reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi

Na podstawie art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi:

1) samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

2) samodzielnie, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 2. [Określenie świadczeń zdrowotnych udzielanych samodzielnie przez ratownika medycznego]

Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Określenie świadczeń zdrowotnych udzielanych samodzielnie przez ratownika medycznego w warunkach sytuacji kryzysowych]

Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych na zlecenie lekarza]

Ratownik medyczny na zlecenie lekarza może udzielać świadczeń zdrowotnych określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz innych, niewymienionych w tych załącznikach – stosownie do wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i podyplomowego.

§ 5. [Możliwość odstąpienia od udzielenia świadczenia zdrowotnego]

Ratownik medyczny może nie podjąć udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 2–4 lub odstąpić od ich udzielania w następujących przypadkach:

1) rozerwania ciała, dekapitacji, rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, masywnego urazu uniemożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

2) oznak rozkładu gnilnego ciała lub stężenia pośmiertnego lub zwęglenia;

3) asystolii utrzymującej się powyżej 30 minut oraz kapnometrii poniżej 10 mmHg mimo prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wszystkimi metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi przy szerokich, niereagujących na światło źrenicach, z wyjątkiem pacjentów z podejrzeniem hipotermii, których identyfikacja następuje przez wykonanie pomiaru temperatury centralnej, lub z podejrzeniem innych odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.

§ 6. [Informacje przekazywane lekarzowi przez ratownika medycznego]

1. Ratownik medyczny informuje bez zbędnej zwłoki lekarza, pod którego opieką znajduje się pacjent, o samodzielnym udzieleniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych oraz o podanych produktach leczniczych i wykonanych badaniach.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe poza podmiotem leczniczym, jeżeli pacjent zostaje objęty opieką lekarską w obecności tego ratownika medycznego.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 15, 60, 235 i 399.

Załącznik 1. [ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 marca 2019 r. (poz. 564)

Załącznik nr 1

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1. Ocena stanu pacjenta.

2. Układanie pacjenta w pozycji dostosowanej do stanu pacjenta lub do odniesionych przez niego obrażeń.

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

4. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach – w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

5. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach – w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

6. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

7. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

1) rurki ustno-gardłowej;

2) rurki nosowo-gardłowej;

3) przyrządów nadgłośniowych;

4) konikopunkcji.

8. Odsysanie dróg oddechowych.

9. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu, lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.

10. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

11. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

12. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.

13. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

14. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

15. Wykonanie i ocena zapisu EKG.

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

17. Wykonanie dojścia doszpikowego z użyciem gotowego zestawu.

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.

19. Odbarczenie odmy prężnej przez nakłucie jamy opłucnowej.

20. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych.

21. Opatrywanie ran.

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

25. Przyjęcie porodu.

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.

27. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

28. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.

29. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.

30. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.

31. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.

32. Podawanie produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w tym przysługujących żołnierzom na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.), oraz leków w autostrzykawkach stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza.

33. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego – z zasobów własnych chorego.

34. Podawanie leków wymienionych w tabeli:

Lp.

Nazwa międzynarodowa leku

Postać

1

Acidum acetylsalicylicum

tabletki

2

Adenosinum

roztwór do wstrzykiwań

3

Amiodaroni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

4

Atropini sulfas

roztwór do wstrzykiwań

5

Isosorbidi mononitras

tabletki

6

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

7

Captoprilum

tabletki

8

Clemastinum

roztwór do wstrzykiwań

9

Clonazepamum

roztwór do wstrzykiwań

10

Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

11

Dexamethasone phosphate

roztwór do wstrzykiwań, tabletki

12

Diazepamum

roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza

13

Drotaverini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

14

Epinephrinum

roztwór do wstrzykiwań

15

Fentanylum

roztwór do wstrzykiwań

16

Flumazenilum

roztwór do wstrzykiwań

17

Furosemidum

roztwór do wstrzykiwań

18

Gliceroli trinitras

tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego

19

Glucagoni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

20

Glucosum 5%, 20%

roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wlewu dożylnego

21

Heparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

22

Hydrocortisonum

roztwór do wstrzykiwań

23

Hydroxizinum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

24

Ibuprofenum

tabletki

25

Ketoprofenum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

26

Lidocaini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań, żel

27

Magnesii sulfas

roztwór do wstrzykiwań

28

Mannitolum – 15%

roztwór do wlewu dożylnego

29

Metamizolum natricum

roztwór do wstrzykiwań

30

Methoxyflurane

płyn do sporządzania inhalacji parowej

31

Metoclopramidum

roztwór do wstrzykiwań

32

Metoprololitartras

roztwór do wstrzykiwań

33

Midazolamum

roztwór do wstrzykiwań

34

Morphinisulfas

roztwór do wstrzykiwań

35

Naloxoni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

36

Natrii chloridum 0,9%

roztwór do wlewu dożylnego

37

Natrii hydrogenocarbonas 8,4%

roztwór do wstrzykiwań

38

Papaverinum hydrochloricum

roztwór do wstrzykiwań

39

Paracetamolum

czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań

40

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

roztwór do wlewu dożylnego

41

Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana)

roztwór do wlewu dożylnego

42

Salbutamolum

roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji

43

Solutio Ringeri / zbilansowany roztwór elektrolitowy

roztwór do wlewu dożylnego

44

Thiethylperazinum

czopki, roztwór do wstrzykiwań

45

Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

46

Tlen medyczny

gaz

47

Urapidilum

roztwór do wstrzykiwań

 

Załącznik 2. [ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWYCH I PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM DZIAŁAŃ JEDNOSTEK PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI]

Załącznik nr 2

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWYCH I PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM DZIAŁAŃ JEDNOSTEK PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1. Wykonanie konikotomii.

2. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych.

3. Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych.

4. Wykonanie fasciotomii.

5. Wykonanie blokady obwodowej nerwów.

6. Wykonanie badania USG u pacjenta urazowego.

7. Wykonanie drenażu jamy opłucnowej.

8. Podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom z objawami wstrząsu hipowolemicznego pod warunkiem ukończenia szkolenia z zakresu przetaczania krwi i jej składników.

9. Udzielanie wsparcia psychologicznego poszkodowanym i członkom zespołu ratownictwa medycznego przez ocenę prezentowanych zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres.

10. Podejmowanie czynności w ramach osłony przeciwepidemiologicznej i przeciwepizootycznej stanów osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear – CBRN) według instrukcji i standardów.

11. Podawanie leków wymienionych w tabeli:

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

(nazwa w języku polskim)

Postać

1

Acidum tranexamicum

(Kwas traneksamowy)

roztwór do wstrzyknięć

2

Acetazolamidum

(Acetazolamid)

tabletki

3

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

(Amoksycylina)

roztwór do wstrzyknięć

4

Ciprofloxacinum

(Ciprofloksacyna)

roztwór do wstrzyknięć

5

Clindamycinum

(Klindamycyna)

roztwór do wstrzyknięć

6

Cefotetan

(Cefotetan)

roztwór do wstrzyknięć

7

Cloxacillinum

(Kloksacylina)

roztwór do wstrzyknięć

8

Etomidate

(Etomidat)

roztwór do wstrzyknięć

9

Ertapenem

(Ertapenem)

roztwór do wstrzyknięć

10

Fentanylum

(Fentanyl)

aerozol, doustna – lizak

11

Ketaminum

(Ketamina)

roztwór do wstrzyknięć

12

Mannitolum

(Mannitol – 5%, 10%, 20%)

roztwór do wlewu dożylnego

13

Methoxyflurane

płyn do sporządzania inhalacji parowej

14

Moxifloxacinum

(Moksyfloksacyna)

tabletki

15

Neostigmini methylsulfas

(Neostygmina)

roztwór do wstrzyknięć

16

Propofol

(Propofol)

roztwór do wstrzyknięć

17

Vecuronium bromide

(Wekuronium)

roztwór do wstrzyknięć

18

Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin)

(Sukcynocholina)

roztwór do wstrzyknięć

19

Bacitracinum

(Bacytracyna)

krople do oczu

20

Proxymetacaine hydrochloride

(Proksymetakaina)

krople do oczu

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama