reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000 i 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej „PUESC”;

2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3) przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

4) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

5) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.

§ 2. [Definicja „klucza”]

Użyte w rozporządzeniu określenie „klucz” oznacza elektroniczny kod zabezpieczający dostęp do zgłoszenia służący odpowiednio podmiotowi wysyłającemu, podmiotowi odbierającemu i przewoźnikowi, umożliwiający dokonanie uzupełnienia zgłoszenia lub aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu.

§ 3. [Przesyłanie zgłoszenia, jego uzupełnienia lub aktualizacji do rejestru zgłoszeń]

Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia przesyła się do rejestru zgłoszeń:

1) na formularzu udostępnionym na PUESC albo

2) w dokumencie w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC przy użyciu:

a) poczty elektronicznej na adres puesc@mf.gov.pl albo

b) interfejsu niewizualnego, z wykorzystaniem usług web service dedykowanych do komunikacji z PUESC.

§ 4. [Otrzymanie numeru referencyjnego z rejestru oraz kluczy]

1. Podmiot wysyłający, z zastrzeżeniem § 7, po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń trzy klucze, z których odpowiednio:

1) jeden przeznaczony jest dla podmiotu wysyłającego;

2) drugi przeznaczony jest dla przewoźnika;

3) trzeci przeznaczony jest dla podmiotu odbierającego – w przypadku gdy miejsce dostarczenia towarów znajduje się na terytorium kraju.

2. Podmiot odbierający po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń dwa klucze, z których odpowiednio:

1) jeden przeznaczony jest dla podmiotu odbierającego;

2) drugi przeznaczony jest dla przewoźnika.

3. Przewoźnik po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń klucz.

§ 5. [Uwierzytelnienie zarejestrowanego użytkownika PUESC]

1. Uwierzytelnienie zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesyłania, uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia polega na podaniu identyfikatora użytkownika (login) i hasła.

2. Uwierzytelnienie podmiotu wysyłającego albo podmiotu odbierającego w celu przesyłania lub aktualizacji zgłoszenia polega również na podaniu unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC.

3. Uwierzytelnienie podmiotu odbierającego w celu uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru polega również na podaniu unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC.

§ 6. [Oświadczenie o działaniu w imieniu i na rzecz podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika]

W przypadku gdy zgłoszenia, uzupełnienia lub aktualizacji dokonuje osoba działająca w imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika, osoba ta, dokonując tych czynności, oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika.

§ 7. [Przesłanie zgłoszeń do rejestru zgłoszeń w sposób zbiorczy]

1. Podmiot wysyłający, który jest jednocześnie przewoźnikiem albo dokonuje czynności, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanej dalej „ustawą”, w imieniu przewoźnika i dokonuje jednym środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, przewozu towarów objętych pozycją CN 2710, będących przedmiotem co najmniej dwóch dostaw towarów, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650), następujących bezpośrednio po dostawie tych towarów ze składu podatkowego, może przesłać do rejestru zgłoszeń w sposób zbiorczy zgłoszenia, które zawierają dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy, dla każdego podmiotu odbierającego i miejsca dostarczenia towaru, oraz łączną ilość, masę brutto lub objętość towaru będącego przedmiotem przewozu.

2. Dane dotyczące ilości, masy lub objętości towaru uważa się za prawidłowe, jeżeli stwierdzone rozbieżności w stosunku do łącznej ilości, masy lub objętości towaru wskazanej w zgłoszeniu przesyłanym w sposób określony w ust. 1 wynoszą nie więcej niż 10% tej ilości, masy lub objętości powiększonej o różnicę pomiędzy ilością, masą lub objętością towaru wskazaną w zgłoszeniu przesyłanym w sposób określony w ust. 1 dla każdego podmiotu odbierającego a ilością, masą lub objętością towaru odebranego przez podmiot odbierający.

3. Podmiot wysyłający po dokonaniu zgłoszenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń:

1) dwa klucze przeznaczone dla podmiotu wysyłającego, który jest jednocześnie przewoźnikiem;

2) klucze, w liczbie odpowiadającej liczbie dokonanych zgłoszeń, przeznaczone po jednym dla każdego podmiotu odbierającego.

§ 8. [Możliwość przesłania do rejestru jednego zgłoszenia]

W przypadku gdy przewóz jednego rodzaju towaru jest realizowany więcej niż jednym środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, jednym pociągiem, od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik może przesłać do rejestru jedno zgłoszenie. Przepisu nie stosuje się do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3a ustawy.

§ 9. [Postępowanie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń z powodu awarii lub przerwy technicznej rejestru zgłoszeń]

1. W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń z powodu awarii lub przerwy technicznej rejestru zgłoszeń odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik, w zakresie zgłaszanych przez siebie danych, dokonuje zgłoszenia, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie na adres awaria.sent@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości, w szczególności:

1) numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego ten podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,

2) numer własny tego dokumentu

– oddzielone separatorem „##”.

2. Dokument zastępujący zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 2 albo art. 7 ust. 2 ustawy.

3. W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń z powodu awarii lub przerwy technicznej rejestru zgłoszeń po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 3:

1) przewoźnik uzupełnia zgłoszenie, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 albo art. 6 ust. 3 ustawy,

2) podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane, o których mowa w art. 5 ust. 5 albo art. 6 ust. 4 ustawy,

3) odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik aktualizuje zgłoszenie, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane wskazane przez niego w zgłoszeniu

– na adres awaria.sent@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości numer referencyjny zgłoszenia, numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego ten podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, oraz numer własny tego dokumentu – oddzielone separatorem „##”.

4. W przypadku gdy dokument zastępujący zgłoszenie przesyła osoba działająca w imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika, przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

5. Dokument zastępujący zgłoszenie może zostać przesłany w formacie pdf albo xml zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC, jeżeli zawiera dane określone we wzorze, o którym mowa w ust. 6.

6. Wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 10. [Przesłanie dokumentu zastępującego zgłoszenie]

1. Podmiot wysyłający, który przesyła zgłoszenia w sposób określony w § 3 pkt 2 lit. b z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego funkcjonującego automatycznie bez udziału osób fizycznych, po nieudanych próbach uzyskania numeru referencyjnego, których liczba bądź czas oczekiwania na uzyskanie numeru referencyjnego wynika z rejestru zgłoszeń, może przesłać dokument zastępujący zgłoszenie, który nie zawiera oświadczenia wskazanego w polu 63 wzoru, o którym mowa w § 9 ust. 6.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) podmiot wysyłający przekazuje przewoźnikowi dokument zastępujący zgłoszenie w postaci wizualizacji pliku xml zgodnej ze wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 6;

2) informacja o potwierdzeniu przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie może być zawarta w dokumencie, o którym mowa w pkt 1.

3. Podmiot wysyłający zapewnia udokumentowanie prób, o których mowa w ust. 1.

4. Podmiot wysyłający przesyła zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, na adres awaria.sent.ws@mf.gov.pl.

§ 11. [Organ właściwy do przesyłania zgłoszeń w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń]

Organem właściwym, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

§ 12. [Stosowanie wzoru dokumentu zastępującego zgłoszenie]

W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1, do dnia 31 sierpnia 2018 r. dopuszcza się stosowanie wzoru dokumentu zastępującego zgłoszenie, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz. U. poz. 787).

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 5:

1) ust. 2 – który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

2) ust. 3 – który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.2)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz. U. poz. 787), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1039).

Załącznik 1. [WZÓR – DOKUMENT ZASTĘPUJĄCY ZGŁOSZENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 sierpnia 2018 r. (poz. 1487)

WZÓR – DOKUMENT ZASTĘPUJĄCY ZGŁOSZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik A

WZÓR – DANE DOTYCZĄCE TOWARU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama