| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 1989).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 1989), które stanowią:

"§ 2. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia z wykorzystaniem wzorów wniosków zmienianych niniejszym rozporządzeniem podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Inwestycji i Rozwoju: wz. A. Soboń


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 7 lutego 2019 r. (poz. 434)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
1)

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS", stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień:

a) licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b) wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

c) licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Licencja może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", lub wielu materiałów zasobu objętych jednym wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy albo też są one udostępniane na zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

2. Każda wydana licencja otrzymuje numer, który składa się z 3 członów, oddzielonych podkreślnikiem, z których:

1) pierwszy jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu lub identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2) drugi jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej organu udzielającego licencji; w przypadku licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju treścią drugiego członu numeru licencji zamiast identyfikatora TERYT są litery PL;

3) trzeci jest ciągiem znaków określającym zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu:

a) N - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą",

b) P - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w trybie przepisów wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy,

c) K05 - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania:

- materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

- danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

- materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy,

d) K08 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.2)),

e) T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą okresowych usług sieciowych,

f) CL0 - w przypadku, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet,

g) CL1 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 1 załącznika do ustawy,

h) CL2 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 2 załącznika do ustawy,

i) CL3 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 3 załącznika do ustawy,

j) CL4 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 4 załącznika do ustawy,

k) CL5 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 5 załącznika do ustawy,

l) CL6 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 6 załącznika do ustawy,

m) CL7 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 7 załącznika do ustawy,

n) CL8 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 8 załącznika do ustawy,

o) ASG - dla licencji upoważniającej do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.

§ 3. 1. Licencje w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej wydaje organ udostępniający materiały zasobu.

2.3) Licencję w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli nie jest wystawiana i generowana w sposób określony w art. 40c ust. 4 ustawy, uwierzytelnia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 lipca 2014 r.

Załącznik nr 14)

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 24)

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 34)

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 44)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 54)

WZÓR - WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU "ASG-EUPOS"

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY, INNEGO NIŻ WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA, DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

WZÓR - DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 1989), które weszło w życie z dniem 9 listopada 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »