| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Malty Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Republika Malty stała się dnia 1 kwietnia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Malty.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Malty, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. a), art. 7 ust. 17 lit. b), art. 9 ust. 8, art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 17 ust. 4, art. 18, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 8, art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 2, art. 28 ust. 2 lit. a) oraz art. 36 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Republikę Malty notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.2), oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.3).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Malta planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst pierwotny/

Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

514)

Umowa między Rządem Malty a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Polska

Tekst pierwotny

07-01-1994

24-11-1994

Instrument zmieniający (a)

06-04-2011

22-11-2011

 

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Malta wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original/Amending Instrument

Date of Signature

Date of Entry into force

51

Agreement between the Government

of Malta and the Government

of the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Poland

Original

07-01-1994

24-11-1994

Amending Instrument

06-04-2011

22-11-2011

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 5 ust. 8

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 5 w całości w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 5 - Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Pursuant to Article 5(8) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 5 not to apply with respect to all of its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer

wymienionej

umowy

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst preambuły

51

Polska

pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Malta considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

51

Poland

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

 

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Malta dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

51

Polska

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Malta hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Malta considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

51

Poland

 

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

51

Polska

art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 7

 

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention Malta considers that the following agreements are not subject to a reservation described in Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

51

Poland

Article 10(6), 11(8), 12(7)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b) Konwencji Malta dokonuje wyboru stosowania art. 7 ust. 4.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(b) of the Convention Malta hereby chooses to apply Article 7(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention Malta reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacje zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Malta dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 5. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

51

Polska

art. 13 ust. 2

 

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Malta hereby chooses to apply Article 9(4).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Malta considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(5). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

51

Poland

Article 13(2)

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 15 w całości do Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do której mają zastosowanie zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) i art. 14 ust. 3 lit. a).

Article 15 - Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

Pursuant to Article 15(2) of the Convention Malta reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreement to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c) and Article 14(3)(a) apply.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

51

Polska

art. 25 ust. 1 zd. 1

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention Malta considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

51

Poland

Article 25(1), first sentence

 

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1 powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

51

Polska

art. 25 ust. 1 zd. 2

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Malta considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

51

Poland

Article 25(1), second sentence

 

Notyfikacja zgodnie z art. 17 ust. 4

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Konwencji Malta wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

51

Polska

art. 9 ust. 3

 

Article 17 - Corresponding Adjustments

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 17(4) of the Convention Malta considers that the following agreements contain a provision described in Article 17(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

51

Poland

Article 9(3)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Malta dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Malta hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Malta zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;

b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention Malta reserves the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 2

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Konwencji dla celów stosowania art. 23 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Malta zastrzega prawo do niestosowania art. 23 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(2) of the Convention, for the purpose of applying Article 23 to its Covered Tax Agreements, Malta reserves the right for Article 23(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Malta dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention Malta hereby chooses to apply Article 23(5).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Malta dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2.

Article 24 - Agreement on a Different Resolution

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 24(1) of the Convention Malta hereby chooses to apply Article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Malta składa następujące zastrzeżenie w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

W przypadku gdy zastrzeżenie dokonane przez drugą Umawiającą się Jurysdykcję Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) odnosi się wyłącznie do jej prawa krajowego (w tym przepisów prawa, orzecznictwa, doktryn sądowych i kar), Malta zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu Części VI tych spraw, które zostałyby wyłączone z zakresu Części VI, gdyby zastrzeżenie drugiej Umawiającej się Jurysdykcji zostało sformułowane w odniesieniu do wszelkich analogicznych przepisów krajowych prawa maltańskiego lub wszelkich późniejszych przepisów, które zastępują, zmieniają lub aktualizują te przepisy. Właściwy organ Malty skonsultuje się z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w celu określenia wszelkich takich analogicznych przepisów istniejących w prawie krajowym Malty w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 19 ust. 10.

Article 28 - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Malta makes the below reservation with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

Where a reservation made by the other Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement pursuant to Article 28(2)(a) refers exclusively to its domestic law (including legislative provisions, case law, judicial doctrines and penalties), Malta reserves the right to exclude from the scope of Part VI those cases that would be excluded from the scope of Part VI if the other Contracting Jurisdiction's reservation were formulated with reference to any analogous provisions of Malta's domestic law or any subsequent provisions which replace, amend or update those provisions. The competent authority of Malta will consult with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction in order to specify any such analogous provisions which exist in Malta's domestic law in the agreement concluded pursuant to Article 19(10).

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 3

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Konwencji, wyłącznie na potrzeby własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. b) i ust. 5 lit. b), Malta dokonuje wyboru zastąpienia odesłania do pojęcia "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu, w którym upłynął termin" odesłaniem do pojęcia "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następującego w dniu lub po dniu upływu terminu".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), Malta hereby chooses to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period".

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2

Artykuł 36 - Stosowanie części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Malta zastrzega prawo do stosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do takiej konkretnej sprawy.

Article 36 - Entry into Effect of Part VI

Pursuant to Article 36(2) of the Convention Malta reserves the right for Part VI to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which the Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. P. Wawrzyk


1) Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.

2) Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. poz. 256.

3) Tekst Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2011 r. poz. 1661.

4) Numer wskazany przez Republikę Malty w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »