| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) dane, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby funkcjonariusza;

3) wzór formularza świadectwa służby funkcjonariusza.

§ 2. [Dane podawane w świadectwie służby]

1. W świadectwie służby podaje się dane dotyczące:

1) okresu służby i zatrudnienia w Kancelarii Sejmu na stanowiskach w Straży Marszałkowskiej;

2) zajmowanego ostatnio stanowiska;

3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby;

4) liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;

5) liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej;

6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

7) okresu korzystania z:

a) urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,

b) urlopu ojcowskiego oraz wymiaru i części tego urlopu,

c) urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,

d) urlopu wychowawczego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu;

8) okresu wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia od zajęć służbowych przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076);

9) potrąceń z uposażenia na zasadach określonych w art. 96 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej.

2. Na żądanie funkcjonariusza w świadectwie służby podaje się dane o wysokości i składnikach uposażenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 3. [Wydanie świadectwa służby]

1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby wydaje się świadectwo służby w dniu, w którym następuje zwolnienie. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Jeżeli wydanie świadectwa służby w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe, świadectwo służby przesyła się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia zwolnienia ze służby, w sposób określony w przepisach działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650 i 1544).

§ 4. [Przechowywanie kopii świadectwa służby]

Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach Szef Kancelarii Sejmu wydaje odpis tego świadectwa na wniosek funkcjonariusza albo osoby, o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej.

§ 5. [Wzór formularza świadectwa]

Wzór formularza świadectwa służby jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. [Żądanie sprostowania świadectwa służby]

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może wystąpić do Szefa Kancelarii Sejmu z żądaniem sprostowania świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. W przypadku uwzględnienia żądania sprostowania świadectwa służby Szef Kancelarii Sejmu wydaje zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał wniosek.

3. W przypadku nieuwzględnienia żądania sprostowania świadectwa służby Szef Kancelarii Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania informuje funkcjonariusza o odmowie sprostowania, podając przyczynę odmowy.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2018 r. (poz. 1549)

WZÓR – ŚWIADECTWO SŁUŻBY

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »