| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb opiniowania służbowego oraz sposób oceniania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, doręczania mu opinii służbowej i zapoznawania go z jej treścią, wnoszenia i rozpatrywania odwołania od tej opinii;

2) wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

§ 2. [Opiniowanie służbowe]

1. Opinię służbową wydaje się:

1) w okresie służby przygotowawczej – nie później niż 60 dni przed upływem każdego roku tej służby lub mianowaniem funkcjonariuszem w służbie stałej;

2) w służbie stałej – nie później niż 60 dni przed upływem każdych dwóch lat służby.

2. Termin wydania opinii służbowej może ulec przesunięciu o okres:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) odbywania szkolenia zawodowego;

3) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego;

4) urlopu bezpłatnego;

5) zwolnienia od zajęć służbowych;

6) choroby.

3. Opiniowanie służbowe przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:

1) stwierdzenia nieprzydatności na zajmowanym stanowisku lub nieprzydatności do służby w okresie służby przygotowawczej albo niewywiązywania się z obowiązków służbowych w czasie służby stałej;

2) jeżeli od dnia wydania opinii służbowej stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych upłynęło 6 miesięcy.

4. Opiniowanie służbowe można przeprowadzić niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:

1) wniosku o mianowanie na wyższy stopień Straży Marszałkowskiej lub wyższe stanowisko służbowe, jeżeli od ostatniego opiniowania służbowego upłynął co najmniej rok;

2) planowanego wcześniejszego zatarcia kary dyscyplinarnej, jeżeli od ostatniego opiniowania służbowego upłynął co najmniej miesiąc;

3) pisemnego polecenia:

a) Marszałka Sejmu – o wydanie opinii służbowej o Komendancie Straży Marszałkowskiej lub jego zastępcach,

b) Szefa Kancelarii Sejmu – o wydanie opinii służbowej o funkcjonariuszach zajmujących stanowiska inne niż wskazane w lit. a.

§ 3. [Zakres oceny]

1. W opiniowaniu służbowym w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanych zadań służbowych ocenia się:

1) umiejętności zawodowe, kwalifikacje specjalistyczne wynikające z ukończenia szkoleń lub studiów, znajomość języków obcych oraz wyniki osiągane przez funkcjonariusza podczas szkoleń;

2) znajomość przepisów i obowiązujących procedur oraz umiejętność ich stosowania zgodnego z prawem, pozwalającą na wywiązywanie się z obowiązków i realizację zadań służbowych na zajmowanym stanowisku;

3) inicjatywę oraz podnoszenie kwalifikacji, a także umiejętności samodzielnego wyszukiwania i zdobywania niezbędnych informacji;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy, z uwzględnieniem zdolności stopniowania zadań według ich ważności, oraz sprawność i terminowość realizacji zadań;

5) umiejętność pracy w zespole, z uwzględnieniem przejawiania postawy sprzyjającej kształtowaniu dobrej atmosfery pracy, niepowodowania sytuacji konfliktowych, a w razie potrzeby udzielania pomocy i doradzania;

6) komunikatywność, z uwzględnieniem umiejętności przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie, jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

7) zdolność analitycznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności oceny wartości informacji, ich źródeł i wyboru oraz interpretowania, wyciągania wniosków;

8) samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności działania bez angażowania innych osób oraz konieczności nadzoru przełożonych;

9) motywację i kreatywność, z uwzględnieniem umiejętności tworzenia nowych rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących, inicjowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za nie;

10) dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości i gotowości podejmowania oraz realizacji zadań i czynności służbowych;

11) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem umiejętności stanowczego i zdecydowanego działania w sytuacjach nietypowych, gdy nie wystarczają obowiązujące (standardowe) procedury postępowania, odporność na stres, opanowanie emocjonalne, umiejętność dostosowania działań do szybko zmieniających się warunków i sytuacji;

12) przestrzeganie etyki zawodowej i zdyscyplinowanie, z uwzględnieniem przestrzegania zasad wynikających ze złożonego ślubowania.

2. W opiniowaniu służbowym funkcjonariusza zajmującego stanowisko kierownicze ocenie podlegają dodatkowo:

1) umiejętność efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem umiejętności prawidłowego rozlokowania i wykorzystania potencjału ludzkiego oraz zasobów rzeczowych, finansowych i informacyjnych, niezbędnych w realizacji zadań służbowych, kontroli realizacji zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników, a także motywowania ich do wyższej jakości pracy oraz rozwoju zawodowego;

2) zdolność negocjowania, z uwzględnieniem umiejętności wypracowania pożądanego stanowiska, utrzymania właściwych stosunków międzyludzkich, a w sytuacji konfliktowej – podejmowania otwartej dyskusji na temat źródeł konfliktu w celu rozwiązania problemu;

3) umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb i wyznaczania kierunków działania, umiejętność oceny ryzyka, tworzenia strategii działania zgodnej z celami służby.

§ 4. [Skala ocen, średnia ocen]

1. Do oceny, o której mowa w § 3, stosuje się pięciostopniową skalę ocen, o której mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, zwanej dalej „średnią ocen”, wystawia się ogólną ocenę opiniowanego funkcjonariusza:

1) wzorową – jeżeli średnia ocen wynosi od 5,60 do 6,00;

2) bardzo dobrą – jeżeli średnia ocen wynosi od 4,60 do 5,59;

3) dobrą – jeżeli średnia ocen wynosi od 3,60 do 4,59;

4) dostateczną – jeżeli średnia ocen wynosi od 2,60 do 3,59;

5) niedostateczną – jeżeli średnia ocen wynosi od 2,00 do 2,59.

3. Wystawienie ogólnej oceny niedostatecznej skutkuje wydaniem negatywnej opinii służbowej o opiniowanym funkcjonariuszu oraz stwierdzeniem w niej jego nieprzydatności do służby lub nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym w okresie służby przygotowawczej albo niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym w czasie służby stałej lub niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej.

4. Ocena ogólna wymaga pisemnego uzasadnienia, w którym zawiera się ocenę realizacji zadań służbowych i przygotowania zawodowego oraz posiadanych predyspozycji, ustalenie przydatności do służby lub na zajmowanym stanowisku, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych.

5. Przy ocenie niedostatecznej w uzasadnieniu wskazuje się konkretne uchybienia w sposobie pełnienia służby przez funkcjonariusza.

§ 5. [Propozycje w zakresie kierunków rozwoju zawodowego funkcjonariusza]

W opinii służbowej przedstawia się propozycje w zakresie kierunków rozwoju zawodowego funkcjonariusza, w szczególności:

1) rodzaj i zakres proponowanego szkolenia, które powinien odbyć;

2) możliwą zmianę zakresu obowiązków służbowych lub rodzaju wykonywanych czynności służbowych;

3) możliwość mianowania na inne stanowisko służbowe.

§ 6. [Opinia służbowa w jednym egzemplarzu]

Opinię służbową sporządza się w jednym egzemplarzu. Otrzymanie w trybie art. 24 ust. 6 lub 7 ustawy potwierdzonej kopii opinii służbowej oraz zapoznanie się z jej treścią funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 7. [Odwołanie od opinii służbowej]

1. Odwołanie od opinii służbowej funkcjonariusz wnosi za pośrednictwem wydającego opinię służbową.

2. Odwołania złożonego po upływie terminu do jego wniesienia nie rozpatruje się.

§ 8. [Uznanie odwołania, nowa opinia]

1. W razie uznania w całości odwołania odpowiednio Szef Kancelarii Sejmu albo Komendant Straży Marszałkowskiej wydaje nową opinię służbową.

2. Jeżeli odpowiednio Szef Kancelarii Sejmu albo Komendant Straży Marszałkowskiej nie uwzględni odwołania w całości, przesyła je w terminie 7 dni odpowiednio do Marszałka Sejmu albo Szefa Kancelarii Sejmu wraz z opinią służbową i własnym stanowiskiem w sprawie.

3. Marszałek Sejmu albo odpowiednio Szef Kancelarii Sejmu rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

§ 9. [Utrzymanie w mocy lub uchylenie opinii służbowej]

1. Odpowiednio Marszałek Sejmu albo Szef Kancelarii Sejmu może opinię służbową, od której wniesiono odwołanie:

1) utrzymać w mocy;

2) uchylić w całości i polecić wydanie nowej opinii służbowej.

2. Funkcjonariusza informuje się na piśmie, za pośrednictwem wydającego opinię służbową, od której wniesiono odwołanie, o sposobie jego rozpatrzenia.

§ 10. [Włączenie opinii do akt osobowych funkcjonariusza]

Opinię służbową, co do której nie zostało wniesione odwołanie, opinię służbową utrzymaną w mocy, a także opinię służbową wydaną w wyniku uwzględnienia odwołania włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 11. [Wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej]

Wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – ARKUSZ OPINII SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 marca 2019 r. (poz. 543)

WZÓR – ARKUSZ OPINII SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »