reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie świadectwa służby oraz opinii o służbie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe dane, które należy podać w świadectwie służby oraz opinii o służbie funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

§ 2. [Świadectwo służby]

1. W świadectwie służby, które otrzymuje funkcjonariusz zwalniany ze służby, podaje się:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL funkcjonariusza;

2) okres służby z uwzględnieniem okresów, o których mowa w art. 70 ust. 4 i art. 364 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;

3) ostatnio zajmowane stanowisko służbowe;

4) podstawę prawną zwolnienia ze służby;

5) informację o zajęciu uposażenia;

6) okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia;

7) okres korzystania z urlopu wychowawczego i podstawę prawną jego udzielenia;

8) liczbę dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany lub wygasł, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny;

9) okres korzystania z urlopu ojcowskiego;

10) okres korzystania z urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia;

11) liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy ustał;

12) okres zwolnienia od służby przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;

13) pouczenie o przysługującym prawie sprostowania świadectwa;

14) stanowisko i podpis wydającego świadectwo.

2. Na żądanie funkcjonariusza w świadectwie podaje się informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

§ 3. [Opinia o służbie]

1. Opinię o służbie, którą funkcjonariusz otrzymuje na swój wniosek, sporządza się na podstawie danych zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.

2. W opinii podaje się:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL;

2) ostatnio zajmowane stanowisko służbowe;

3) informacje o okresie i przebiegu służby;

4) charakterystykę kwalifikacji zawodowych;

5) ogólne określenie zakresu powierzonych obowiązków i sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych;

6) osiągnięcia służbowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia;

7) naruszenia dyscypliny oraz wymierzone i niezatarte kary dyscyplinarne;

8) informacje o przyczynie i podstawie prawnej rozwiązania stosunku służbowego;

9) pouczenie:

a) w przypadku opinii wydanej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa o przysługującym prawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o treści: „Od opinii o służbie wydanej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa lub zastępcy Komendanta Służby Ochrony Państwa przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii o służbie.”,

b) w przypadku opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej w sprawach osobowych o przysługującym prawie złożenia odwołania o treści: „Od opinii o służbie wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej w sprawach osobowych przysługuje prawo odwołania do Komendanta Służby Ochrony Państwa w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii o służbie.”;

10) stanowisko i podpis wydającego opinię.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 319), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama