Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory:

a) wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zwanego dalej „zezwoleniem”,

b) zezwolenia,

c) specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem;

2) rodzaje zabezpieczeń druków zezwoleń przed podrobieniem lub przerobieniem.

§ 2. [Wzór wniosku o wydanie zezwolenia]

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzór zezwolenia]

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem]

1. Druk zezwolenia zawiera następujące zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem:

1) w papierze:

a) dwutonowy znak wodny,

b) włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV,

c) włókna widoczne w świetle dziennym,

d) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub dokonywania zmian zapisów w dokumencie;

2) w druku:

a) tło giloszowe z logotypem Głównego Urzędu Miar wykonanym w giloszu,

b) mikrodruki,

c) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV (logotyp Głównego Urzędu Miar oraz seria i numer druku),

d) zastosowanie farby irydyscentnej.

2. Druki zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania.

§ 5. [Wzór specjalnej cechy]

Wzór specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz


1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu:

1) Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem (Dz. U. poz. 509), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2018 r.,

2) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych (Dz. U. poz. 295), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r.

- w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 7 marca 2019 r. (poz. 486)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR SPECJALNEJ CECHY NADAWANEJ DO POŚWIADCZANIA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM]

Załącznik nr 3

WZÓR SPECJALNEJ CECHY NADAWANEJ DO POŚWIADCZANIA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM

1. Wzór specjalnej cechy nadawanej do poświadczenia wykonywania czynności objętej zezwoleniem określa poniższy rysunek.

infoRgrafika

2. Cecha, o której mowa w ust. 1, składa się z dwóch elementów:

1) dużych liter „PL” ustalonych jako oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) umieszczonego powyżej numeru złożonego z cyfr od 0001 do 9999.

3. Litery i cyfry cechy mają krój Arial pogrubiony. Minimalna wysokość liter i cyfr wynosi 1,5 mm, proporcje wymiarów powinny być zachowane.

4. Wielkość specjalnej cechy powinna być odpowiednio dopasowana do miejsc jej nakładania.

W przypadku plomb zawieszonych na drucie wizerunek specjalnej cechy powinien być wyciśnięty po dwóch stronach plomby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-13
  • Data wejścia w życie: 2019-03-14
  • Data obowiązywania: 2019-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw