| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 200 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej „oświadczeniami”;

2) sposób analizy oświadczeń;

3) wzór oświadczenia.

§ 2. [Oświadczenie]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, jest obowiązany złożyć oświadczenie:

1) w dniu nawiązania stosunku służbowego;

2) nie później niż w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji o zwolnieniu ze służby.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 200 ust. 1 pkt 3 ustawy, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 3. [Oświadczenie w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez dyrektora izby administracji skarbowej]

1. Funkcjonariusz pełniący służbę w izbie administracji skarbowej składa oświadczenie w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez dyrektora izby administracji skarbowej.

2. Dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ich zastępcy oraz funkcjonariusze pełniący służbę we właściwych w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych składają oświadczenia we właściwej w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. [Składanie oświadczenia]

1. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i nazwisko, stopień służbowy, stanowisko służbowe, nazwę jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej oraz komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, oraz napis „oświadczenie o stanie majątkowym”.

2. Osoba przyjmująca oświadczenie zamieszcza na kopercie numer, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5. [Analiza oświadczeń]

1. Analiza oświadczeń obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią złożonych uprzednio oświadczeń oraz w uzasadnionych przypadkach z treścią informacji zawartych w aktach osobowych i dostępnych bazach danych.

2. W przypadku oświadczenia składanego w dniu nawiązania stosunku służbowego analiza oświadczenia obejmuje porównanie jego treści z treścią informacji zawartych w aktach osobowych.

3. Po dokonaniu analizy oświadczenia sporządza się potwierdzenie jej przeprowadzenia na oddzielnej karcie, którą trwale dołącza się do oświadczenia.

§ 6. [Przechowywanie oświadczeń]

Oświadczenia są przechowywane we właściwych komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3.

§ 7. [Wzór oświadczenia]

Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 334), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 kwietnia 2019 r. (poz. 854)

WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »