reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH2600342)), obejmujący obszar 8072,86 ha, położony w województwie świętokrzyskim, składający się z dwudziestu sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 czerwca 2018 r. (poz. 1545)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1340

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część – zbiorowiska śródlądowe)

2

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

3

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea

4

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

5

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

6

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

7

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

8

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

9

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

10

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

11

6440

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

12

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

13

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

14

8210

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

15

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

16

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

17

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

18

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

19

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

języczka syberyjska

Ligularia sibirica

2

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

3

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

4

starodub łąkowy

Angelica palustris (= Ostericum palustre)

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

2

koza

Cobitis taenia

osiadła

3

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

4

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

5

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

6

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

7

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

8

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama