| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 1862), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 815);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 953).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 815), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 953), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 lipca 2018 r. (poz. 1400)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 grudnia 2014 r.

STATUT AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

§ 1. 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.

2. Celem statutowym Agencji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia.

3. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Kadr;

2) Biuro Księgowości;

3) Biuro Prawne;

4) Biuro Prezesa;

5) (uchylony);4)

5a)5) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

6) Wydział Oceny Technologii Medycznych;

7) Wydział Taryfikacji;

8) Wydział Informatyki;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.

4.6) W ramach komórek organizacyjnych Agencji wydzielone przez Prezesa Agencji zespoły mogą wykonywać zadania Agencji poza jej siedzibą.

§ 2.7) 1. Prezesowi Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-5a oraz 8-10.

2.8) Zastępcy Prezesa Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 i 7.

3. (uchylony).9)

4.10) Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Prezesa Agencji. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji Prezesa Agencji zastępuje Dyrektor Biura Prezesa.

§ 3. 1. Do zadań Zastępcy Prezesa Agencji należy:11)

1) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;

2) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;

3) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;

4) występowanie do Prezesa Agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

5) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Agencji;

6) wykonywanie innych poleceń Prezesa Agencji.

2.12) Zastępca Prezesa Agencji reprezentuje Agencję na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Prezesa Agencji upoważnienia.

§ 4. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3, ich wewnętrzną organizację oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Agencji.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. poz. 1102 oraz z 2014 r. poz. 168), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).

4) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 815), które weszło w życie z dniem 6 maja 2017 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 953), które weszło w życie z dniem 5 czerwca 2018 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »