reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakie powinien spełniać:

a) System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

b) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

– zwane dalej „systemami monitorowania”;

2) minimalną funkcjonalność systemów monitorowania.

§ 2. [Usługi zapewniane w ramach minimalnej funkcjonalności przez System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej]

System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi:

1) wyszukiwania usługodawcy udzielającego określonych świadczeń opieki zdrowotnej według co najmniej jednego z kryteriów:

a) miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

b) rodzaju udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

c) nazwy świadczenia opieki zdrowotnej lub kodu i nazwy charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.2)),

d) średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669);

2) porównywania średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej między usługodawcami;

3) automatycznego przenoszenia użytkownika do systemu teleinformatycznego wybranego usługodawcy prowadzącego listę oczekujących na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej;

4) generowania i udostępniania usługobiorcom analiz i raportów dotyczących danych w nim zawartych, w tym co najmniej raportów i danych dotyczących wyników wyszukiwania, o których mowa w pkt 1.

§ 3. [Usługi zapewniane w ramach minimalnej funkcjonalności przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych]

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi:

1) gromadzenia informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych,

2) przetwarzania informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w zakresie wspomagania procesu systemu kształcenia,

3) przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w celu określenia potrzeb szkoleniowych,

4) gromadzenia i przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych

– w zakresie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

§ 4. [Podpisy stosowane w dokumentach elektronicznych umieszczanych w systemach monitorowania]

Dokumenty elektroniczne umieszczane w systemach monitorowania opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

§ 5. [Zgodność systemów monitorowania z wymaganiami określonymi w art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]

Systemy monitorowania są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 999), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020, z 2017 r. poz. 599 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 697).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama