reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej;

2) sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, podstawę jej obliczania, datę nabycia do niej praw, a także termin jej wypłacania.

§ 2. [Okresy wliczane do okresu służby]

Do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wlicza się okresy służby i pracy oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają zaliczeniu do okresu służby lub pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zwane dalej „okresami służby lub pracy”.

§ 3. [Podstawa obliczania nagrody jubileuszowej]

1. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie przysługujące funkcjonariuszowi w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – uposażenie należne w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

2. W przypadku wypłaty nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego podstawę jej obliczania stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

§ 4. [Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej]

Funkcjonariusz nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, w dniu upływu wymaganego okresu służby.

§ 5. [Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza, który osiągnął okres służby dłuższy od wymaganego]

1. Funkcjonariusz, który w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających zaliczanie do okresów służby lub pracy dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej, osiągnął okres służby dłuższy od wymaganego, prawo do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu wejścia w życie tych przepisów.

2. W przypadku nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości, w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w niższej wysokości, uzyskanej w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi przysługuje z tego tytułu wyrównanie do nagrody w wyższej wysokości.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który w związku z udokumentowaniem okresów zaliczanych do okresu służby lub pracy nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości przed dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w niższej wysokości ustalonej na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby lub pracy albo nabędzie je nie później niż w terminie 12 miesięcy od tego dnia.

§ 6. [Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza uprawnionego do emerytury lub renty]

Funkcjonariusz uprawniony do emerytury lub renty nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do wymaganego okresu służby nie więcej niż 12 miesięcy.

§ 7. [Termin na wypłatę nagrody jubileuszowej]

1. Nagrodę jubileuszową wypłaca się, w terminie 14 dni, licząc od dnia nabycia do niej prawa, do rąk lub przelewem na rachunek w banku wskazany przez funkcjonariusza w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.

2. Funkcjonariuszowi, który osiągnął wymagany okres służby w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, należną nagrodę jubileuszową wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama