| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie nowego brzmienia art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 21 stycznia 2016 r. w Santiago de Chile została podpisana Konwencja między Republiką Chile a Japonią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, która jest stosowana od dnia 1 stycznia 2017 r.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z pkt 3 Protokołu do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.1), zgodnie z którym: "W przypadku gdy Chile zawrze umowę lub konwencję z państwem trzecim, będącym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w której Chile zgodzi się na zwolnienie odsetek lub należności licencyjnych (zarówno ogólne, jak i określonych rodzajów odsetek lub należności licencyjnych) powstałych w Chile z opodatkowania lub obniży stawkę opodatkowania ustaloną w ustępie 2 artykułu 11 lub 12 odpowiednio, to takie zwolnienie lub obniżenie stawki będzie stosowane automatycznie na takich samych warunkach, jakby były one wymienione w niniejszej Konwencji.", od dnia 1 stycznia 2017 r.:

1) art. 11 ust. 2 wyżej wymienionej konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 11

Odsetki

"2. Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć:

a) 4 procent kwoty brutto odsetek, jeżeli rzeczywistym beneficjentem odsetek jest:

(i) bank;

(ii) instytucja ubezpieczeniowa;

(iii) przedsiębiorstwo, którego przychód brutto w sposób istotny pochodzi z aktywnego i regularnego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek lub finansowaniu, obejmującej transakcje z osobami niepowiązanymi, w przypadku gdy takie przedsiębiorstwo nie jest powiązane z osobą wypłacającą odsetki. Dla potrzeb niniejszego punktu, pojęcie "udzielanie pożyczek lub finansowanie" obejmuje działalność gospodarczą polegającą na wystawianiu akredytyw, udzielaniu gwarancji lub prowadzeniu obsługi kart płatniczych i kredytowych;

(iv) przedsiębiorstwo, które dokonało sprzedaży maszyn lub urządzeń, w przypadku gdy takie odsetki są wypłacane w związku z zadłużeniem wynikającym ze sprzedaży na kredyt takich maszyn lub urządzeń; lub

(v) każde inne przedsiębiorstwo, pod warunkiem że w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych poprzedzających rok podatkowy, w którym odsetki są wypłacane, więcej niż 50 procent zobowiązań tego przedsiębiorstwa pochodzi z tytułu emisji obligacji na rynkach finansowych lub z przyjmowania oprocentowanych depozytów oraz więcej niż 50 procent aktywów przedsiębiorstwa składa się z wierzytelności wobec osób niepowiązanych;

(b) 5 procent kwoty brutto odsetek uzyskanych z obligacji lub papierów wartościowych, które w sposób regularny i istotny są w obrocie na uznanej giełdzie papierów wartościowych;

(c) 10 procent kwoty brutto odsetek we wszystkich pozostałych przypadkach.

Dla celów litery (a), przedsiębiorstwo jest niepowiązane z osobą, jeżeli przedsiębiorstwo to nie posiada z tą osobą związku, o którym mowa w artykule 9 ustęp 1 litera (a) lub (b).

Bez względu na postanowienia litery (a), jeżeli odsetki, o których mowa w tej literze, są wypłacane w ramach struktury z udziałem tzw. finansowania zwrotnego (back-to-back loans) lub innej struktury, która jest jej ekonomicznym odpowiednikiem i ma na celu osiągnięcie podobnego rezultatu jak struktura z udziałem tzw. finansowania zwrotnego (back-to-back loans), wówczas takie odsetki mogą być opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, ale podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto odsetek w przypadkach określonych w punktach (iii) i (v) wyżej wymienionej litery; a także nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto odsetek w przypadkach określonych w punktach (i), (iii) oraz (iv) tej litery.

Uważa się, iż pojęcie struktury z udziałem tzw. finansowania zwrotnego (back-to-back loans) obejmuje, między innymi, wszelkiego rodzaju struktury skonstruowane w ten sposób, że instytucja finansowa mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie otrzymuje odsetki powstałe w drugim Umawiającym się Państwie i ta instytucja finansowa wypłaca równowartość odsetek innej osobie, która, jeśli otrzymałaby odsetki bezpośrednio z drugiego Umawiającego się Państwa, nie byłaby uprawniona do ograniczenia podatku na podstawie litery (a) w odniesieniu do tych odsetek w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Stawkę podatku w wysokości 15 procent stosuje się w miejsce stawki określonej w literze (c) do dnia 31 grudnia 2018 r."

Article 11

Interest

"2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 4 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner of the interest is either:

(i) a bank;

(ii) an insurance company;

(iii) an enterprise substantially deriving its gross income from the active and regular conduct of a lending or finance business involving transactions with unrelated persons, where the enterprise is unrelated to the payer of the interest. For the purposes of this clause, the term "lending or finance business" includes the business of issuing letters of credit, providing guarantees or providing credit card services;

(iv) an enterprise that sold machinery or equipment, where the interest is paid with respect to indebtedness arising as part of the sale on credit of such machinery or equipment; or

(v) any other enterprise, provided that in the three taxable years preceding the taxable year in which the interest is paid, the enterprise derives more than 50 per cent of its liabilities from the issuance of bonds in the financial markets or from taking deposits at interest, and more than 50 per cent of the assets of the enterprise consist of debt-claims against unrelated persons;

(b) 5 per cent of the gross amount of the interest derived from bonds or securities that are regularly and substantially traded on a recognized securities market;

(c) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

For the purposes of subparagraph (a), an enterprise is unrelated to a person if the enterprise does not have with the person a relationship described in subparagraph (a) or (b) of paragraph 1 of Article 9.

Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if interest referred to in that subparagraph is paid as part of an arrangement involving back-to-back loans or other arrangement that is economically equivalent and intended to have a similar effect to an arrangement involving back-to-back loans, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest in cases provided in subparagraphs (iii) and (v) of the aforementioned subparagraph; and it shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest in cases provided in subparagraphs (i), (ii) and (iv) of the same subparagraph.

It is understood that the term "arrangement involving back-to-back loans" would cover, inter alia, any kind of arrangement structured in such a way that a financial institution which is a resident of a Contracting State receives interest arising in the other Contracting State and the financial institution pays an equivalent interest to another person which, if the person received the interest directly from the other Contracting State, would not be entitled to limitation of tax under subparagraph (a) with respect to that interest in that other Contracting State.

The rate of 15 per cent shall apply in place of the rate provided in subparagraph (c) until December 31, 2018.";

2) art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 12

Należności licencyjne

"2. Jednakże takie należności licencyjne mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć:

(a) 2 procent kwoty brutto należności licencyjnych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego;

(b) 10 procent kwoty brutto należności licencyjnych we wszystkich pozostałych przypadkach."

Article 12

Royalties

"2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 2 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment;

(b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.".

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz


1) Tekst Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r., oraz tekst Protokołu do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanego w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1976.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »