REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1017

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 24 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, z 2020 r. poz. 61, z 2021 r. poz. 325 oraz z 2023 r. poz. 1661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 88 z 16.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90090 z 14.11.2023).";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Do dnia 17 stycznia 2025 r. dla związków niklu - w przeliczeniu na Ni - wartość NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) frakcji wdychalnej wynosi 0,1 mg/m3 i nie stosuje się NDS frakcji respirabilnej.

2. Do dnia 4 kwietnia 2025 r. dla:

1) ftalanu dibutylu wartość NDS wynosi 5 mg/m3;

2) ftalanu bis(2-etyloheksylu) wartość NDS wynosi 1 mg/m3, a wartość NDSCh (najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego) wynosi 5 mg/m3;

3) izoprenu wartość NDS wynosi 100 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 300 mg/m3.

3. NDS i NDSCh określone dla:

1) czerwieni zasadowej 9,

2) N-metyloformamidu,

3) 2-metoksypropan-1-olu,

4) dekan-1-olu i jego izomerów: dekan-2-olu, dekan-3-olu, dekan-4-olu i dekan-5-olu,

5) 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (masy poreakcyjnej 3:1),

6) 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolu,

7) 1-etylo-2-pirolidonu,

8) enfluranu,

9) fosforanu trifenylu,

10) ftalanu diizobutylu,

11) metakrylanu 2,3-epoksypropylu,

12) oksymu butan-2-onu,

13) 1,2-dihydroksybenzenu,

14) kwasu benzoesowego,

15) N-nitrozodipropyloaminy,

16) węglika krzemu, włóknistego

- stosuje się od dnia 5 kwietnia 2025 r.

4. Do dnia 4 kwietnia 2026 r. dla:

1) akrylonitrylu wartość NDS wynosi 2 mg/m3, wartość NDSCh wynosi 10 mg/m3 i nie stosuje się wartości wyrażonych w ppm (liczbie cząstek na milion w jednostce objętości powietrza (ml/m3));

2) benzenu wartość NDS wynosi 1,6 mg/m3 (0,49 ppm).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 88 z 16.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90090 z 14.11.2023).

Załącznik 1. [WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 1017)

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

Lp.

Nazwa i numer CAS1) substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Liczba włókien w cm3

Uwagi:

Oznakowanie substancji notacją "skóra"4)

NDS (w mg/m3)2)

NDS (w ppm)3)

NDSCh (w mg/m3)2)

NDSCh (w ppm)3)

NDSP (w mg/m3)2)

NDSP (w ppm)3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Acetaldehyd

[75-07-0]

-

-

-

-

45

-

-

-

2

Acetanilid

- frakcja wdychalna5)

[103-84-4]

6

-

-

-

-

-

-

-

3

Acetofenon

[98-86-2]

50

-

100

-

-

-

-

-

4

Aceton

[67-64-1]

600

-

1800

-

-

-

-

-

5

Acetonitryl

[75-05-8]

70

-

140

-

-

-

-

skóra

6

Adypinian bis(2-etyloheksylu)

[103-23-1]

400

-

-

-

-

-

-

-

7

Akrylaldehyd

[107-02-8]

0,05

0,02

0,1

0,04

-

-

-

skóra

8

Akrylamid

[79-06-1]

0,07

-

-

-

-

-

-

skóra

9

Akrylan butylu

[141-32-2]

11

-

30

-

-

-

-

-

10

Akrylan 2-etyloheksylu

[103-11-7]

35

-

70

-

-

-

-

skóra

11

Akrylan etylu

[140-88-5]

20

-

40

-

-

-

-

skóra

12

Akrylan hydroksypropylu - mieszanina izomerów

[25584-83-2]

2,8

-

6

-

-

-

-

skóra

13

Akrylan 2-hydroksypropylu

[999-61-1]

2,8

-

6

-

-

-

-

skóra

14

Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu

[2918-23-2]

2,8

-

6

-

-

-

-

skóra

15

Akrylan metylu

[96-33-3]

14

-

28

-

-

-

-

skóra

16

Akrylonitryl6)

[107-13-1]

1

0,45

3

1,4

-

-

-

skóra

17

Aldryna7) - rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

[309-00-2]

0,01

-

0,08

-

-

-

-

skóra

18

Alfa-cypermetryna

- frakcja wdychalna5),

mieszanina izomerów: (1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan(R)-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan(S)-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu

[67375-30-8]

1

-

-

-

-

-

-

-

19

Amidosiarczan(VI) amonu

- frakcja wdychalna5)

[7773-06-0]

10

-

-

-

-

-

-

-

20

2-Aminoetanol

[141-43-5]

2,5

-

7,5

-

-

-

-

skóra

21

4-Aminofenol

- frakcja wdychalna5)

[123-30-8]

5

-

-

-

-

-

-

-

22

3-Amino-1,2,4-triazol - amitrol

[61-82-5]

0,15

-

-

-

-

-

-

-

23

N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina

[112-24-3]

1

-

3

-

-

-

-

skóra

24

Amoniak

[7664-41-7]

14

-

28

-

-

-

-

-

25

Anilina

[62-53-3]

1,9

-

3,8

-

-

-

-

skóra

26

Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu - w przeliczeniu na Sb

0,5

-

-

-

-

-

-

-

27

Apatyty i fosforyty

 

 

 

 

 

 

 

-

 

- frakcja wdychalna5)

6

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8), 9)

2

-

-

-

-

-

-

 

28

Arsan

[7784-42-1]

0,02

-

-

-

-

-

-

-

29

Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As

- frakcja wdychalna5)

0,01

-

-

-

-

-

-

-

30

Asfalt naftowy

- frakcja wdychalna5)

[8052-42-4]

5

-

10

-

-

-

-

-

31

Atrazyna - 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna

[1912-24-9]

5

-

-

-

-

-

-

-

32

Azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej) - włókna respirabilne10):

- aktynolit [77536-66-4]

- antofilit [77536-67-5]

- chryzotyl [12001-29-5; 132207-32-0]

- amozyt [12172-73-5]

- krokidolit [12001-28-4]

- tremolit [77536-68-6]

-

-

-

-

-

-

0,1

-

33

Azirydyna

[151-56-4]

0,62

-

-

-

-

-

-

skóra

34

Azotan 2-etyloheksylu

[27247-96-7]

3,5

-

7

-

-

-

-

-

35

Azotan(V) propylu

[627-13-4]

30

-

100

-

-

-

-

-

36

Azydek sodu

[26628-22-8]

0,1

-

0,3

-

-

-

-

skóra

37

Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ba

0,5

-

-

-

-

-

-

-

38

Benzaldehyd

[100-52-7]

10

-

40

-

-

-

-

-

39

Benzen

[71-43-2]

0,66

0,2

-

-

-

-

-

skóra

40

Benzenotiol

[108-98-5]

2

-

-

-

-

-

-

skóra

41

Benzo[a]piren

[50-32-8]

0,002

-

-

-

-

-

-

skóra

42

p-Benzochinon

[106-51-4]

0,1

-

0,4

-

-

-

-

-

43

Benzotiazol

[95-16-9]

20

-

-

-

-

-

-

skóra

44

Benzydyna

[92-87-5]

0

-

0

-

-

-

-

skóra

45

Benzyna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ekstrakcyjna11)

[8032-32-4; 8006-61-9; 64742-49-0; 93763-33-8; 101316-56-7]

500

-

1500

-

-

-

-

-

 

b) do lakierów

[8052-41-3; 64742-82-1; 64741-92-0; 64742-48-9]

300

-

900

-

-

-

-

-

46

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be

- frakcja wdychalna5), 12)

0,0002

-

-

-

-

-

-

-

47

Bezwodnik ftalowy

- pary i frakcja wdychalna5)

[85-44-9]

1

-

2

-

-

-

-

-

48

Bezwodnik maleinowy

[108-31-6]

0,5

-

1

-

-

-

-

skóra

49

Bezwodnik octowy

[108-24-7]

12

-

24

-

-

-

-

-

50

Bezwodnik trimelitowy

[552-30-7]

0,04

-

0,08

-

-

-

-

-

51

Bicyklo[4.4.0]dekan

[91-17-8]

100

-

300

-

-

-

-

-

52

Bifenyl

[92-52-4]

1

-

2

-

-

-

-

skóra

53

Bifenylo-4-amina

[92-67-1]

0,001

-

-

-

-

-

-

-

54

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan - bisfenol A

- frakcja wdychalna5)

[80-05-7]

2

-

-

-

-

-

-

-

55

Brom

[7726-95-6]

0,7

-

1,4

-

--

-

-

-

56

Bromfenwinfos - fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylodietylu

[33399-00-7]

0,01

-

-

-

-

-

-

skóra

57

Bromian(V) potasu

- frakcja wdychalna5)

[7758-01-2]

0,44

-

-

-

-

-

-

-

58

Bromochlorometan

[74-97-5]

1000

-

1300

-

-

-

-

-

59

2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan

[151-67-7]

40

-

100

-

-

-

-

-

60

Bromoetan

[74-96-4]

50

-

100

-

-

-

-

skóra

61

Bromoeten

[593-60-2]

0,4

0,09

-

-

-

-

-

-

62

Bromoform

[75-25-2]

5

-

-

-

-

-

-

skóra

63

Bromometan

[74-83-9]

5

-

15

-

-

-

-

skóra

64

1-Bromopropan

[106-94-5]

42

-

-

-

-

-

-

-

65

Bromowodór

[10035-10-6]

-

-

-

-

6,5

-

-

-

66

Buta-1,3-dien

[106-99-0]

2,2

1

-

-

-

-

-

-

67

Butan

[106-97-8]

1900

-

3000

-

-

-

-

-

68

Butan-2-ol

[78-92-2]

300

-

450

-

-

-

-

-

69

Butan-1-ol

[71-36-3]

50

-

150

-

-

-

-

skóra

70

Butan-2-on

[78-93-3]

450

-

900

-

-

-

-

skóra

71

Butano-2,3-dion - diacetyl

[431-03-8]

0,07

0,02

0,36

0,1

-

-

-

-

72

Butano-1-tiol

[109-79-5]

1

-

2

-

-

-

-

-

73

But-2-enal - mieszanina izomerów [4170-30-3]

(E)-but-2-enal [123-73-9]

(Z)-but-2-enal [15798-64-8]

1

-

2

-

-

-

-

skóra

74

1-Butoksy-2,3-epoksy propan

[2426-08-6]

30

-

60

-

-

-

-

-

75

2-Butoksyetanol

[111-76-2]

98

-

200

-

-

-

-

skóra

76

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

[112-34-5]

67

-

100

-

-

-

-

-

77

Butyloamina

[109-73-9]

-

-

-

-

10

-

-

skóra

78

2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol

[128-37-0]

10

-

-

-

-

-

-

-

79

4-tert-Butylotoluen

[98-51-1]

30

-

-

-

-

-

-

skóra

80

But-2-yno-1,4-diol

[110-65-6]

0,25

-

0,5

-

-

-

-

skóra

81

Cement portlandzki [65997-15-1]

- frakcja wdychalna5)

- frakcja respirabilna8), 9)

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Chinolina

[91-22-5]

0,6

-

-

-

-

-

-

skóra

83

Chlor

[7782-50-5]

0,7

-

1,5

-

-

-

-

-

84

Chlorek allilu

[107-05-1]

2

-

-

-

-

-

-

-

85

Chlorek amonu

- pary i frakcja wdychalna5)

[12125-02-9]

10

-

20

-

-

-

-

-

86

Chlorek benzoilu

[98-88-4]

-

-

-

-

2,8

-

-

-

87

Chlorek chloroacetylu

[79-04-9]

0,2

-

0,6

-

-

-

-

skóra

88

Chlorek tionylu

[7719-09-7]

1,8

-

3,6

-

-

-

-

-

89

Chlorfenwinfos - fosforan(V) 2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylo-dietylu

[470-90-6]

0,01

-

0,1

-

-

-

-

skóra

90

Chloroacetaldehyd

[107-20-0]

1

-

3

-

-

-

-

-

91

Chloroaceton

[78-95-5]

-

-

-

-

4

-

-

skóra

92

2-Chloroanilina

[95-51-2]

3

-

10

-

-

-

-

skóra

93

3-Chloroanilina

[108-42-9]

3

-

10

-

-

-

-

skóra

94

4-Chloroanilina

[106-47-8]

3

-

10

-

-

-

-

skóra

95

Chlorobenzen

[108-90-7]

23

-

70

-

-

-

-

-

96

2-Chlorobuta-1,3-dien

[126-99-8]

2

-

6

-

-

-

-

-

97

Chlorodifluorometan

[75-45-6]

3000

-

-

-

-

-

-

-

98

Chlorodinitrobenzen - mieszanina izomerów

[25567-67-3]

1

-

3

-

-

-

-

-

99

1-Chloro-2,3-epoksypropan

[106-89-8]

1

-

-

-

-

-

-

skóra

100

1-Chloro-4-nitrobenzen

[100-00-5]

0,6

-

-

-

-

-

-

skóra

101

Chloroetan

[75-00-3]

200

-

-

-

-

-

-

skóra

102

2-Chloroetanol

[107-07-3]

1

-

3

-

-

-

-

skóra

103

Chloroeten - chlorek winylu

[75-01-4]

2,6

1

-

-

-

-

-

-

104

4-Chlorofenol

[106-48-9]

0,5

-

1,5

-

-

-

-

skóra

105

Chloromekwatu chlorek

[999-81-5]

15

-

-

-

-

-

-

skóra

106

Chloro(fenylo)metan

[100-44-7]

3

-

9

-

-

-

-

skóra

107

Chloroform

[67-66-3]

8

-

-

-

-

-

-

skóra

108

Chlorometan

[74-87-3]

20

-

-

-

-

-

-

-

109

Chloronitrobenzen - mieszanina izomerów

[25167-93-5]

1

-

3

-

-

-

-

-

110

4-Chloro-3-metylofenol

- frakcja wdychalna5)

[59-50-7]

5

-

-

-

-

111

5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (masa poreakcyjna 3:1)

[55965-84-9]

0,2

-

0,4

-

-

-

-

skóra

112

1-Chloro-1-nitropropan

[600-25-9]

10

-

-

-

-

-

-

-

113

4-Chloro-2-toliloamina [95-69-2] i jej chlorowodorek [3165-93-3] - w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloamine

- frakcja wdychalna5)

0,02

-

-

-

-

-

-

skóra

114

Chlorooctan metylu

[96-34-4]

5

-

10

-

-

-

-

skóra

115

Chloropiryfos - tiofosforan(V) O,O-dietylo-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu

[2921-88-2]

0,2

-

0,6

-

-

-

-

skóra

116

4-Chlorostyren

[1073-67-2]

50

-

400

-

-

-

-

-

117

2-Chlorotoluen

[95-49-8]

100

-

250

-

-

-

-

-

118

Chlorowodór

[7647-01-0]

5

-

10

-

-

-

-

-

119

Chrom metaliczny

[7440-47-3]

Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II)

Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

0,5

-

-

-

-

-

-

-

120

Cisplatyna

[15663-27-1]

0,002

-

-

-

-

-

-

skóra

121

Cyjanamid

[420-04-2]

0,9

-

1,8

-

-

-

-

skóra

122

Cyjanamid wapnia

[156-62-7]

1

-

-

-

-

-

-

-

123

2-Cyjanoakrylan etylu

[7085-85-0]

1

-

2

-

-

-

-

-

124

2-Cyjanoakrylan metylu

[137-05-3]

2

-

4

-

-

-

-

-

125

Cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN

 

 

 

 

 

 

 

skóra

 

Cyjanowodór [74-90-8]

1

0,9

-

-

5

4,5

-

 

 

Cyjanek sodu [143-33-9]

- frakcja wdychalna5)

1

-

-

-

5

-

-

 

 

Cyjanek potasu [151-50-8]

- frakcja wdychalna5)

1

-

-

-

5

-

-

 

 

Cyjanek wapnia [592-01-8]

- frakcja wdychalna5)

1

-

-

-

5

-

-

 

126

Cyklofosfamid

[50-18-0]

0,01

-

-

-

-

-

-

skóra

127

Cykloheksan

[110-82-7]

300

-

1000

-

-

-

-

skóra

128

Cykloheksanol

[108-93-0]

10

-

-

-

-

-

-

skóra

129

Cykloheksanon

[108-94-1]

40

-

80

-

-

-

-

skóra

130

Cykloheksen

[110-83-8]

300

-

900

-

-

-

-

-

131

Cykloheksyloamina

[108-91-8]

40

-

80

-

-

-

-

skóra

132

Cyklopenta-1,3-dien

[542-92-7]

200

-

-

-

-

-

-

-

133

Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn

- frakcja wdychalna5)

2

-

-

-

-

-

-

-

134

Cyrkon [7440-67-7] i jego związki - w przeliczeniu na Zr

5

-

10

-

-

-

-

-

135

Czerwień zasadowa 9

[569-61-9]

0,02

-

-

-

-

-

-

-

136

2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy

[94-75-7]

7

-

-

-

-

-

-

-

137

DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

[50-29-3]

0,1

-

0,8

-

-

-

-

skóra

138

Dekaboran(14)

[17702-41-9]

0,3

-

0,9

-

-

-

-

skóra

139

Dekan-1-ol [112-30-1] i jego izomery:

dekan-2-ol [1120-06-5]

dekan-3-ol [1565-81-7]

dekan-4-ol [2051-31-2]

dekan-5-ol [5205-34-5]

30

-

60

-

-

-

-

-

140

Dekasiarczek tetrafosforu

[1314-80-3]

1

-

3

-

-

-

-

-

141

Dekatlenek tetrafosforu

[1314-56-3]

1

-

2

-

-

-

-

-

142

Demeton - izomery: demeton-O, demeton-S

[8065-48-3]

0,1

-

-

-

-

-

-

skóra

143

Demeton-S metylowy - tiofosforan(V) S-(2-etylo-sulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

[8022-00-2]

0,1

-

0,8

-

-

-

-

skóra

144

Dezfluran

[57041-67-5]

125

-

-

-

-

-

-

-

145

Diazotan(V) glikolu etylenowego

[628-96-6]

0,3

-

0,4

-

-

-

-

skóra

146

Dibenzo[a,h] antracen

[53-70-3]

0,004

-

-

-

-

-

-

skóra

147

Dibenzo-1,4-tiazyna

[92-84-2]

4

-

-

-

-

-

-

-

148

Diboran(6)

[19287-45-7]

0,1

-

0,2

-

-

-

-

-

149

1,2-Dibromoetan

[106-93-4]

0,01

-

-

-

-

-

-

skóra

150

2-(Dibutyloamino)etanol

[102-81-8]

14

-

-

-

-

-

-

skóra

151

Dibromodifluorometan

[75-61-6]

600

-

1200

-

-

-

-

-

152

Dichlorek cynku

- frakcja wdychalna5)

[7646-85-7]

1

-

2

-

-

-

-

-

153

Dichlorek disiarki

[10025-67-9]

5

-

15

-

-

-

-

-

154

Dichlorfos - fosforan(V) 2,2-dichlorowinylodimetylu (DDVP)

[62-73-7]

1

-

3

-

-

-

-

skóra

155

3,4-Dichloroanilina

[95-76-1]

5,6

-

-

-

-

-

-

skóra

156

1,2-Dichlorobenzen

[95-50-1]

90

-

180

-

-

-

-

skóra

157

1,4-Dichlorobenzen

[106-46-7]

12

2

36

6

-

-

-

skóra

158

Dichlorodifluorometan

[75-71-8]

4000

-

6200

-

-

-

-

-

159

1,1-Dichloroetan

[75-34-3]

400

-

-

-

-

-

-

skóra

160

1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)

[107-06-2]

8,2

-

-

-

-

-

-

skóra

161

1,1-Dichloroeten

[75-35-4]

8

2

20

5

-

-

-

-

162

1,2-Dichloroeten - izomery:

sym- [540-59-0],

cis- [156-59-2],

trans- [156-60-5]

700

-

-

-

-

-

-

-

163

Dichlorofluorometan

[75-43-4]

40

-

200

-

-

-

-

-

164

Dichlorometan

[75-09-2]

88

25

353

100

-

-

-

skóra

165

2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina

[101-14-4]

0,01

-

-

-

-

-

-

skóra

166

1,1-Dichloro-1-nitroetan

[594-72-9]

30

-

60

-

-

-

-

-

167

1,2-Dichloropropan

[78-87-5]

50

-

-

-

-

-

-

-

168

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan

[76-14-2]

5000

-

8750

-

-

-

-

-

169

(1,2-Dichlorowinylo) benzen

[6607-45-0]

50

-

150

-

-

-

-

-

170

Dieldryna13) - rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

[60-57-1]

0,01

-

0,08

-

-

-

-

skóra

171

Dietyloamina

[109-89-7]

15

-

30

-

-

-

-

skóra

172

2-(Dietyloamino)etanol

[100-37-8]

13

-

26

-

-

-

-

skóra

173

Dietylobenzen - mieszanina izomerów

[25340-17-4]

100

-

400

-

-

-

-

skóra

174

Difenyloamina

- frakcja wdychalna5)

[122-39-4]

8

-

-

-

-

-

-

-

175

1,2-Dihydroksybenzen

[120-80-9]

10

2,2

20

4,4

-

-

-

skóra

176

Diizocyjanian heksano-1,6-diylu

[822-06-0]

0,04

-

0,08

-

-

-

-

skóra

177

Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu

[2536-05-2]

0,03

-

0,09

-

-

-

-

-

178

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

[5873-54-1]

0,03

-

0,09

-

-

-

-

-

179

Diizocyjanian metylenodifenylu - mieszanina izomerów

[26447-40-5]

0,03

-

0,09

-

-

-

-

-

180

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

[584-84-9]

0,007

-

0,021

-

-

-

-

-

181

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

[91-08-7]

0,007

-

0,021

-

-

-

-

-

182

Diizocyjanian toluenodiylu - mieszanina izomerów (2,4- i 2,6-)

[26471-62-5]

0,007

-

0,021

-

-

-

-

-

183

Dikwatu dibromek -dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy

- frakcja wdychalna5)

[85-00-7]

0,1

-

0,3

-

-

-

-

skóra

184

1,2-Dimetoksyetan

[110-71-4]

10

-

-

-

-

-

-

skóra

185

Dimetoat - ditiofosforan(V) S-metylo-karbamoilometylu-O,O-dimetylu

[60-51-5]

0,2

-

0,6

-

-

-

-

skóra

186

3,3'-Dimetoksy benzydyna

[119-90-4]

0,2

-

-

-

-

-

-

-

187

Dimetoksymetan

[109-87-5]

1000

-

3500

-

-

-

-

-

188

N,N-Dimetyloacetamid

[127-19-5]

35

9,7

70

19

-

-

-

skóra

189

Dimetyloamina

[124-40-3]

3

-

9

-

-

-

-

skóra

190

Dimetyloanilina - mieszanina izomerów (2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-)

[1300-73-8]

10

-

-

-

-

-

-

skóra

191

N,N-Dimetyloanilina

[121-69-7]

12

-

40

-

-

-

-

skóra

192

3,3'-Dimetylobenzydyna [119-93-7] i jej sole

- frakcja wdychalna5)

Dichlorowodorek 3,3'-dimetylobenzydyny

[612-82-2]

0,03

-

-

-

-

-

-

skóra

193

N,N-Dimetyloformamid

[68-12-2]

15

5

30

10

-

-

-

skóra

194

2,6-Dimetyloheptan-4-on

[108-83-8]

150

-

300

-

-

-

-

-

195

1,1-Dimetylohydrazyna

[57-14-7]

0,1

-

-

-

-

-

-

skóra

196

3,7-Dimetylookta-2,6-dienal

[5392-40-5]

27

-

54

-

-

-

-

-

197

Dinitrobenzen - mieszanina izomerów

[25154-54-5]

1

-

3

-

-

-

-

skóra

198

Dinitrofenol - mieszanina izomerów

[25550-58-7]

0,5

-

-

-

-

-

-

skóra

199

Dinitrotoluen - mieszanina izomerów

[25321-14-6]

0,33

-

-

-

-

-

-

skóra

200

1,4-Dioksan

[123-91-1]

50

-

-

-

-

-

-

-

201

1,3-Dioksolan

[646-06-0]

10

-

50

-

-

-

-

-

202

Disiarczek dimetylu

[624-92-0]

2,5

-

5

-

-

-

-

-

203

Disiarczek węgla

[75-15-0]

12,5

-

-

-

-

-

-

skóra

204

Disulfid allilowopropylowy

[2179-59-1]

12

-

18

-

-

-

-

-

205

Ditlenek azotu

[10102-44-0]

0,7

0,35

1,5

0,79

-

-

-

-

206

Ditlenek chloru

[10049-04-4]

0,3

-

0,9

-

-

-

-

-

207

Ditlenek siarki

[7446-09-5]

1,3

0,5

2,7

1

-

-

-

-

208

Ditlenek tytanu

[13463-67-7]

- frakcja wdychalna5), 9)

10

-

-

-

-

-

-

-

209

Ditlenek węgla

[124-38-9]

9000

-

27 000

-

-

-

-

-

210

Diwinylobenzen

[1321-74-0]

50

-

-

-

-

-

-

-

211

Doksorubicyna [23214-92-8] i chlorowodorek doksorubicyny [25136-40-9]

- frakcja wdychalna5)

0,0003

-

-

-

-

-

-

skóra

212

Endosulfan - 3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu

[115-29-7]

0,1

-

0,3

-

-

-

-

skóra

213

Endryna - rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

[72-20-8]

0,01

-

0,08

-

-

-

-

skóra

214

Enfluran

[13838-16-9]

38

-

-

-

-

-

-

-

215

Epoksyetan

[75-21-8]

1

0,55

-

-

-

-

-

skóra

216

1,2-Epoksy-3-fenoksy propan

[122-60-1]

0,6

-

3

-

-

-

-

skóra

217

1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan

[106-87-6]

60

-

-

-

-

-

-

skóra

218

1,2-Epoksy-3-izopropoksy propan

[4016-14-2]

240

-

360

-

-

-

-

-

219

1,2-Epoksypropan

[75-56-9]

2,4

1

-

-

-

-

-

-

220

2,3-Epoksypropanol

[556-52-5]

6

-

-

-

-

-

-

-

221

3-(2,3-Epoksypropoksy)propen

[106-92-3]

6

-

12

-

-

-

-

-

222

Etanodinitryl

[460-19-5]

8

-

20

-

-

-

-

-

223

Etanol

[64-17-5]

1900

-

-

-

-

-

-

-

224

Etanotiol

[75-08-1]

1

-

2

-

-

-

-

-

225

Eter bis(2-chloroetylowy)

[111-44-4]

10

-

30

-

-

-

-

skóra

226

Eter bis(2,3-epoksypropylowy)

[2238-07-5]

0,05

-

-

-

-

-

-

skóra

227

Eter bis(2-metoksyetylowy)

[111-96-6]

10

-

-

-

-

-

-

skóra

228

Eter dietylowy

[60-29-7]

300

-

600

-

-

-

-

-

229

Eter difenylowy

[101-84-8]

7

1

14

2

-

-

-

-

230

Eter diizopropylowy

[108-20-3]

1000

-

-

-

-

-

-

-

231

Eter dimetylowy

[115-10-6]

1000

-

-

-

-

-

-

-

232

Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów (2,2',3,3',4,4',5',6-;2,2',3,3',4,4',6,6'-;2,2',3,4,4',5,5',6-) [446255-38-5; 117964-21-3; 337513-72-1; 32536-52-0]

- frakcja wdychalna5)

0,1

-

-

-

-

-

-

-

233

Eter pentabromodifenylowy - pochodne pentabromowe eteru difenylowego - mieszanina izomerów

[32534-81-9]

0,7

-

-

-

-

-

-

-

234

Eter tert-butylometylowy

[1634-04-4]

180

-

270

-

-

-

-

-

235

Eter tert-butyloetylowy

[637-92-3]

100

-

200

-

-

-

-

-

236

4'-Etoksy acetanilid

- frakcja wdychalna5)

[62-44-2]

5

-

-

-

-

-

-

-

237

2-Etoksy etanol

[110-80-5]

8

2

-

-

-

-

-

skóra

238

Etopozyd

- frakcja wdychalna5)

[33419-42-0]

0,0017

-

-

-

-

-

-

-

239

Etylenodiamina

[107-15-3]

20

-

50

-

-

-

-

skóra

240

1,3-Etylenotiomocznik

[96-45-7]

0,1

-

-

-

-

-

-

-

241

Etyloamina

[75-04-7]

9,4

-

18

-

-

-

-

skóra

242

Etylobenzen

[100-41-4]

200

-

400

-

-

-

-

skóra

243

2-Etyloheksan-1-ol

[104-76-7]

5,4

1

10,8

2

-

-

-

-

244

N-Etylomorfolina

[100-74-3]

23

-

46

-

-

-

-

skóra

245

1-Etylo-2-pirolidon

[2687-91-4]

30

-

60

-

-

-

-

skóra

246

Etylotoluen - mieszanina izomerów

[25550-14-5]

100

-

-

-

-

-

-

-

247

Fenitrotion - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu- O,O-dimetylu

[122-14-5]

0,02

-

0,1

-

-

-

-

-

248

2-Fenoksyetanol

[122-99-6]

230

-

-

-

-

-

-

-

249

Fenol

[108-95-2]

7,8

-

16

-

-

-

-

skóra

250

Fenoloftaleina

[77-09-8]

8

-

-

-

-

-

-

-

251

Fention - tiofosforan(V) O-3-metylo-4(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dimetylu

[55-38-9]

0,2

-

-

-

-

-

-

skóra

252

1,4-Fenylenodiamina

[106-50-3]

0,1

-

-

-

-

-

-

skóra

253

Fenylohydrazyna [100-63-0] i jej sole - w przeliczeniu na fenylohydrazynę:

Chlorowodorek fenylohydrazyny

[59-88-1], [27140-08-5]

Siarczan(VI) fenylohydrazyny

[52033-74-6]

1,9

-

-

-

-

-

-

skóra

254

Fenylometanol

[100-51-6]

240

-

-

-

-

-

-

-

255

Fenylo(2-naftylo)amina

[135-88-6]

0,02

-

-

-

-

-

-

-

256

2-Fenylopropen

[98-83-9]

240

-

480

-

-

-

-

-

257

Fluor

[7782-41-4]

0,05

-

0,4

-

-

-

-

-

258

Fluorek boru

[7637-07-2]

-

-

-

-

3

-

-

-

259

Fluorki - w przeliczeniu na F

2

-

-

-

-

-

-

-

260

Fluorooctan sodu

[62-74-8]

0,05

-

0,15

-

-

-

-

skóra

261

Fluorouracyl

- frakcja wdychalna5)

[51-21-8]

0,0035

-

-

-

-

-

-

skóra

262

Fluorowodór

[7664-39-3]

0,5

-

2

-

-

-

-

-

263

Fonofos - etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

[944-22-9]

0,1

-

-

-

-

-

-

skóra

264

Formaldehyd6)

[50-00-0]

0,37

-

0,74

-

-

-

-

skóra

265

Formamid

[75-12-7]

23

-

-

-

-

-

-

skóra

266

Fosfan

[7803-51-2]

0,14

-

0,28

-

-

-

-

-

267

Fosforan trifenylu

[115-86-6]

10

-

-

-

-

-

-

-

268

Fosforan(V) tris(2-tolilu)

[78-30-8]

0,1

-

0,3

-

-

-

-

-

269

Fosgen

[75-44-5]

0,08

-

0,16

-

-

-

-

-

270

Ftalan benzylu butylu

[85-68-7]

5

-

-

-

-

-

-

-

271

Ftalan dibutylu

- frakcja wdychalna5)

[84-74-2]

0,6

-

-

-

-

-

-

-

272

Ftalan dietylu

- frakcja wdychalna5)

[84-66-2]

3

-

-

-

-

-

-

-

273

Ftalan diizobutylu

[84-69-5]

4

-

-

-

-

-

-

-

274

Ftalan dimetylu

- frakcja wdychalna5)

[131-11-3]

5

-

-

-

-

-

-

-

275

Ftalan bis(2-etyloheksylu)

[117-81-7]

0,8

-

-

-

-

-

-

-

276

2-Furaldehyd

[98-01-1]

10

-

25

-

-

-

-

skóra

277

Furan

[110-00-9]

0,05

-

0,1

-

-

-

-

skóra

278

2-Furylometanol

[98-00-0]

30

-

60

-

-

-

-

skóra

279

Glicerol

- frakcja wdychalna5)

[56-81-5]

10

-

-

-

-

-

-

-

280

Glifosat

- frakcja wdychalna5)

[1071-83-6]

10

-

-

-

-

-

-

-

281

Glikol etylenowy

[107-21-1]

15

-

50

-

-

-

-

skóra

282

Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany)

[7429-90-5]

 

 

 

 

 

 

 

-

 

- frakcja wdychalna5)

2,5

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8)

1,2

-

-

-

-

-

-

 

283

Glutar aldehyd

[111-30-8]

0,4

-

0,6

-

-

-

-

-

284

Grafit:

 

 

 

 

 

 

 

-

 

a) grafit naturalny

[7782-42-5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frakcja wdychalna5)

4

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8)

1

-

-

-

-

-

-

 

 

b) grafit syntetyczny

[7440-44-0]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frakcja wdychalna5)

6

-

-

-

-

-

-

 

285

Hafn [7440-58-6] i jego związki - w przeliczeniu na Hf

0,5

-

-

-

-

-

-

-

286

Heksachlorobenzen

- frakcja wdychalna5)

[118-74-1]

0,003

-

-

-

-

-

-

skóra

287

1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (techniczny)14)

[608-73-1]

0,17

-

-

-

-

-

-

skóra

288

Heksachlorocyklopentadien

[77-47-4]

0,1

-

-

-

-

-

-

skóra

289

Heksachloroetan

[67-72-1]

10

-

30

-

-

-

-

skóra

290

Heksafluorek siarki

[2551-62-4]

6000

-

-

-

-

-

-

-

291

Heksafluoropropen

[116-15-4]

8

-

-

-

-

-

-

-

292

Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

[680-31-9]

0,05

-

-

-

-

-

-

-

293

Heksan

[110-54-3]

72

-

-

-

-

-

-

skóra

294

n-Heksanal

[66-25-1]

40

-

80

-

-

-

-

-

295

Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu:

2,2-dimetylobutan [75-83-2]

2,3-dimetylobutan [79-29-8]

3-metylopentan [96-14-0]

2-metylopentan [107-83-5]

400

-

1200

-

-

-

-

-

296

Heksan o-6-laktam

- pary i frakcja wdychalna5)

[105-60-2]

5

-

15

-

-

-

-

-

297

Heksan-2-on

[591-78-6]

10

-

-

-

-

-

-

skóra

298

Heptan

[142-82-5]

1200

-

2000

-

-

-

-

-

299

Heptan-2-on

[110-43-0]

238

-

475

-

-

-

-

skóra

300

Heptan-3-on

[106-35-4]

95

-

-

-

-

-

-

-

301

Heptan-4-on

[123-19-3]

230

-

-

-

-

-

-

-

302

10 Hydrat heptaoksotetraboranu sodu

- frakcja wdychalna5)

[1303-96-4]

0,5

-

2

-

-

-

-

-

303

Hydrazyna

[302-01-2]

0,013

0,01

0,039

0,03

-

-

-

skóra

304

Hydrochinon

[123-31-9]

1

-

2

-

-

-

-

-

305

4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on

[123-42-2]

240

-

-

-

-

-

-

-

306

N-Hydroksymocznik

- frakcja wdychalna5)

[127-07-1]

0,01

-

-

-

-

-

-

-

307

2,2'-Iminobis(etyloamina)

[111-40-0]

4

-

12

-

-

-

-

skóra

308

2,2'-Iminodietanol

[111-42-2]

9

-

-

-

-

-

-

skóra

309

Itr [7440-65-5] i jego związki - w przeliczeniu na Y

1

-

-

-

-

-

-

-

310

Izobutyroaldehyd

[78-84-2]

100

-

-

-

-

-

-

-

311

Izocyjanian cykloheksylu

[3173-53-3]

0,04

-

-

-

-

-

-

-

312

Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu

[4098-71-9]

0,04

-

-

-

-

-

-

-

313

Izocyjanian metylu

[624-83-9]

0,03

-

0,047

-

-

-

-

skóra

314

Izofluran

[26675-46-7]

32

-

-

-

-

-

-

-

315

Izooktan-1-ol - mieszanina izomerów

[26952-21-6]

220

-

440

-

-

-

-

skóra

316

Izopentan

[78-78-4]

3000

-

-

-

-

-

-

-

317

Izopren

[78-79-5]

8

2,8

-

-

-

-

-

-

318

2-Izopropoksyetanol

[109-59-1]

20

-

-

-

-

-

-

skóra

319

Izopropyloamina

[75-31-0]

12

-

24

-

-

-

-

-

320

2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol

[118-95-6]

0,05

-

0,15

-

-

-

-

skóra

321

Jod

[7553-56-2]

0,5

-

1

-

-

-

-

-

322

Jodometan

[74-88-4]

7

-

20

-

-

-

-

skóra

323

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd

- frakcja wdychalna5)

0,001

-

-

-

-

-

-

-

324

Kamfora syntetyczna - bornan-2-on

[76-22-2]

12

-

18

-

-

-

-

-

325

Kaolin

[1332-58-7]

- frakcja wdychalna5), 9)

10

-

-

-

-

-

-

-

326

Kaptan - N-(trichlorometylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

[133-06-2]

5

-

-

-

-

-

-

-

327

Karbaminian etylu - uretan

[51-79-6]

0,001

-

-

-

-

-

-

skóra

328

Karbaryl - metylokarbaminian 1-naftylu

[63-25-22]

1

-

8

-

-

-

-

-

329

Karbendazym - 1H-benzimidazol-2-ilokarbamian metylu

[10605-21-7]

10

-

-

-

-

-

-

-

330

Karbofuran - metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylu

[1563-66-2]

0,1

-

-

-

-

-

-

skóra

331

Keten

[463-51-4]

0,5

-

1,5

-

-

-

-

-

332

Kobalt [7440-48-4] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Co

0,02

-

-

-

-

-

-

-

333

Krezol - mieszanina izomerów

[95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]

22

-

-

-

-

-

-

skóra

334

Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna:

a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana

[61790 53-2]

 

 

 

 

 

 

 

-

 

- frakcja wdychalna5)

10

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8)

2

-

-

-

-

-

-

 

 

b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana15)

[68855 54-9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frakcja wdychalna5)

2

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8)

1

-

-

-

-

-

-

 

 

c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel)

[112926-00-8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frakcja wdychalna5)

10

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8)

2

-

-

-

-

-

-

 

 

d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe)

[60676-86-0]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frakcja wdychalna5)

2

-

-

-

-

-

-

 

 

- frakcja respirabilna8)

1

-

-

-

-

-

-

 

335

Krzemionka krystaliczna

- frakcja respirabilna8)

0,1