| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych obejmujące:

1) wysokość zabezpieczenia finansowego odniesioną do wielkości obowiązku mocowego wnoszonego przez dostawcę mocy;

2) wysokość zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez uczestnika aukcji wstępnej;

3) formy, w jakich zabezpieczenie finansowe może być złożone;

4) termin ustanowienia i zwrotu zabezpieczenia finansowego;

5) minimalny poziom ratingu, stanowiący podstawę zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego oraz instytucje uprawnione do jego dokonania.

§ 2. [Certyfikat warunkowy]

1. Dostawca mocy, któremu operator wydał certyfikat warunkowy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zwanej dalej „ustawą”, wnosi zabezpieczenie finansowe w wysokości 43 zł za każdy kilowat mocy, która będzie oferowana w aukcji mocy przez tego dostawcę.

2. W przypadku gdy certyfikat warunkowy został wydany dla niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wysokość zabezpieczenia finansowego:

1) wynosi 50% wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli w skład niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania nie wchodzi jednostka redukcji zapotrzebowania planowana;

2) wynosi 100% wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli stosunek łącznej mocy osiągalnej jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzących w skład niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania do mocy osiągalnej netto tej jednostki rynku mocy wynosi 0,75 lub więcej;

3) oblicza się zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WZ – wysokość zabezpieczenia finansowego wyrażoną w [%] wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1,

PTJRZ – łączną moc osiągalną jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzących w skład danej niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w [MW],

PJRM – moc osiągalną netto danej niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w [MW]

– jeżeli stosunek łącznej mocy osiągalnej jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzących w skład niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania do mocy osiągalnej netto tej jednostki rynku mocy jest niższy niż 0,75.

3. Uczestnik aukcji wstępnej wnosi zabezpieczenie finansowe w wysokości 43 zł za każdy kilowat mocy, która będzie oferowana w aukcji wstępnej przez tego uczestnika.

§ 3. [Formy zabezpieczenia finansowego omówionego w § 2 ust. 1 i 2]

1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, może mieć formę:

1) pieniężną; w takim przypadku wpłaty kwoty zabezpieczenia dokonuje się na oprocentowany rachunek bankowy prowadzony dla operatora, lub

2) gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, udzielonej przez instytucję finansową mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadającą rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), co najmniej na poziomie kategorii ratingowej wskazanej w § 7 ust. 2 oraz spełniający wymagania, o których mowa w § 7 ust. 3;

3) poręczenia spółki:

a) z grupy kapitałowej, będącej w stosunku do podmiotu, któremu udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), oraz

b) posiadającej rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej wskazanej w § 7 ust. 2 oraz spełniający wymagania, o których mowa w § 7 ust. 3, oraz

c) która do umowy poręczenia dołączyła oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.3)).

2. Zabezpieczenie finansowe może być ustanowione w kilku formach jednocześnie, tak by opiewały one na łączną kwotę nie niższą niż wartość wymagana.

3. Zmiana formy zabezpieczenia finansowego lub zmiana wystawcy dokumentu zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niż pieniężna może nastąpić pod warunkiem uprzedniego ustanowienia zabezpieczenia w nowej formie lub przedłożenia dokumentu zabezpieczenia wystawionego przez innego wystawcę.

4. Zmiany formy zabezpieczenia dokonuje się z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia finansowego może nastąpić poprzez ustanowienie nowego zabezpieczenia lub prolongowanie dotychczasowego zabezpieczenia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem wygaśnięcia obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Okres obowiązywania zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wnoszonego:

1) przed rozpoczęciem aukcji mocy, nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia aukcji mocy;

2) po zakończeniu aukcji mocy, nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia wniesienia tego zabezpieczenia.

7. Umowę poręczenia podpisaną przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dostawca mocy przedkłada operatorowi w terminie umożliwiającym dochowanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1. Operator podpisuje umowę albo odmawia podpisania umowy wraz z podaniem przyczyny jej niepodpisania, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia umowy na adres operatora.

8. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 3, ustanawia się wyłącznie w formie pieniężnej, dokonując wpłaty kwoty zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy prowadzony dla operatora.

§ 4. [Utrzymywanie zabezpieczenia finansowego omówionego w § 2 ust. 1 i 2]

1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, utrzymuje się odpowiednio do czasu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 54 ustawy, a w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, w stosunku do której zawarto umowę mocową na jeden rok dostaw, do czasu przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy.

2. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 3, utrzymuje się odpowiednio do czasu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 ustawy.

§ 5. [Obowiązki dostawcy mocy oraz uczestnika aukcji wstępnej]

1. Dostawca mocy jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego na rzecz operatora nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy. Za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego przyjmuje się:

1) dzień uznania rachunku bankowego operatora w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) dzień doręczenia na adres siedziby operatora oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) dzień zawarcia umowy poręczenia między spółką, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, a operatorem.

2. Uczestnik aukcji wstępnej jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji wstępnej. Za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego operatora.

3. Dostawca mocy zwolniony z obowiązku wniesienia zabezpieczenia finansowego, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia opublikowania nowego ratingu kredytowego, w przypadku gdy długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w § 7 ust. 1 lub podtrzymanych kategorii ratingowych spadnie poniżej poziomu kategorii ratingowej wskazanej w § 7 ust. 2.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych:

1) instytucji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, lub

2) spółce, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3

– przez agencje ratingowe wskazane w § 7 ust. 1 lub podtrzymanych kategorii ratingowych spadnie poniżej poziomu kategorii ratingowej wskazanej w § 7 ust. 2.

§ 6. [Zwrot zabezpieczenia finansowego przez operatora]

1. Operator zwraca zabezpieczenie finansowe złożone przez:

1) dostawcę mocy innego niż określony w pkt 2 – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 54 ustawy;

2) dostawcę mocy, który w stosunku do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej zawarł umowę mocową na jeden rok dostaw – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) uczestnika aukcji wstępnej – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 50 ust. 3 lub 4 ustawy.

2. Operator, wraz ze zwrotem zabezpieczenia finansowego złożonego w formie pieniężnej, zwraca składającemu zabezpieczenie odsetki od kwoty wniesionego zabezpieczenia, w wysokości równej 70% stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 7. [Rating kredytowy]

1. Instytucjami, których rating kredytowy zwalnia dostawcę mocy z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, są następujące agencje ratingowe:

1) Fitch;

2) Moody's;

3) Standard & Poor's.

2. Minimalny poziom kategorii ratingowej, który zwalnia dostawcę mocy z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, dla instytucji wskazanej w ust. 1:

1) pkt 1 – wynosi BBB-;

2) pkt 2 – wynosi Baa3;

3) pkt 3 – wynosi BBB-.

3. Rating kredytowy, o którym mowa w ust. 1, powinien być aktualny. Za aktualny rating kredytowy uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 1 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 1, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2009, str. 59, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637 i 1693.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »