Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1352

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach:

a) podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”,

b) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów,

c) udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta,

d) przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy,

e) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła go w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzory wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c i e.

Rozdział 2

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

§ 2. [Wniosek o dokonanie podziału rezerwy celowej]

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o dokonanie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, zwanej dalej „rezerwą celową”, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wniosek o dokonanie podziału rezerwy celowej sporządza się na podstawie wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej, złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów, po dokonaniu analizy i oceny tych wniosków w zakresie zgodności przeznaczenia wskazanych w nich środków finansowych z celami określonymi w ustawie.

3. We wniosku o dokonanie podziału rezerwy celowej uwzględnia się zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji określonych w ustawie.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania składa wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 marca roku budżetowego.

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych oraz wojewoda składają pierwszy wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku budżetowego, a kolejne wnioski – do 15. dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy wniosek.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje podziału rezerwy celowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania:

1) wniosku ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej na realizację zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji;

2) wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów, zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3. [Kwota określona we wniosku]

1. Wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej na realizację zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji określa kwotę niezbędną do:

1) finansowania pomocy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów, w formie dopłaty do:

a) czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

b) opłaty do zakwaterowania w domu studenckim,

c) kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

2) pokrycia kosztów utrzymania ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów.

2. Kwoty określa się na podstawie przewidywanej liczby repatriantów, którym może być udzielona pomoc na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a także przewidywanej liczby repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta, którzy mogą zostać zakwaterowani w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów.

§ 4. [Informacja dotycząca zapotrzebowania repatriantów]

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej na podstawie informacji dotyczących zapotrzebowania repatriantów, którym przewiduje się zapewnienie uczestniczenia w kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim, uzyskanych od ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

3. Wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej określa:

1) kwotę niezbędną do finansowania uczestniczenia repatriantów w kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim;

2) przewidywaną liczbę repatriantów, którym może być udzielona pomoc przez zapewnienie uczestniczenia w kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim;

3) szacunkowe koszty uczestniczenia repatrianta w kursach, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. [Treść wniosku o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej]

Wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej określa:

1) kwotę niezbędną do finansowania zadań konsulów w zakresie:

a) udzielania pomocy osobom, którym wydano wizę krajową w celu repatriacji, na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pokrywania kosztów uczestniczenia w kursie języka polskiego osoby, której wydano decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji;

2) przewidywaną liczbę osób, którym może być udzielona pomoc na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przewidywaną liczbę osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, które będą uczestniczyły w kursie języka polskiego, oraz szacunkowe koszty ich uczestniczenia w kursie.

§ 6. [Wniosek wojewody o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej]

1. Wniosek wojewody o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej określa kwotę niezbędną do:

1) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów;

2) przekazania staroście na:

a) wypłatę kwot stanowiących równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,

b) częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny;

4) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek wojewody zawiera uzasadnienie potrzeby uzyskania środków finansowych z rezerwy celowej we wskazanej w nim wysokości, a w szczególności uwzględnia:

1) liczbę repatriantów i członków ich najbliższej rodziny, którzy osiedlili się lub osiedlą na terytorium województwa w danym roku;

2) informacje zawarte w uchwałach rad gmin zawierających zobowiązanie do zapewnienia lokali mieszkalnych kandydatom na repatrianta;

3) przewidywane koszty realizacji aktywizacji zawodowej repatriantów przez powiaty;

4) przewidywane koszty remontów, adaptacji lub wyposażenia lokali mieszkalnych repatriantów.

Rozdział 3

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

§ 7. [Wniosek o udzielenie dotacji celowej składany przez starostę]

1. Starosta składa wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów, zwany dalej „wnioskiem”, do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy z pracodawcą lub repatriantem, nie później jednak niż do dnia 10 września roku budżetowego.

2. Wniosek określa:

1) liczbę repatriantów objętych aktywizacją zawodową;

2) imiona i nazwiska repatriantów objętych aktywizacją zawodową;

3) daty nabycia obywatelstwa polskiego przez repatriantów, którzy zostali objęci aktywizacją zawodową;

4) formy aktywizacji zawodowej, którymi został objęty każdy z repatriantów, i okres ich trwania;

5) kwoty potrzebne na pokrycie części kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez repatriantów i części kosztów poniesionych przez pracodawców.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się kopie umów zawartych między starostą a:

1) repatriantem w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez tego repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

2) pracodawcą w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez tego pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

5. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje staroście wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

6. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

§ 8. [Częstotliwość przekazywania dotacji]

Wojewoda przekazuje powiatowi dotację celową na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów w okresach miesięcznych, w terminie umożliwiającym wykonanie zobowiązań starosty, wynikających z umów zawartych przez starostę z repatriantami oraz pracodawcami.

Rozdział 4

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta

§ 9. [Wniosek o udzielenie dotacji składany przez gminę]

1. Gmina spełniająca warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 lub 3 ustawy, składa wniosek o udzielenie dotacji do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta, nie później jednak niż do dnia 10 września roku budżetowego.

2. Wniosek o udzielenie dotacji określa:

1) adres lokalu mieszkalnego, który gmina zapewniła kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, rodzaj lokalu, jego wielkość, wyposażenie, stan techniczny i lokalizację;

2) formę i termin przekazania lokalu mieszkalnego;

3) koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 2 lub 3 ustawy.

5. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku gminy o udzielenie dotacji dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje gminie wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

6. Nieuzupełnienie wniosku o udzielenie dotacji w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

7. Wojewoda podpisuje porozumienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku gminy o udzielenie dotacji spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku złożenia wniosku zawierającego braki, w terminie 30 dni od dnia uzupełnienia braków.

§ 10. [Przekazanie gminie dotacji przez wojewodę]

Wojewoda przekazuje gminie spełniającej warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 lub 3 ustawy, dotację w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Rozdział 5

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy

§ 11. [Wniosek o przekazanie środków finansowych]

1. Starosta składa wniosek o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, do właściwego wojewody w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.

2. Ostatni w danym roku budżetowym wniosek o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 października tego roku budżetowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) liczbę repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta osiadłych na terenie danego powiatu;

2) datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta, któremu pokrywa się poniesione przez niego koszty remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego;

3) kwoty stanowiące równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;

4) kwoty na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa:

1) liczbę repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta, których przybycie na teren danego powiatu jest przewidywane do końca roku budżetowego;

2) kwoty stanowiące równowartość pomocy, którą Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji przyzna repatriantom, o których mowa w pkt 1, do końca roku budżetowego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;

2) kopie decyzji starosty w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie dołącza się kopii decyzji, o których mowa w ust. 5. Kopie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, przekazuje się wojewodzie w terminie do dnia 28 grudnia danego roku budżetowego.

7. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1–6, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje staroście wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

8. Nieuzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

§ 12. [Przekazanie środków finansowych staroście przez wojewodę]

Wojewoda przekazuje staroście środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na podstawie informacji zawartych we wniosku o przekazanie tych środków.

Rozdział 6

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej

§ 13. [Wniosek o udzielenie dotacji celowej, składany przez gminę, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego]

1. Gmina, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych lub adaptacyjnych lub wyposażenia, nie później jednak niż do dnia 10 września roku budżetowego.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej zawiera uzasadnienie przeprowadzenia remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta oraz:

1) imię, nazwisko i datę urodzenia repatrianta, którego lokal mieszkalny podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu;

2) datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta;

3) adres, rodzaj i szczegółowy opis lokalu mieszkalnego podlegającego remontowi, adaptacji lub wyposażeniu;

4) określenie zakresu przedmiotowego remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego;

5) imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz datę urodzenia członków najbliższej rodziny repatrianta zamieszkujących wspólnie z repatriantem w lokalu mieszkalnym w dniu zakończenia remontu, adaptacji lub wyposażenia tego lokalu;

6) kalkulację kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o udzielenie dotacji celowej dołącza się:

1) oświadczenie gminy, że lokal mieszkalny, który podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu, repatriant uzyskał w trybie innym niż określony w art. 21 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające wysokość kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta poniesionych przez gminę.

5. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji celowej dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje gminie wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

6. Nieuzupełnienie wniosku o udzielenie dotacji celowej w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

§ 14. [Przekazanie dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego]

Wojewoda przekazuje gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, dotację celową w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji celowej.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. poz. 1009), które traci moc na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REPATRIANTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 czerwca 2018 r. (poz. 1352)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REPATRIANTÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI GMINIE, KTÓRA ZAPEWNIŁA LOKAL MIESZKALNY KANDYDATOWI NA REPATRIANTA ORAZ CZŁONKOM NAJBLIŻSZEJ RODZINY REPATRIANTA]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI GMINIE, KTÓRA ZAPEWNIŁA LOKAL MIESZKALNY KANDYDATOWI NA REPATRIANTA ORAZ CZŁONKOM NAJBLIŻSZEJ RODZINY REPATRIANTA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ GMINIE, KTÓRA PRZEPROWADZIŁA REMONT LUB ADAPTACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO LUB WYPOSAŻYŁA LOKAL MIESZKALNY W MIEJSCU OSIEDLENIA SIĘ REPATRIANTA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ GMINIE, KTÓRA PRZEPROWADZIŁA REMONT LUB ADAPTACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO LUB WYPOSAŻYŁA LOKAL MIESZKALNY W MIEJSCU OSIEDLENIA SIĘ REPATRIANTA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-13
  • Data wejścia w życie: 2018-07-14
  • Data obowiązywania: 2018-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw