159

1,2-Dichloropropan

[78-87-5]

50

160

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan

[76-14-2]

5000

8750

161

(1,2-Dichlorowinylo)benzen

[6607-45-0]

50

150

162

Dieldryna10)

rel-(1R, 4S, 4aS, 5R, 6R, 7S, 8S, 8aR)-1, 2, 3, 4, 10, 10-heksachloro-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

[60-57-1]

0,01

0,08

skóra

163

Dietyloamina

[109-89-7]

15

30

skóra

164

2-(Dietyloamino)etanol

[100-37-8]

13

26

skóra

165

Dietylobenzen – mieszanina izomerów

[25340-17-4]

100

400

skóra

166

Difenyloamina

frakcja wdychalna4)

[122-39-4]

8

167

Diizocyjanian heksano-1,6-diylu

[822-06-0]

0,04

0,08

skóra

168

Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu

[2536-05-2]

0,03

0,09

169

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

[5873-54-1]

0,03

0,09

 

170

Diizocyjanian metylenodifenylu – mieszanina izomerów

[26447-40-5]

0,03

0,09

171

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

[584-84-9]

0,007

0,021

172

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

[91-08-7]

0,007

0,021

173

Diizocyjanian toluenodiylu – mieszanina izomerów 2,4- i 2,6-

[26471-62-5]

0,007

0,021

174

Dikwatu dibromek

dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy frakcja wdychalna4)

[85-00-7]

0,1

0,3

skóra

175

1,2-Dimetoksyetan

[110-71-4]

10

skóra

176

Dimetoat

ditiofosforan(V) S-metylo-karbamoilometylu-O,O-dimetylu

[60-51-5]

0,2

0,6

skóra

177

3,3'-Dimetoksybenzydyna

[119-90-4]

0,2

178

Dimetoksymetan

[109-87-5]

1000

3500

179

N,N-Dimetyloacetamid

[127-19-5]

35

70

skóra

180

Dimetyloamina

[124-40-3]

3

9

skóra

181

Dimetyloanilina mieszanina izomerów: 2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-

[1300-73-8]

10

skóra

182

N,N-Dimetyloanilina

[121-69-7]

12

40

skóra

183

N,N-Dimetyloformamid

[68-12-2]

15

30

skóra

184

2,6-Dimetyloheptan-4-on

[108-83-8]

150

300

185

1,1-Dimetylohydrazyna

[57-14-7]

0,1

skóra

186

3,7-Dimetylookta-2,6-dienal

[5392-40-5]

27

54

187

Dinitrobenzen mieszanina izomerów

[25154-54-5]

1

3

skóra

188

Dinitrofenol mieszanina izomerów

[25550-58-7]

0,5

skóra

189

Dinitrotoluen mieszanina izomerów

[25321-14-6]

0,33

skóra

190

1,4-Dioksan

[123-91-1]

50

191

1,3-Dioksolan

[646-06-0]

10

50

192

Disiarczek dimetylu

[624-92-0]

2,5

5

193

Disiarczek węgla

[75-15-0]

12,5

skóra

194

Disulfid allilowo-propylowy

[2179-59-1]

12

18

195

Ditlenek azotu

[10102-44-0]

0,7

1,5

196

Ditlenek chloru

[10049-04-4]

0,3

0,9

 

197

Ditlenek siarki

[7446-09-5]

1,3

2,7

198

Ditlenek tytanu

[13463-67-7]

– frakcja wdychalna4),7)

10

199

Ditlenek węgla

[124-38-9]

9000

27000

 

200

Diwinylobenzen

[1321-74-0]

50

201

Endosulfan

(3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-
heksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu)

[115-29-7]

0,1

0,3

skóra

202

Endryna

rel-(1R, 4S, 4aS, 5S, 6S, 7R, 8R, 8aR) 1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen [72-20-8]

0,01

0,08

skóra

203

Epoksyetan

[75-21-8]

1

skóra

204

1,2-Epoksy-3-fenoksypropan

[122-60-1]

0,6

3

skóra

205

1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan

[106-87-6]

60

skóra

206

1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan

[4016-14-2]

240

360

207

1,2-Epoksypropan

[75-56-9]

9

208

2,3-Epoksypropanol

[556-52-5]

6

209

3-(2,3-Epoksypropoksy)propen

[106-92-3]

6

12

210

Etanodinitryl

[460-19-5]

8

20

211

Etanol

[64-17-5]

1900

212

Etanotiol

[75-08-1]

1

2

213

Eter bis(2-chloroetylowy)

[111-44-4]

10

30

skóra

214

Eter bis(2,3-epoksypropylowy)

[2238-07-5]

0,05

skóra

215

Eter bis(2-metoksyetylowy)

[111-96-6]

10

skóra

216

Eter dietylowy

[60-29-7]

300

600

217

Eter difenylowy

[101-84-8]

7

14

218

Eter diizopropylowy

[108-20-3]

1000

219

Eter dimetylowy

[115-10-6]

1000

220

Eter oktabromodifenylowy – mieszanina izomerów: 2,2',3,3',4,4',5',6-;

2,2',3,3',4,4',6,6'-;

2,2',3,4,4',5,5',6-[446255-38-5; 117964-21-3; 337513-72-1; 32536-52-0]

– frakcja wdychalna4)

0,1

 

221

Eter pentabromodifenylowy – pochodne pentabromowe eteru difenylowego – mieszanina izomerów

[32534-81-9]

0,7

222

Eter tert-butylometylowy

[1634-04-4]

180

270

223

Eter tert-butyloetylowy

[637-92-3]

100

200

 

224

4'-Etoksyacetanilid

– frakcja wdychalna4)

[62-44-2]

5

225

2-Etoksyetanol

[110-80-5]

8

skóra

226

Etylenodiamina

[107-15-3]

20

50

skóra

227

1,3-Etylenotiomocznik

[96-45-7]

0,1

228

Etyloamina

[75-04-7]

9,4

18

skóra

229

Etylobenzen

[100-41-4]

200

400

skóra

230

2-Etyloheksan-1-ol

[104-76-7]

5,4

10,8

231

N-Etylomorfolina

[100-74-3]

23

46

skóra

232

Etylotoluen – mieszanina izomerów [25550-14-5]

100

233

Fenitrotion – tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-
dimetylu [122-14-5]

0,02

0,1

234

2-Fenoksyetanol

[122-99-6]

230

235

Fenol

[108-95-2]

7,8

16

skóra

236

Fention – tiofosforan(V) O-3-metylo-4(metylosulfanylo)
fenylu-O,O-dimetylu [55-38-9]

0,2

skóra

237

1,4-Fenylenodiamina

[106-50-3]

0,1

skóra

238

Fenylohydrazyna

[100-63-0]

20

skóra

239

Fenylometanol

[100-51-6]

240

240

Fenylo(2-naftylo)amina

[135-88-6]

0,02

241

2-Fenylopropen

[98-83-9]

240

480

242

Fluor

[7782-41-4]

0,05

0,4

243

Fluorek boru

[7637-07-2]

3

244

Fluorki – w przeliczeniu na F-

[-]

2

245

Fluorooctan sodu

[62-74-8]

0,05

0,15

skóra

246

Fluorowodór

[7664-39-3]

0,5

2

247

Fonofos –

etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

[944-22-9]

0,1

skóra

 

248

Formaldehyd

[50-00-0]

0,37

0,74

skóra

249

Formamid

[75-12-7]

23

skóra

250

Fosfan

[7803-51-2]

0,14

0,28

251

Fosforan(V) tris(2-tolilu)

[78-30-8]

0,1

0,3

252

Fosgen

[75-44-5]

0,08

0,16

253

Ftalan benzylu butylu

[85-68-7]

5

254

Ftalan dibutylu

– frakcja wdychalna4)

[84-74-2]

5

255

Ftalan dietylu

– frakcja wdychalna4)

[84-66-2]

3

256

Ftalan dimetylu

– frakcja wdychalna4) [131-11-3]

5

257

Ftalan bis(2-etyloheksylu)

[117-81-7]

1

5

258

2-Furaldehyd

[98-01-1]

10

25

skóra

259

2-Furylometanol

[98-00-0]

30

60

skóra

260

Glicerol

– frakcja wdychalna4) [56-81-5]

10

261

Glifosat

[1071-83-6]

10

262

Glikol etylenowy

[107-21-1]

15

50

skóra

263

Glin metaliczny, glin proszek

(niestabilizowany) [7429-90-5]

 

 

 

 

– frakcja wdychalna4)

2,5

 

 

 

– frakcja respirabilna6)

1,2

 

 

264

Glutaraldehyd

[111-30-8]

0,4

0,6

265

Grafit

a) grafit naturalny [7782-42-5]

 

 

 

 

– frakcja wdychalna4)

4

 

 

 

– frakcja respirabilna6)

1

 

 

 

b) grafit syntetyczny [7440-44-0]

 

 

 

 

 

 

– frakcja wdychalna4)

6

 

 

266

Hafn [7440-58-6] i jego związki – w przeliczeniu na Hf

0,5

267

Heksachlorobenzen

– frakcja wdychalna4)

[118-74-1]

0,003

skóra

268

1,2,3,4,5,6-Heksachloro-cykloheksan (techniczny)11)

[608-73-1]

0,17

skóra

269

Heksachlorocyklopentadien

[77-47-4]

0,1

skóra

270

Heksachloroetan

[67-72-1]

10

30

skóra

271

Heksafluorek siarki

[2551-62-4]

6000

272

Heksafluoropropen

[116-15-4]

8

273

Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

[680-31-9]

0,05

 

274

Heksan

[110-54-3]

72

skóra

275

n-Heksanal

[66-25-1]

40

80

276

Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu

 

 

 

 

2,2-Dimetylobutan

[75-83-2]

400

1200

 

 

 

2,3-Dimetylobutan

[79-29-8]

400

1200

 

 

 

3-Metylopentan

[96-14-0]

400

1200

 

 

 

2-Metylopentan

[107-83-5]

400

1200

 

 

277

Heksano-6-laktam – pary i frakcja wdychalna4)

[105-60-2]

5

15

278

Heksan-2-on

[591-78-6]

10

skóra

279

Heptan

[142-82-5]

1200

2000

280

Heptan-2-on

[110-43-0]

238

475

skóra

281

Heptan-3-on

[106-35-4]

95

282

Heptan-4-on

[123-19-3]

230

283

10 Hydrat heptaoksotetraboranu sodu

– frakcja wdychalna4)

[1303-96-4]

0,5

2

284

Hydrazyna

[302-01-2]

0,013

0,039

skóra

285

Hydrochinon

[123-31-9]

1

2

286

4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on

[123-42-2]

240

287

2,2'-Iminobis(etyloamina)

[111-40-0]

4

12

skóra

288

2,2'-Iminodietanol

[111-42-2]

9

skóra

289

Itr [7440-65-5] i jego związki – w przeliczeniu na Y

1

290

Izobutyroaldehyd

[78-84-2]

100

291

Izocyjanian cykloheksylu

[3173-53-3]

0,04

292

Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu

[4098-71-9]

0,04

293

Izocyjanian metylu

[624-83-9]

0,03

0,047

skóra

294

Izofluran

[26675-46-7]

32

295

Izooktan-1-ol – mieszanina izomerów

[26952-21-6]

220

440

skóra

296

Izopentan

[78-78-4]

3000

297

Izopren

[78-79-5]

100

300

298

2-Izopropoksyetanol

[109-59-1]

20

skóra

 

299

Izopropyloamina

[75-31-0]

12

24

300

2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol

[118-95-6]

0,05

0,15

skóra

301

Jod

[7553-56-2]

0,5

1

302

Jodometan

[74-88-4]

7

20

skóra

303

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd:

 

 

 

 

– frakcja wdychalna4)

0,01

 

 

 

– frakcja respirabilna6)

0,002

 

 

304

Kamfora syntetyczna – bornan-2-on

[76-22-2]

12

18

305

Kaolin

[1332-58-7]

– frakcja wdychalna4),7)

10