reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu – należy przez to rozumieć fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz, będące funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą”;

2) okresie rozliczeniowym – należy przez to rozumieć okres od pierwszego dnia wyceny do ostatniego dnia wyceny w roku kalendarzowym;

3) instytucji zarządzającej funduszem – należy przez to rozumieć towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, zarządzające funduszem;

4) wartości referencyjnej – należy przez to rozumieć wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub jednostkę rozrachunkową funduszu w ostatnim dniu wyceny poprzedzającym okres rozliczeniowy.

§ 2. [Stopa referencyjna]

W danym okresie rozliczeniowym stopa referencyjna jest równa:

1) począwszy od roku, w którym fundusz osiągnął zdefiniowaną datę – większej z dwóch wartości: rentowności obligacji o stałym oprocentowaniu, emitowanych przez Skarb Państwa, o terminie do wykupu 5 lat, obliczanej w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku w dół, lub zero;

2) w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym fundusz osiągnął zdefiniowaną datę – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 0,5 punktu procentowego;

3) w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2 – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 1,0 punkt procentowy;

4) w okresie dziesięciu lat kalendarzowych poprzedzających okres pięciu lat kalendarzowych, o którym mowa w pkt 3 – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 1,5 punktu procentowego;

5) w okresie do dnia rozpoczęcia okresu dziesięciu lat kalendarzowych, o którym mowa w pkt 4 – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 2,5 punktu procentowego.

§ 3. [Rentowność obligacji]

1. Polski Fundusz Rozwoju S.A. zamieszcza na swojej stronie internetowej rentowność obligacji, o których mowa w § 2 pkt 1, do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego dany okres rozliczeniowy, wykorzystując obliczenia rentowności obligacji, o których mowa w § 2 pkt 1, dokonywane przez podmiot, któremu minister właściwy do spraw budżetu zlecił organizację rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na podstawie art. 13d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875), lub dokonywane przez tego ministra, w przypadku gdy zgodnie z art. 13c tej ustawy organizuje on taki rynek, w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, przy założeniu, że rok kalendarzowy ma 365 dni.

2. Rentowność obligacji, o których mowa w § 2 pkt 1, jest wyznaczana na podstawie obliczeń dokonywanych każdego dnia w okresie, o którym mowa w ust. 1, poprzez interpolację liniową rentowności dwóch obligacji:

1) o najdłuższym terminie do wykupu spośród tych, których termin do wykupu nie przekracza 5 lat,

2) o najkrótszym terminie do wykupu spośród tych, których termin do wykupu przekracza 5 lat

– kwotowanych na rynku, o którym mowa w ust. 1, przy czym rentowność wyznaczona w ten sposób jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w dół.

3. W przypadku gdy danego dnia wyznaczenie rentowności obligacji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe, do wyznaczenia rentowności w tym dniu przyjmuje się rentowność obligacji kwotowanej na rynku, o którym mowa w ust. 1, o terminie do wykupu najbardziej zbliżonym do 5 lat.

4. Rentowność obligacji, o których mowa w ust. 2 i 3, jest obliczana na podstawie kursu fixingowego każdej z nich z końca dnia obowiązującego na rynku, o którym mowa w ust. 1, w dniach obrotu określonych w regulaminie tego rynku. W przypadku nieustalenia w danym dniu kursu fixingowego dla obligacji, o której mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się ostatni ustalony dla tej obligacji kurs fixingowy. W przypadku gdy kurs fixingowy dla danej obligacji nie był dotychczas ustalony, uwzględnia się rentowność tej obligacji na ostatnim przetargu sprzedaży lub zamiany organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu.

5. Termin do wykupu danej obligacji, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest liczony od dnia, w którym jest obliczana rentowność w sposób określony odpowiednio w ust. 2 lub 3, do dnia wykupu obligacji.

§ 4. [Wynagrodzenie za osiągnięty wynik]

1. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest równe wartości rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik, ustalonej na ostatni dzień wyceny w okresie rozliczeniowym.

2. Instytucja zarządzająca funduszem tworzy rezerwę na wynagrodzenie za osiągnięty wynik w księgach rachunkowych funduszu albo w księgach rachunkowych zakładu ubezpieczeń na każdy dzień wyceny, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, o którym mowa w art. 49 ust. 4a ustawy.

3. Wartość rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest ustalana w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. [Rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik]

1. W przypadku gdy warunek, o którym mowa w art. 49 ust. 3 pkt 3 ustawy, nie jest spełniony, instytucja zarządzająca funduszem rozwiązuje rezerwę na wynagrodzenie za osiągnięty wynik w terminie do końca danego roku.

2. W przypadku likwidacji funduszu instytucja zarządzająca funduszem rozwiązuje rezerwę na wynagrodzenie za osiągnięty wynik w ostatnim dniu wyceny poprzedzającym dzień likwidacji funduszu.

3. W przypadku połączenia funduszy instytucja zarządzająca funduszem przejmowanym rozwiązuje rezerwę na wynagrodzenie za osiągnięty wynik w ostatnim dniu wyceny funduszu przejmowanego.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Banaś


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Załącznik 1. [SPOSÓB USTALANIA WARTOŚCI REZERWY NA WYNAGRODZENIE ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 czerwca 2019 r. (poz. 1198)

SPOSÓB USTALANIA WARTOŚCI REZERWY NA WYNAGRODZENIE ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK

1. Instytucja zarządzająca funduszem ustala wartość rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik na dany dzień wyceny w bieżącym okresie rozliczeniowym według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WZ – wartość rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik w bieżącym okresie rozliczeniowym ustalona na dany dzień wyceny;

ST – wyrażona w procentach stawka wynagrodzenia za osiągnięty wynik, nie wyższa niż 20%;

WANJUP – wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa lub jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny przed naliczeniem wynagrodzenia za osiągnięty wynik;

SR – stopa referencyjna;

WR – wartość referencyjna;

L – średnia liczba jednostek uczestnictwa lub jednostek rozrachunkowych funduszu w okresie od początku bieżącego okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wyceny;

LD – liczba dni kalendarzowych od początku bieżącego okresu rozliczeniowego do dnia wyceny;

WAN – średnia wartość aktywów netto funduszu od początku bieżącego okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wyceny.

2. Instytucja zarządzająca funduszem ustala wartość rezerwy zgodnie z pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie warunki:

a) infoRgrafika oraz

b) infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole nieobjaśnione w pkt 1 oznaczają:

WANJU(0) – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub jednostkę rozrachunkową funduszu ustalona na ostatni dzień wyceny w ostatnim roku kalendarzowym, w którym instytucji zarządzającej funduszem nie przysługuje wynagrodzenie za osiągnięty wynik, zgodnie z art. 49 ust. 4a ustawy;

SR1,..., SR – stopa referencyjna w pierwszym okresie rozliczeniowym, następującym po okresie, o którym mowa w art. 49 ust. 4a ustawy,......., bieżącym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku gdy co najmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 2, nie jest spełniony, wartość rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik na dany dzień wyceny wynosi 0.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama