| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. poz. 904), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. z 2019 r. poz. 35).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. z 2019 r. poz. 35), które stanowią:

"§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 kwietnia 2019 r. (poz. 905)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

Na podstawie art. 22c pkt 1 lit. a oraz pkt 2-5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "pomocą";

2) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1;

3) terminy składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1;

4) wzór wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1;

5) szczegółowe warunki i tryb przekazywania i rozliczania dofinansowania, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

2) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) środkach trwałych - rozumie się przez to środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

4) roku podatkowym - rozumie się przez to rok podatkowy, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900).

§ 3.2) Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 4. 1. Prezes Urzędu udziela pomocy, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc:

1) złoży wniosek o dofinansowanie na zakup środków trwałych, stanowiących sprzęt i urządzenia związane z bezpieczeństwem w lotnictwie, zwany dalej "wnioskiem", sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 8;

2) nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730);

3) spełnia kryteria, o których mowa w § 12 ust. 1;

4) nie otrzymał pomocy publicznej na zakup objęty wnioskiem z innych źródeł;

5) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 000 euro, ustaloną na podstawie średniego kursu NBP z dnia udzielenia pomocy;

6) nie jest obciążony obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub z rynkiem wewnętrznym;

7) (uchylony).3)

2.4) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zostać złożony również w postaci dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), opatrzonego podpisem zaufanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

§ 5. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty nabycia środków trwałych stanowiących sprzęt lub urządzenia, o których mowa w art. 22b ustawy, w roku, w którym udzielono pomocy, od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, zwanymi dalej "dowodem zapłaty". Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może zażądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, okazania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2. Okazanie następuje w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z czynności tych sporządza się protokół.

§ 6. 1. We wniosku należy wskazać planowany zakup przez szczegółowe oznaczenie sprzętu lub urządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy aktualne dane nie zostały ujawnione w rejestrze - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz sposób jego reprezentacji, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji podmiotu ubiegającego się o pomoc;

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730);

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);

4) zatwierdzone sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez okres krótszy niż 2 lata przed złożeniem wniosku - za okres 1 roku obrotowego, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości bez uwzględnienia ewentualnych przychodów z otrzymanej pomocy de minimis objętej wnioskiem albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych sprawozdań.

§ 7. 1. Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia, o których mowa w § 5 ust. 1, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

2. W kosztach, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się podatku od towarów i usług podlegającego rozliczeniu.

§ 8. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 9. 1. Wnioski są rozpatrywane przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy ustawa budżetowa na rok, w którym wnioski zostały złożone, nie wejdzie w życie do dnia 1 lutego, Prezes Urzędu rozpatruje wnioski w terminie sześciu tygodni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

§ 10. 1. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w § 8, pozostawia się bez rozpoznania.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu, Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów, o których mowa w § 12.

4. Po rozpatrzeniu wniosków Prezes Urzędu niezwłocznie ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę podmiotów, którym została przyznana pomoc, wraz z wykazem zakupów objętych pomocą i ogólną kwotę pomocy.

§ 11. 1. Podmiot może otrzymać pomoc na podstawie rozporządzenia, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do:

1) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5 ust. 1;

2) spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4;

3) zobowiązania, że dokonany zakup wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby działalności lotniczej, w tym ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730);

4) zapewnienia trwałości eksploatacji sprzętu i urządzeń.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy sprzęt lub urządzenie, będące przedmiotem pomocy, będą użytkowane przez okres co najmniej 3 lat od dnia jego otrzymania.

3. Wymiana sprzętu lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny staną się przestarzałe lub ulegną zużyciu w wyniku normalnego zużycia eksploatacyjnego w okresie, o którym mowa w ust. 2, nie będą uznane za niespełnienie warunku trwałości, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli beneficjent pomocy udokumentuje, że takie powody wymiany faktycznie zaistniały.

§ 12. 1. Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy bierze pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:

1) zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;

2) dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;

3) zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;

4) dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;

5) wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;

6) zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;

7) zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;

8) przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.

2. W przypadku złożenia wniosków na łączną sumę wyższą niż uwzględniona na ten cel w budżecie państwa na dany rok, ze środków finansowych ujętych w części, dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, których dysponentem jest Prezes Urzędu, Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:

1) ilość i wysokość dofinansowania przyznanego podmiotowi na zakup sprzętu i urządzeń, o których mowa w art. 22b ustawy, w latach poprzednich;

2) poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń, o których mowa w art. 22b ustawy, w tym realizacji postanowień umów o dofinansowanie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu bierze pod uwagę potrzeby podmiotów, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy.

§ 13. 1. O odmowie udzielenia pomocy Prezes Urzędu zawiadamia pisemnie podmiot wnioskujący w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 10 ust. 4. Zawiadomienie o odmowie udzielenia pomocy powinno zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, lub jeżeli tylko część sprzętów lub urządzeń, wskazanych we wniosku, stanowi sprzęty lub urządzenia, o których mowa w art. 22b ustawy, pomoc może zostać udzielona w kwocie odpowiednio niższej od wnioskowanej.

§ 14. 1. Podstawą przyznania pomocy jest umowa o dofinansowanie zawarta między Prezesem Urzędu a właściwym podmiotem ubiegającym się o pomoc.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) opis planowanego przedmiotu zakupu, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;

2) harmonogram dokonywania wydatków;

3) wysokość przyznanych środków;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji zakupu przez właściwe jednostki kontrolujące lub Prezesa Urzędu;

6) termin i sposób rozliczenia zakupu, z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579);

7) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie;

8) warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji zakupu;

9) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

3. Podmiot, któremu udzielono pomocy, jest obowiązany do przedstawienia sprawozdania z jego wykorzystania, na zasadach i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie.

§ 15. 1. W przypadku gdy pomoc jest:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystana z naruszeniem umowy, o której mowa w § 14 ust. 1,

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania pomocy.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

§ 16. 1. Termin, o którym mowa w § 8, dla wniosków składanych w 2012 r. upływa z dniem 20 sierpnia 2012 r.

2. Termin, o którym mowa w § 9 ust. 1, dla wniosków składanych w 2012 r. upływa z dniem 8 października 2012 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia5).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 sierpnia 2012 r.6)

WZÓR - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. z 2019 r. poz. 35), które weszło w życie z dniem 23 stycznia 2019 r.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 sierpnia 2012 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »