REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1562

USTAWA

z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Służbie Ochrony Państwa]

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 162:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może przekroczyć 75% uposażenia zasadniczego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Odpowiednio Komendant SOP i minister właściwy do spraw wewnętrznych ustala wysokość dodatku specjalnego na okres 1 roku od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby albo przeniesionemu do służby wysokość dodatku specjalnego ustala się na okres od dnia przyjęcia do służby albo przeniesienia do służby do dnia 31 lipca najwcześniej następującego po dniu przyjęcia do służby albo przeniesienia do służby.”,

d) w ust. 10 i 12 skreśla się wyraz „sześciomiesięcznego”,

e) w ust. 11 wyrazy „sześciomiesięcznego okresu” zastępuje się wyrazami „okresu, na który został ustalony”;

2) w art. 390 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 3 673 180 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:

1) 2018 r. – 245 269 tys. zł;

2) 2019 r. – 382 931 tys. zł;

3) 2020 r. – 349 825 tys. zł;

4) 2021 r. – 369 674 tys. zł;

5) 2022 r. – 376 934 tys. zł;

6) 2023 r. – 362 555 tys. zł;

7) 2024 r. – 403 298 tys. zł;

8) 2025 r. – 409 159 tys. zł;

9) 2026 r. – 382 429 tys. zł;

10) 2027 r. – 391 106 tys. zł.”.

Art. 2. [Termin na ustalenie wysokości dodatku specjalnego]

1. Komendant Służby Ochrony Państwa i minister właściwy do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalą wysokość dodatku specjalnego w sposób określony w art. 162 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

2. Ustalenie wysokości dodatku specjalnego w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane w sytuacji, gdy wysokość dodatku specjalnego nie ulega zmianie.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-14
  • Data wejścia w życie: 2018-08-15
  • Data obowiązywania: 2018-08-15
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA