| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „ministrem”, z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej, zwanym dalej „audytorem”, w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59, z późn. zm.2)).

§ 2. [Informacje przedkładane ministrowi]

Współpraca, o której mowa w § 1, polega na przedkładaniu ministrowi:

1) opracowanej przez audytora:

a) kwartalnej informacji dotyczącej stanu spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.3)), zwanych dalej „kryteriami akredytacyjnymi” – nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału,

b) informacji o stwierdzonych uchybieniach mogących utrudniać realizację przez agencję płatniczą zadań, które mają wpływ na spełnianie przez tę agencję kryteriów akredytacyjnych – niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez audytora, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,

c) zatwierdzonej przez osobę kierującą agencją płatniczą informacji o harmonogramie działań mających na celu wypełnienie zaleceń audytora, określającej zakres działań naprawczych po przeprowadzonym audycie wewnętrznym zleconym przez ministra – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia,

d) informacji o pełnym wdrożeniu zaleceń audytora określającej zakres działań naprawczych po przeprowadzonym audycie wewnętrznym zleconym przez ministra – niezwłocznie po zakończeniu przez audytora czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,

e) kwartalnej informacji o przeprowadzonych w agencji płatniczej audytach wewnętrznych i kontrolach zewnętrznych dotyczących obszarów objętych kryteriami akredytacyjnymi wraz z informacją o zakresie przeprowadzonej kontroli i jej wynikach – nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału;

2) opracowanej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi informacji o stwierdzonych uchybieniach, o których mowa w pkt 1 lit. b – niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

§ 3. [Audyt wewnętrzny w agencji płatniczej]

1. Minister, po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2, zleca przeprowadzenie audytu wewnętrznego w agencji płatniczej.

2. Jeżeli wyniki audytu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzają zaprzestanie spełniania przez agencję płatniczą jednego lub więcej kryteriów akredytacyjnych, audytor przekazuje niezwłocznie ministrowi informację w tym zakresie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

§ 4. [Dane potwierdzane w toku audytu wewnętrznego]

Informacja, o której mowa w § 3 ust. 2, zawiera dane potwierdzone w toku audytu wewnętrznego, w tym dotyczące:

1) instrumentu lub obszaru, w ramach którego doszło do zaprzestania spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych;

2) daty, w której został potwierdzony przez audytora brak spełniania choćby jednego kryterium akredytacyjnego, oraz okresu, w którym agencja płatnicza nie spełniała tego kryterium.

§ 5. [Zastrzeżenia do informacji]

1. Minister może zgłosić, w postaci papierowej lub elektronicznej, pisemne zastrzeżenia do informacji, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i c–e, w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania.

2. Audytor opracowuje odpowiedź na zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, i przekazuje ją ministrowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.

3. Minister może zgłosić, w postaci papierowej lub elektronicznej, pisemne zastrzeżenia do odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 3, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości przez ministra przedłożonych informacji.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych (Dz. U. poz. 2311).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 97 z 14.04.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 122 z 19.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2015, str. 2, Dz. Urz. UE L 273 z 08.10.2016, str. 31, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2017, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 9.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »